Komunikacja

advertisement
Prezentacja wykonana przez
Jolantę Jama
Do realizacji w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej –
Edukacja czytelnicza i medialna
Pojęcie komunikacji możemy rozpatrywać w czterech
aspektach:
1.W aspekcie ogólnym jest to wszelka forma wymiany
informacji za pomocą znaków miedzy istotami żyjącymi
(ludźmi, zwierzętami), a także między ludźmi i maszynami,
porozumiewanie się ,przekazywanie informacji
2.W aspekcie administracyjnym jest to dział gospodarki
zajmujący się przenoszeniem lub transportem osób lub
towarów , a także porozumiewaniem się ludzi na odległość.
3.W ujęciu naukowym komunikację pojmujemy jako
przekazywanie informacji między układami lub miedzy
układem a otoczeniem.
4.W aspekcie językoznawczym jest to porozumiewanie się
ludzi za pomocą środków językowych
PROCES KOMUNIKACJI POMIĘDZY NADAWCĄ A ODBIORCĄ
NADAWCA
1.INTENCJA
Zamiar przekazania pewnej treści
2.KODOWANIE
Przekład intencji na informacje za pomocą
odpowiedniego kodu
3.KOMUNIKAT
Informacje w postaci kodów: słów, gestów,
obrazu, alfabetu
4.KANAŁ KOMUNIKACYJNY
Środek przekazu: rozmowa, korespondencja,
obraz
ODBIORCA
1.Spostrzeżenie sygnałów
2.Odkodowanie
Przekład odebranych sygnałów na
wiadomość
3.Intencja
Intencje jakie odbiorca przypisuje
nadawcy: reakcja na komunikat
SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ
Komunikacja interpersonalna
Proces, podczas którego ludzie dążą do dzielenia się
znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych (dźwięki,
litery, słowa) informacji (komunikatów). Najprostszy
model komunikowania się polega na przekazywaniu przez
nadawcę komunikatu (werbalnego lub niewerbalnego)i
odebrania go przez odbiorcę, Komunikowanie się może
być realizowane przez wypowiedzi ustne, pisemne i różne
formy wizualne
Komunikacja interpersonalna to proces wymiany
wiadomości między dwiema osobami. Jest to jedna z form
porozumiewania się ludzi
Wyróżnia się
komunikację grupową, zachodzącą między dużą liczbą osób
 komunikację zbiorową, w której do zróżnicowanej
społecznie i często anonimowej kierowane są, za pomocą
urządzeń technicznych [środki masowego
przekazu],informacje
Warunki dobrego komunikowania się
Aby zaistniał proces komunikowania się,
muszą być spełnione następujące warunki :
Nadawca
Odbiorca
Kod wspólny dla nadawcy i odbiorcy
Kanał komunikacji
Komunikat
Teoria komunikacji mówi, iż brak jednego z
elementów może spowodować zakłócenia w
komunikacji językowej. Najczęstszą przyczyną
zakłóceń bywa niewłaściwe odbieranie deszyfrowanie
informacji.
Nie należy o takich oczywistościach, jak poprawność
i spójność wypowiedzi, ekonomiczność,
zrozumiałość, jakość i ilość, dostosowanie do
sytuacji.
Rodzaje komunikacji:
Werbalna [słowa]
Niewerbalna [mimika gesty, postawa ciała]
W praktyce występują kombinacje obu tych
sposobów porozumiewania się.Warto dbać o
zgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej,bo
w przeciwnym razie może doprowadzić do zamętu
i zupełnego braku porozumienia.
Mowę ciała ( z ang.body
language), np.różnego rodzaju
gesty, barwę i ton głosu, mimike
twarzy. Komunikowanie się może
być jednokierunkowe-nadawca
przekazuje informację bez
oczekiwania ich potwierdzenia
przez odbiorcę lub
dwukierunkowe-nadawca uzyskuje
potwierdzenie przekazanej
informacji, np. w formie pytań
nadawanych przez odbiorcę.
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Proces tworzenia, przekształcania i
przekazywania informacji między
jednostkami(komunikacja interpersonalna),
grupami i organizacjami społecznymi.
Celem komunikacji społecznej jest
kształtowanie, modyfikacja lub zmiana
wiedzy, postaw i zachowań zgodnie z
interesami i wartościami oddziałujących na
siebie nadawców i odbiorców.
MODEL KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
NADAWCA-KOMUNIKAT-KANAŁ-ODBIORCY
Efektywność komunikacji społecznej zależy od
obiektywizmu, kompetencji(wiarygodność
nadawcy) oraz od atrakcyjności przekazu, który
powinien cechować się trafnością argumentacji
(jednostronnej lub dwustronnej), odpowiednim
doborem metod przekazywania (odwołania się do
emocji, intelektu, lub emocji i intelektu), a także
uwzględnić nastawienie odbiorców (pozytywne,
negatywne, obojętne) w stosunku do
przekazywanych informacji oraz ich wiek,
wykształcenie, płeć, otwartość na innowacje, itp.
Nadawca może posługiwać się również metodami
manipulacji i perswazji.
Jednym z rodzajów komunikacji społecznej jest
komunikacja polityczna-wymiana informacji między
władzą polityczną, np. upowszechnienie i
formułowanie programów politycznych a
społeczeństwem (np. artykulacja potrzeb lub jako
mechanizm kierowania społeczeństwem.
System demokratyczny charakteryzuje otwartość
informacyjna, którą gwarantują regulacje prawnokonstytucyjne i prawo do informacji.
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
Sposób komunikowania się bez używania słów.
Komunikacja niewerbalna może być dziełem
zamierzonym lub niezamierzonym. Do wskaźników
niewerbalnych zaliczamy : mimikę twarzy, gesty
pozycję i ruchy ciała, dotyk oraz sposób patrzenia.
Komunikaty niewerbalne mogą być zgodne
znaczeniowo z werbalnym-komunikaty powtarzane,
zastępować je, akcentować lub maskować-zachowania
niejęzykowe mają na celu ukrycie prawdziwych uczuć,
przekonań czy myśli.
Kody niewerbalne
- służą odzwierciedleniu stosunku
człowieka do jego otoczenia
społecznego, samoprezentacji ,
(wysyłanie komunikatów o swoim
statusie społecznym,
ekonomicznym, osobowości,
sympatii politycznych) oraz innych
aspektach , odgrywają ważną rolę w
rytuałach(powitanie, pożegnanie,
honorowe wręczanie nagród) oraz
podtrzymują komunikacje werbalną,
czynią ją bardziej kompletną
KOMUNIKACJA-INFORMATYKA
W dzisiejszych czasach
komunikacja kojarzy się z
informatyką. Komputer połączony
z innymi komputerami sieci stał
się gigantycznym nośnikiem
informacji. Informacje te zwane
komunikatami przekazywane są
pomiędzy komputerami za pomocą
różnych usług do tego
przeznaczonych.
KOMUNIKAT
1.Logiczna porcja informacji zaopatrzona w
nagłówek, wysyłana przez proces nadawczy do
procesu odbiorczego. Każdy komunikat jest
blokiem danych wyposażonym w informacje
systemowe(miejsce nadania, adres
przeznaczenia, kody korygujące), pozwalające
sieci komputerowej na poprawne dostarczanie
go do punktu docelowego.
2.Ciąg impulsów elektrycznych o zmiennym
napięciu, pojawiających się w przewodach (lub
w innym medium) w określonych chwilach.
PRZEKAZYWANIE KOMUNIKATÓW :
Angielskie messago passing, całokształt
zagadnień związanych z wymianą
informacji w sieciach komputerowych.
Stosuje się rozmaite protokoły
przekazywania komunikatów. Do
najpopularniejszych należą model klientserwer i RPC.
Norma ISO OSI reguluje wszechstronnie
przekazywanie komunikatów.
W przekazywaniu komunikatów rozróżnia się
działania z blokowaniem(synchroniczne),
buforowane, niebuforowane, niezawodne i
niegwarantowane.
Dwie podstawowe operacje umożliwiające
przekazywanie komunikatów to wysyłanie
(send) i odbieranie(receive) komunikatu
Internet
To pewna ilość sieci lokalnych (LAN) połączonych w jedną
wspólną sieć.
Słowo to napisane wielką literą Internet oznacza
ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem
tysięcy sieci lokalnych z całego świata.
Podwaliny pod jej powstanie położono na
początku lat 60, kiedy amerykańska firma
RAND CORPORATION prowadziła badania
nad możliwością dowodzenia i łączności w
warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie
jej raportów podjęto badania nsd
skonstruowaniem sieci komputerowej mającej
funkcjonować pomimo zniszczeń jej części,
np.w wyniku ataku atomowego.
POCZTA ELEKTRONICZNA e-mail
Jeden z najważniejszych sposobów komunikacji poprzez sieć
Internet. Polega na przekazywaniu listów elektronicznych,
czyli wiadomości tekstowych, dodatkowo opatrzonych
adresem e-mail odbiorcy, nadawcy, a także zawierać pliki
danych i inne) przesłane jako załączniki. Nazwa e-mail
(niekiedy zapisywana jako email) oznacza także pojedynczą
wiadomość poczty elektronicznej .Do wysyłania i odbierania
poczty elektronicznej używa się specjalnych programów
pocztowych.
WWW-WORD WIDE WEB
Najpopularniejszae z dostępnych usług w sieci
INTERNET, powstał w 1991 r..
Zbiór dokumentów stworzonych najczęściej, choć
niekoniecznie, za pomocą języka HTML i odnoszących
się do siebie nawzajem dzięki tzw. odnośnikom.
FTP-FILE TRANSFER PROTOCOL
Protokół umożliwiający przesyłanie plików poprzez
sieć Internet . Aby możliwe było przesyłanie plików za
pomocą tego protokołu, jeden komputer musi pełnić
rolę serwera FTP. Teraz na drugim użytkownik może
uruchomić program klienta FTP, za pomocą którego
loguje się do serwera. Teraz możliwe jest już
przesyłanie plików w dwie strony. Użytkownik nie
zawsze ma jednak dostęp do wszystkich plików na
serwerze, zależy od uprawnień, jakie mu przysługują.
Popularną usługą jest także anonimowe FTP.
Użytkownik może się zalogować do
komputera, na którym nie ma żadnych praw
dostępu. Jako nazwę użytkownik podaje
anonymous, hasłem zaś jest jego adres e-mail.
Użytkownik ma wtedy możliwość korzystania
z wybranych zasobów serwera.
GADU-GADU
Program umożliwiający kontakt w
Internecie. Jest on darmowym produktem
polskim. Każda osoba korzystająca z niego
otrzymuje unikalny numer
identyfikacyjny, charakteryzuje się tez
pseudonimem. Można stwierdzić, czy dana
osoba używająca gadu-gadu jest w danej
chwili zalogowana. Dzięki programowi
można wysyłać wiadomości i pliki.
Program można również tak
skonfigurować, aby nie otrzymać
wiadomości od niepożądanej osoby.
Download
Study collections