system zarządzania jakością wg normy pn-en iso

advertisement
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN-EN ISO
9001:2008
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZZOZ w Lipsku odbywa się z zachowaniem
zasad, zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami. Szpital spełnia wymagania
określone przez normy ISO. Zostało to potwierdzone przyznaniem certyfikatu po
przeprowadzeniu szczegółowego auditu certyfikującego. Pierwszy audit certyfikacyjny
przeprowadzili auditorzy z firmy DEKRA z siedzibą we Wrocławiu w kwietniu 2006 roku.
Po upływie roku i dwóch lat od auditu certyfikującego w dniu 02 kwietnia 2007 roku i
30 maja 2008 roku auditorzy firmy DEKRA przeprowadzili audity nadzoru.
28-29 kwietnia 2009 r. został przeprowadzony audit recertyfikacyjny również przez
audytorów firmy DEKRA, który zweryfikował jakość naszego systemu. Auditorzy bardzo
dokładnie sprawdzili funkcjonujący w szpitalu system jakości. Odwiedzili wybrane oddziały i
komórki organizacyjne. Po dwóch dniach auditu - wynik był pozytywny, wypadliśmy bardzo
dobrze.
Uzyskanie pozytywnej opinii przez komisję certyfikacyjną jest równoznaczne z
uporządkowaniem działalności w podstawowych obszarach organizacji, głównie przez
wprowadzenie jednolitych, jednoznacznych i powtarzalnych procedur postępowania, co
stanowi gwarancję dla klienta, że jego wymagania, potrzeby i oczekiwania odnośnie usługi
są spełnione. Zarządzanie organizacją bazuje na zarządzaniu rzeczywistymi procesami
realizowanymi w organizacji. Ciągłe monitorowanie i pomiary przebiegu procesów pozwalają
na bezpośrednie przekładanie efektów doskonalenia poszczególnych procesów na
doskonalenie systemu zarządzania całą organizacją. Certyfikat jakości otrzymaliśmy na 3
lata, ale co roku będą nas odwiedzać auditorzy w ramach auditu nadzoru, w celu
sprawdzenia czy wdrożony system jest utrzymany i dalej się rozwija.
Zintegrowany system zarządzania opiera się na koncepcji ciągłego doskonalenia w
celu osiągania większej satysfakcji i bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, a także
partnerów zewnętrznych. Daje możliwość stworzenia sprawnego systemu organizacji i
zarządzania oraz stanowi podstawę do dalszego rozwoju placówki. Przyczynia się do
poprawy wizerunku szpitala, wzrostu wiarygodności i zaufania, a także do usprawnienia
gospodarowania i minimalizacji strat.
Jakość w medycynie to wiedza, etyka i duma zawodowa, to zrozumienie roli i
poczucia sensu, świadome współuczestnictwo w procesach umacniania zdrowia, leczenia i
ratowania życia. Jakość bierze się z odpowiedzialności i zawsze kosztuje. Buduje się ją
latami i zdobywa z mozołem, raz osiągnięta wymaga stałej pielęgnacji. Praktyczna nauka
jakości w medycynie opiera się na założeniu, że ludzie chcą być lepsi, że lekarz i
pielęgniarka chcą się doskonalić.
Do jakości usług świadczonych choremu przyczyniają się bezpośrednio i
pośrednio wszyscy pracownicy placówki.
Dyrekcja SP ZZOZ składa podziękowania wszystkim pracownikom za
zaangażowanie i trud podjęty na rzecz jakości w codziennych czynnościach
zawodowych.
Pełnomocnik Dyrektora ds .Jakości
mgr Ewa Pietuszko
Download