Scenariusz_lekcji_pp

advertisement
Bielsk Podlaski 20. 03.2015r.
Scenariusz lekcji.
Temat: Komunikacja społeczna.
Czas zajęć: trwania 45minut.
Cel ogólny: uświadomienie znaczenia komunikacji interpersonalnej w relacjach
międzyludzkich.
Cele operacyjne:
Uczeń:
-rozumie istotę, złożoność, i uwarunkowania procesu komunikacji
interpersonalnej,
-umie dokonać analizy zachowań własnych, jak i innych ludzi dla uzyskania
większej skuteczności w porozumiewaniu się,
-wyjaśnia znaczenie terminów: „komunikacja społeczna”, „komunikacja
interpersonalna”, „komunikacja werbalna”, „komunikacja niewerbalna”,
-wymienia i rozróżnia poziomy komunikowania się i omawia przebieg tego
procesu, charakteryzując poszczególne jego elementy,
-odczytuje podstawowe komunikaty niewerbalne,
-wymienia najważniejsze cechy przekazu werbalnego,
-identyfikuje bariery komunikacyjne i podaje ich przykłady,
Metody:
-pogadanka, wykład, praca z podręcznikiem, drama, symulacja, inscenizacja,
scenka rodzajowa, dyskusja, burza mózgów, kula śniegowa.
Środki dydaktyczne:
-podręcznik, zeszyt, plansze, karty pracy
Przebieg lekcji:
I Czynności organizacyjno-porządkowe,
Wprowadzenie – nauczyciel wyjaśnia w formie pogadanki znaczenie
komunikacji interpersonalnej w życiu społecznym, istnienie barier w
komunikacji.
Nauczyciel prosi uczniów, aby na podstawie własnych doświadczeń, podali
przykłady sytuacji, w których nie udało się im się porozumieć z rozmówcą oraz
określili przeszkody (bariery) komunikacyjne.
Następnie wspólnie z uczniami nauczyciel definiuje pojęcie komunikacji
werbalnej i niewerbalnej.
1/3
Zabawa integracyjna – kilku wyznaczonych uczniów chodzi po klasie i zgodnie z
poleceniem nauczyciela podają dłoń: koledze, najwyższej koleżance, osobom o
ciemnych włosach, itp.
Uczniowie oceniają precyzję wykonanych poleceń.
II Ćwiczenia praktyczne – precyzja komunikacji.
Wybrany uczeń opisuje rysunek, który uczniowie muszą wykonać, bez zbędnej
gestykulacji, uczniowie nie mogą zadawać pytań, czas jest ograniczony do 2
minut.
Po wykonaniu rysunków uczniowie porównują je z wzorem i omawiają.
Uczniowie wyciągają wnioski, dlaczego rysunek nie został odwzorowany
dokładnie, wskazując bariery komunikacyjne.
III Próba zdefiniowania słowa komunikacja.
Uczniowie pojedynczo definiują definicję.
Następnie łączą się w pary i tworzą wspólną definicję.
Następnie robią to w czwórkach i ósemkach.
Powstaje kilka definicji, które liderzy grup głośno prezentują.
Nauczyciel przytacza dwie definicje psychologów:
- R. Millera „Komunikacja to różny sposób przekazywania informacji i interakcji,
jaka zachodzi przy wymianie komunikatów”
- J.A.F. Stonera „Komunikowanie się to proces, za pomocą, którego ludzie
starają się przekazywać znaczenia za pośrednictwem symbolicznych
komunikatów”
6. Następnie nauczyciel przedstawia etapy procesu porozumiewania się:
a) intencja – zamiar, myśl, uczucie
b) kodowanie – przekład zamiaru, myśli, uczucia na informację
c) wiadomość – przekazanie informacji w postaci sygnałów werbalnych i
niewerbalnych
d) przekazywanie sygnału za pośrednictwem kanału komunikacyjnego
e) odbiór wiadomości – aktywny odbiór sygnałów
f) odkodowywanie – przekładanie odebranych sygnałów na treści i nadawanie
znaczenia odebranej wiadomości
g) interpretacja – intencje, jakie odbiorca przypisuje nadawcy
2/3
IV Ćwiczenia praktyczne – komunikacja niewerbalna.
Chętni uczniowie dobierają się w pary i prezentują w sposób niewerbalny
jeden drugiemu przedstawione na kartkach polecenia i prośby (widoczne tylko
dla jednego ucznia).
Pozostali uczniowie w razie potrzeby podpowiadają rozwiązanie.
Następnie uczniowie oceniają skuteczność przekazywanych komunikatów i
wyciągają wnioski.
V Ćwiczenia praktyczne – uważne słuchanie, informacja zwrotna.
Uczniowie dobierają się trójkami. Każda osoba jest kolejno: mówiącym,
słuchającym i obserwatorem.
Mówiący opowiada słuchającemu przez 2-3 minuty na zadany temat.
Słuchający słucha, może to robić aktywnie, podając informację zwrotną.
Następnie każdy z uczniów ocenia sposób mówienia, i słuchania, wyciągając
wnioski, co ułatwia, a co utrudnia przekazanie informacji.
VI Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel przypomina uczniom podstawowe pojęcia poznane podczas lekcji,
wymienia bariery komunikacyjne.
Następnie wybrani uczniowie kończą zdanie: „ Z dzisiejszej lekcji zabiorę ze
sobą….”
Opracowała Ewa Bienias
3/3
Download