Teoria i filozofia prawa – V NSP

advertisement
Teoria i filozofia prawa – V NSP
1. Teoria prawa a filozofia prawa – odmienność stawianych pytań.
2. Pozytywizm prawniczy:
 Źródła prawa, treść norm, system prawny, stosunek norm
prawnych i norm moralnych;
 Poglądy J. Austina, H.L.A. Harta, Kelsena, O. Weinbergera
3. Prawo natury (jusnaturalizm)
 Źródła prawa, treść norm, system prawny, stosunek norm
prawnych i norm moralnych;
 Poglądy św. Tomasza, G. Radbrucha, Arystotelesa, I. Kanta, L.
Fullera, J. Finnisa
4. Realizm prawniczy
 Źródła prawa (law in books versus law in action), podstawy
obowiązywania prawa,podstawy wydania decyzji sędziowskich;
 Poglądy L. Petrażyckiego oraz amerykański realizm prawniczy (O.
Holmes, K.N. Llewellyn)
5. Kolokwium w formie opisowej. /Ekonomiczna analiza prawa.
6. Ewentualna poprawka. / Prawo u progu postmodernizmu.
 Zalecana literatura:
- J. Oniszczuk „Teoria i filozofia prawa”
- S. Wronkowska, Z. Ziembiński, „Zarys teorii prawa” Poznań
1997 r.
- M. Zirk-Sadowski, „Wprowadzenie do filozofii prawa”,
Zakamycze 2000 r.
- A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka,
Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny,
Warszawa 2012 r.
 Zasady zaliczenia ćwiczeń:
- dopuszczalna jest 1 nieobecność, każdą kolejną należy odrobić na
konsultacjach. Odrobienie polega na odpowiedzi na 1-2 pytania z zajęć,
których dotyczy nieobecność;
- ocena pozytywna z kolokwium (min. 3). Kolokwium odbędzie się na
5. zajęciach i przybierze formę opisową (3 pytania otwarte);
-na ocenę końcową wpływ ma aktywność (trzy plusy z aktywności =
podniesienie oceny końcowej o 0,5 stopnia);
- wygłoszenie referatu = podniesienie oceny końcowej o 0,5 stopnia.
Download