Jak pomagać sobie i innym nie szkodząc? Formy pomocy

advertisement
Jak pomagać sobie i innym nie szkodząc? Formy pomocy dziecku
i rodzinie
O CZYM TO BĘDZIE?
Celem zajęć jest :
- kształtowanie u uczestników spotkań zachowań społecznych,
- praca nad konstruktywnym reagowaniem w sytuacjach trudnych,
- kontrola złości, by nie szkodzić sobie i innym,
- zachęcenie do stosowania dialogu motywującego,
- poszerzenie wiedzy uczestników gdzie szukać pomocy w sytuacji problemowej.
Wykorzystane zostaną elementy treningu kontroli złości, elementy treningu zachowań
prospołecznych, elementy treningu zachowań moralnych. Uczniowie poznają zasady prawidłowej
komunikacji - jak rozmawiać by królował dialog nie monolog.
KTO POPROWADZI?
Mgr Agnieszka Sołbut - pedagog, terapeuta, nauczyciel akademicki, ukończone liczne kursy,
szkolenia, studia podyplomowe m.in. z zakresu terapii pedagogicznej, TZA, arteterapii, pracy
z dzieckiem trudnym.
Zainteresowania: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, placówki wsparcia dziennego, rodziny
dysfunkcyjne.
CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO?
Warsztaty – praca w małych grupach z elementami wykładu z aktywnym udziałem uczestników, gry
i zabawy edukacyjne, scenki modelujące zachowania, analiza przypadków.
ILE TO POTRWA?
45 min.
GDZIE MOŻEMY SIĘ SPOTKAĆ?
Realizacja zajęć jest możliwa w zainteresowanej szkole.
KIEDY MOŻEMY SIĘ SPOTKAĆ?
Termin do uzgodnienia z prowadzącym.
Kontakt: [email protected], 85 745 74 03.
JAK LICZNA MOŻE BYĆ GRUPA?
Do 15 osób.
CO BĘDZIE NAM POTRZEBNE?
Rzutnik cyfrowy.
Download