NEUROFLOW ATS -

advertisement
NEUROFLOW ATS Aktywny Trening Słuchowy
Program Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy® został opracowany przez zespół
specjalistów, pod kierownictwem dr Andrzeja Senderskiego, na podstawie najnowszych
badań naukowych dotyczących wyższych funkcji słuchowych, ich wpływu na rozwój
komunikacji językowej i możliwości ich rehabilitacji.
Zawiera dwa moduły: moduł diagnostyczny, na który składa się bateria znormalizowanych
testów słuchowych, wykorzystujących niewerbalne sygnały akustyczne i kwestionariusze
przesiewowe oraz moduł terapeutyczny - zestaw indywidualnie dostosowanych do każdego
zdiagnozowanego dziecka ćwiczeń i zadań usprawniających procesy słuchowe, umiejętności
komunikowania się
i uczenia. Zarówno diagnoza, jak i terapia odbywają się online, po uzyskaniu dostępu
do platformy APD-Medical.
1. Diagnoza
Diagnozę dziecka w kierunku występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego prowadzą
przeszkoleni specjaliści – providerzy metody Neuroflow ATS®.
Po wykonaniu przesiewowego badania słuchu metodą audiometrii tonalnej i po zalogowaniu
się na platformę, dobierają baterię testów, dostosowaną do wieku dziecka.
Testy słuchowe badają między innymi:
umiejętność różnicowania cech dźwięku
koordynację wymiany informacji między półkulami (funkcjonowanie ciała modzelowatego),
percepcję czasowych aspektów dźwięków,
integrację i separację międzyuszną,
specjalizację półkulową dla mowy,
pamięć słuchową,
szybkość reakcji systemu nerwowego na bodziec akustyczny
i wizualny
umiejętność rozumienia zdań i wyrazów w utrudnionych warunkach akustycznych.
Na podstawie badań przeprowadzonych na grupie ponad 400 dzieci z kilkunastu miast całej
Polski, wszystkie testy posiadają wartości referencyjne i są znormalizowane.
Program dodatkowo umożliwia monitorowanie strategii i uwagi badanego, pomiar czasu jego
reakcji oraz ocenę rzetelności i wiarygodności odpowiedzi, która dostarcza informacji o
ewentualnej konieczności powtórzenia testu.
2. Terapia
Na podstawie przesłanych przez providera wyników diagnozy, zespół specjalistów projektuje
program terapeutyczny, dostosowany do specyfiki wykrytych u danego dziecka zaburzeń.
Istota terapii oparta jest o teorię neuroplastyczności mózgu, która zakłada
m.in. nabudowywanie się nowych połączeń nerwowych w stymulowanych obszarach mózgu,
polepszenie funkcjonalności neuronalnej poprzez intensywne pobudzanie
i stymulowanie kory mózgowej.
Wyznaczone zadania i ćwiczenia dostosowane są do umiejętności dziecka, a ich stopień
trudności zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że program ułatwia zadania,gdy
dziecko popełnia błędy i utrudnia je, gdy odpowiedzi są prawidłowe.
Podczas ćwiczeń dziecko ma też możliwość uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej
na temat prawidłowości swoich odpowiedzi i wielokrotnego wysłuchania wzorów.
Zarówno adaptacyjność, jak i wielokrotność wzorców wpływają w wysokim stopniu na
efektywność treningu.
Ćwiczenia zawarte w programie terapeutycznym zakładają aktywny trening umiejętności
słuchowych takich, jak: uwaga słuchowa, pamięć słuchowa krótkotrwała, rozumienie tekstu
słuchanego, różnicowanie dźwięków pod względem ich cech
i aspektów czasowych, słuch fonematyczny, integracja i separacja międzyuszna. Zawierają
odpowiednio dobrany, bogaty materiał językowy, począwszy od wyrazów, wyrażeń, zwrotów
i zdań aż po wierszyki, zagadki, opowiadania i bajki. Rozwijają więc zarazem słownictwo
bierne i czynne dziecka, świadomość fonologiczną, usprawniają budowanie komunikatu
słownego poprzez dostarczanie prawidłowych wzorców językowych, uczą uważnego
słuchania i wykorzystywania informacji zawartych w prezentowanych tekstach, myślenia i
spostrzegawczości, stymulują pamięć, uwagę i wyobraźnię.
Oczywiste jest, że wszystkie te wymienione umiejętności i kompetencje wpływają
na poprawę wyników w nauce, w opanowaniu umiejętności pisania, czytania
i wypowiadania się. Logiczna wydaje się konkluzja, że dziecko, u którego nastąpi
zrównoważenie procesów słuchowych, a w następstwie poprawa koncentracji uwagi
i zdolności komunikacyjnych odzyska pewien komfort w funkcjonowaniu w szkole,
w grupie rówieśniczej, w sytuacjach edukacyjnych i społecznych.
3. Przebieg treningu i etapy
Trening metodą Neuroflow ATS® realizowany jest w dwóch etapach, każdy z nich trwa
około 12 tygodni.
Dla dzieci w wieku szkolnym przewidziano łącznie od 70 do 72 sesji terapeutycznych – około
36 sesji w każdym etapie treningu.
Sesje odbywają się 3 razy w tygodniu (w tym jedna w weekend), a każda z nich trwa od 15 do
20 minut.
Dodatkową wartością treningu jest to, że dziecko ćwiczy w domu, pod kontrolą rodzica.
Rodzic aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach, tłumacząc dziecku polecenia, uruchamiając
powtórzenia wzorców, gdy dziecko tego potrzebuje i oceniając wykonanie zadania. Wszystko
to sprawia, że rodzic staje się świadomym uczestnikiem procesu terapeutycznego i poprzez
obserwację i uzyskiwanie informacji zwrotnej od swojego dziecka ma możliwość
zrozumienia istoty jego trudności w przetwarzaniu słuchowym.
Wymagania sprzętowe:
procesor klasy Pentium 2266 MHz lub AMD Athlon 2266 MHz,
system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, Windows 7,
Windows 8 lub Windows 10,
przeglądarka Chrome i zainstalowana wtyczka ‘flash’ w przeglądarce,
350 MB pamięci dostępnej na dysku,
1 GB pamięci RAM,
wyświetlacz o rozdzielczości 1024x768,
szerokopasmowe połączenie z Internetem,
słuchawki nauszne stereofoniczne, o paśmie przenoszenia od 50Hz do 15KHz.
4. Diagnoza sprawdzająca
Każdy etap treningowy zakończony jest diagnozą sprawdzającą przeprowadzaną przez
providera metody Neuroflow ATS® za pomocą wspomnianej już baterii znormalizowanych
testów słuchowych.
Diagnoza sprawdzająca ma wartość monitorującą. Jej wyniki dostarczają informacji
o skuteczności dotychczasowego usprawniania. Służą do opracowania drugiego etapu
treningu, do modyfikacji i trafnego dostosowania dalszych ćwiczeń do dynamiki zmian,jakie
zachodzą w funkcjach słuchowych dziecka w wyniku terapii.
Download