pobierz plik - Wrota Podkarpackie

advertisement
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Załącznik nr …
TEST POMOCY PUBLICZNEJ
Nazwa Wnioskodawcy
…………………………………………………………………….
Tytuł wniosku
…………………………………………………………………….
Pomocą publiczną jest transfer zasobów przypisywany władzy publicznej, o ile transfer ten spełnia łącznie następujące warunki:
 stanowi przysporzenie dla danego podmiotu na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
 jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie określonych dóbr,
 zakłóca konkurencję lub grozi zakłóceniem konkurencji,
 wpływa na wymianę gospodarczą.
Należy podkreślić, iż nakładanie jakichkolwiek opłat za korzystanie z infrastruktury objętej zakresem rzeczowym projektu (np. wynajem powierzchni
użytkowej w obiektach) jest ważnym czynnikiem mogącym przesądzić o konieczności zastosowania reguł pomocy publicznej
w odniesieniu do składanego wniosku o dofinansowanie. Przykładowo, zamiar wynajmu powierzchni przez publiczne instytucje kultury (zwłaszcza
wynajem sal widowiskowych, koncertowych, innych), zamiar wynajmu obiektów sportowych - stanowić będzie podstawową przesłankę mogącą
zdecydować o konieczności zastosowania zasad pomocy publicznej, nawet jeżeli wynajem jest jedynie poboczną (dodatkową) działalnością danej
instytucji.
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy bardzo wnikliwie przeanalizować m. in. najbardziej podstawową kwestię: do jakiej działalności będzie
wykorzystywana
będąca
przedmiotem
projektu
infrastruktura
(lub
maszyny
i
urządzenia,
inne
wyposażenie)
i czy przewidywane jest pobieranie jakichkolwiek opłat z tego tytułu. Jeśli infrastruktura wytworzona w ramach projektu będzie wykorzystywana odpłatnie
należy pamiętać, iż w każdym przypadku, w którym jest to możliwe trzeba unikać zaburzania wolnej konkurencji, co jest równoznaczne z unikaniem
udzielania pomocy publicznej.
Należy mieć również na uwadze, iż spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa mieszkaniowego prowadzą działalność
gospodarczą w budynku mieszkalnym projektu, a wsparcie im udzielane powinno być traktowane jako pomoc publiczna nawet wówczas, gdy
nie prowadzą żadnej innej działalności gospodarczej a jedynie tą, która wynika z ich istoty.
W przypadku wspólnot mieszkaniowych z przesłanką prowadzenia działalności gospodarczej będziemy mieć do czynienia tylko wówczas, gdy
budynek mieszkalny jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej to znaczy na terenie tego budynku znajduje się przestrzeń,
1
która jest używana do prowadzenia działalności gospodarczej (np. lokale usługowe, banery reklamowe). Jeśli budynek mieszkalny, który jest
przedmiotem projektu jest używany jedynie w celach mieszkaniowych, wsparcie udzielone osobom w nim mieszkającym nie ma charakteru pomocy
publicznej.
W celu określenia czy projekt należy do przedsięwzięć mogących podlegać regułom pomocy publicznej należy wypełnić poniższą tabelę
Ip.
Pytania główne
Pytania pomocnicze
Informacje dotyczące pytań pomocniczych
Odpowiedź
na pytanie
główne
(Tak / Nie)
1.
2.
3.
1
2
1
Czy transfer zasobów
przypisywalny władzy
publicznej jest selektywny –
tzn. uprzywilejowuje określone
podmioty lub wytwarzanie
określonych dóbr?
Czy transfer skutkuje
przysporzeniem2 na rzecz
określonego podmiotu, na
warunkach korzystniejszych
niż rynkowe?
Czy w efekcie tego transferu
występuje lub może wystąpić
zakłócenie konkurencji?
Zgodnie z Poradnikiem Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego Pomoc publiczna w programach
operacyjnych 2007-2013, marzec 2008 r., s. 7-8,
13, transfer zasobów – to transakcja, w wyniku
której następuje przepływ zasobów między dwoma
podmiotami. W przypadku udzielenia dotacji w
ramach RPO transfer taki wystąpi pomiędzy
Instytucją Zarządzającą RPO WP a indywidualnym
wnioskodawcą, którego projekt zostanie wybrany
do dofinansowania. O udzielenie dotacji nie może
ubiegać się każdy podmiot zainteresowany
wykonywaniem określonej działalności, a jedynie
stosunkowo wąski krąg podmiotów spełniających
warunki określone w Szczegółowym opisie
priorytetów RPO. Transfer jest więc selektywny.
Nie można a priori uznać, że warunki ustalone w
umowie między IZ RPO a wnioskodawcą są
warunkami rynkowymi – być może podmiot
komercyjny zaproponowałby inne warunki realizacji
zadania, korzystniejsze dla zleceniodawcy.
Tak
Tak
Należy podać zakres działalności
Wnioskodawcy (czy stanowi
konkurencję dla innych podmiotów, w
jakim zakresie?)
Proszę określić cele projektu?
Czy są one wyłącznie celami
Transfer – transakcja, w wyniku której następuje przepływ zasobów między dwoma podmiotami (zasoby finansowe i rzeczowe).
Przysporzenie – przez przysporzenie należy rozumieć korzyść ekonomiczną osiąganą przez podmiot, na rzecz którego dokonywany jest transfer zasobów.
2
publicznymi tj. czy są związane z
realizacją zadań publicznych?
Czy przewiduje się wybór operatora,
który będzie zarządzał infrastrukturą
wytworzoną w wyniku realizacji
projektu? Jeśli tak, to w jaki sposób
(otwarty przetarg, inny sposób)?
Należy określić rynek, w którym
zakłócenie konkurencji mogłoby
wystąpić?
Czy przeprowadzona została analiza
rynku? Jeśli tak, należy przedstawić
wnioski z tej analizy. Jaka jest
atrakcyjność przedmiotu
dofinansowania/inwestycji na tle oferty
innych jednostek w Regionie / Polsce /
Europie?
Czy przedsięwzięcie jest komercyjnie
opłacalne? Czy prywatny inwestor może
być zainteresowany taką inwestycją?
4.
Czy transfer wpływa na
wymianę gospodarczą między
krajami członkowskimi
Jakie będą zasady udostępniania
infrastruktury wytworzonej w wyniku
realizacji projektu? Czy będą stosowane
równe i niedyskryminujące zasady?
Proszę określić zasięg terytorialny
projektu: lokalny, regionalny,
ponadregionalny, międzynarodowy. Kto
jest odbiorcą ostatecznym projektu? Czy
lokalizacja przedmiotu projektu sprzyja
korzystaniu z niego przez osoby z
innych państw członkowskich? Należy
dokonać analizy (podać argumenty) czy
projekt przyczyni się do pojawienia/
zwiększenia się liczby odbiorców z
innych państw członkowskich? Jaka jest
siła przyciągania infrastruktury
wytworzonej w wyniku realizacji
projektu? Czy Wnioskodawca prowadzi
działania reklamowe lub marketingowe
zmierzające do pozyskania klientów z
3
innych państw członkowskich?
II
W przypadku gdy na wszystkie odpowiedzi powyżej udzielono pozytywną odpowiedź (zaznaczono TAK) projekt podlega zasadom
pomocy publicznej. Proszę w tym przypadku zaznaczyć czy dla określonej pomocy publicznej istnieje program pomocowy a projekt
spełnia kryteria zapisane w tym programie:
Program pomocowy
1.
2.
Tak / Nie
Uzasadnienie
Rozporządzenie
Ministra
Rozwoju
Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na
rewitalizację
w
ramach
regionalnych
programów operacyjnych z dnia 9 czerwca
2010 r.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych z dnia 2 października 2007 r.
Projekt dotyczy przedsięwzięć, które mogą podlegać regułom pomocy publicznej.
Projekt nie należy do przedsięwzięć, które mogą podlegać regułom pomocy publicznej.
……………………………….
……………………………
Miejscowość, data
podpis oraz pieczęć Wnioskodawcy
4
Download