Sfera emocjonalna u dzieci z dysfunkcją słuchu

advertisement
Sfera emocjonalna u dzieci
z dysfunkcją słuchu
Słuch pełni rolę:
 Źródła informacji
 Narzędzia kontaktu
Charakter procesów intelektualnych:
 Myślenie stereotypowe, sztywne, bierne,
skłonność do naśladownictwa
 Przewaga analizy nad syntezą
 Dominująca rola analizatora wzrokowego
 Słaba podzielność uwagi
Charakter procesów emocjonalnomotywacyjnych:
 Niska świadomość własnych emocji
 Niska świadomość emocji innych ludzi
Z tego wynika:
 Niska zdolność kontroli własnych emocji
(nieadekwatność, impulsywność, wysoka
reaktywność)
 Niska zdolność rozumienia przeżyć innych
ludzi (rozumienie związków między emocjami
a zdarzeniami)
 Niska motywacja do działania (motywacja
krótkotrwała, niechęć do wysiłku,
pokonywania trudności)
Przyczyny trudności emocjonalnych:
 1. Brak
możliwości
nawiązywania
kontaktu słownego
 Świat odbierany jako
niezrozumiały,
nieprzewidywalny
 Ograniczone możliwości
porozumiewania się
powodują złość
 Brak możliwości słownego
„wyładowania” emocji agresja
 Trudności w rozumieniu
emocji i ekspresji mimiki
innych ludzi - izolacja
Środowisko
rodzinne
 2.
 Rodzice słyszący
przeżywają „żałobę”
 Niewłaściwe postawy
-
rodzicielskie
nadmiernie chroniąca
odrzucająca
bierna/unikająca
nadmiernie wymagająca
chwiejna
 3.
Środowisko szkolne
 z badań wynika, że dzieci
-
uczące się w szkołach dla
nie słyszących wykazują :
większą stabilność
emocjonalną,
mniejsze poczucie izolacji
wyraźniejszą akceptację
swojego stanu
 dziecko uczące się szkole
ogólnodostępnej wymaga
większej uwagi, pomocy
w adaptacji i integracji
z zespołem klasowym
 4.
Rodzaj uszkodzenia
 W przypadku głuchot
lewostronnych występują
większe trudności w ocenie
emocjonalnego nośnika
wypowiedzi (barwy,
natężenia, melodii)
 Jednostronne uszkodzenia
powodują większe problemy
w zakresie lateralizacji
 5. Protezowanie
 Nauka korzystania z
aparatów słuchowych jest
procesem stopniowym
wymagającym czasu
 Niedogodności wynikające
z korzystania z aparatów
słuchowych mogą
powodować rozdrażnienie
i niepokój u dziecka
Formy pomocy:
 Techniki rysunkowe, twórczość, zabawa
 Rehabilitacja słuchowa + terapia
psychologiczna
 Psychoterapia rodziny
 Dogoterapia
 Muzykoterapia
Opracowała: psycholog, surdopedagog, mgr Agnieszka Ulfik
Download