określ cel programu auditów

advertisement
ZASADY AUDITOWANIA
ZARZĄDZANIE
PROGRAMEM AUDITÓW
Grażyna Szydłowska-Bojda
NORMA ISO 19011
„Wytyczne do auditowania QMS i/lub EMS”
Wytyczne dotyczące prowadzenia zewnętrznych i wewnętrznych
auditów zarządzania jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego,
jak również dotyczące zarządzania programami auditów.
ISO 19011
Rodzina norm ISO 9000
Rodzina norm ISO 14000
ISO 10011 – 1
ISO 10011 – 2
ISO 14010
ISO 14011
ISO 10011 - 3
ISO 14012
Def. 3.1. AUDIT
systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania
dowodu z auditu (3.3)
oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia
kryteriów auditu (3.2)
Def. 3.2 KRYTERIA AUDITU
zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie
Def. 3.3 DOWÓD Z AUDITU
zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów
auditu (3.2) i możliwe do zweryfikowania
Audit wewnętrzny
Audit zewnętrzny
-
audit strony pierwszej
audit strony drugiej
audit strony trzeciej
Audit połączony
Audit wspólny
ZASADY AUDITOWANIA
I. Postępowanie etyczne
podstawa profesjonalizmu
II. Rzetelna prezentacja
obowiązek przedstawienia spraw
dokładnie i zgodnie z prawdą
III. Należyta staranność zawodowa
pracowitość i rozsądek w auditowaniu
IV. Niezależność
podstawa bezstronności
i obiektywności wniosków z auditu
V. Dowód
racjonalna podstawa uzyskiwania
wiarygodnych i odtwarzalnych
wniosków z auditu w systematycznym
procesie auditu
ZARZĄDZANIE PROGRAMEM AUDITÓW
POZIOM
STRATEGICZNY
PRZEGLĄDY
I DOSKONALENIE
ZAPLANOWANIE
AUDITÓW
POZIOM
TAKTYCZNY
MONITOROWANIE
REALIZACJI
PROGRAMU
ZLECENIE
WYKONANIA
AUDITÓW
PRZEPROWADZENIE
AUDITÓW
KOORDYNACJA
PRZEBIEGU
AUDITÓW
POZIOM
OPERACYJNY
ZAPLANOWANIE AUDITÓW PROGRAM AUDITÓW
Def. 3.11 program auditów
zestaw auditów (3.1) jednego lub więcej, zaplanowanych w określonych
ramach czasowych i mających określony cel.
program auditów
obejmuje właściwe zaplanowanie auditów oraz zapewnienie zasobów
i ustalenie procedur prowadzenia auditów w ramach programu
ZAPLANOWANIE AUDITÓW
-
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
pełnomocnik
auditorzy
osoby auditowane
-
ZASOBY
finanse
techniki auditu
kompetencje / dostępność auditorów
czas tworzenia auditów
czas podróży / zakwaterowania
-
PROCEDURY
ZAPLANOWANIE AUDITÓW OKREŚLENIE CELU PROGRAMU AUDITÓW
ukierunkowuje
planowanie
i prowadzenie auditów
CEL PROGRAMU
AUDITÓW
PRZYKŁADY:
- Stwierdzenie zgodności opisu elementów systemu z wymaganiami normy.
- Ustalenie skuteczności wdrożonego systemu.
- Ocena spełnienia wymagań prawnych i innych.
- Ocena dostawcy usług zgodnie z wymaganiami wdrożonego systemu
ZAPLANOWANIE AUDITÓW OKREŚLENIE CELU PROGRAMU AUDITÓW
PRIORYTETY ZARZĄDZANIA
ZAMIERZENIA KOMERCYJNE
CEL PROGRAMU AUDITÓW
POTRZEBA
OCENY DOSTAWCY
WYMAGANIA
SYSTEMU
WYNIKI MONITOROWANIA
REALIZACJI PROGRAMU
ZAPLANOWANIE AUDITÓW OKREŚLENIE ZAKRESU PROGRAMU AUDITÓW
ukierunkowuje obszar,
granice oraz czas
przeprowadzenia auditów
ZAKRES PROGRAMU
AUDITÓW
PRZYKŁADY:
- poszczególne zakłady auditowane raz w roku,
- poszczególne procesy auditowane raz w ciągu roku.
- poszczególne jednostki organizacyjne auditowane raz w roku
ZAPLANOWANIE AUDITÓW OKREŚLENIE ZAKRESU PROGRAMU AUDITÓW
WIELKOŚĆ, CHARAKTER
AUDITOWANEJ
ORGANIZACJI
ZAKRES
PROGRAMU AUDITÓW
WYMAGANIA
NORMY
WYNIKI POPRZEDNICH
AUDITÓW
UWAGI STRON
TRZECICH
ZAPLANOWANIE AUDITÓW
! OKREŚL CEL PROGRAMU AUDITÓW
! OKREŚL ZAKRES PROGRAMU AUDITÓW
! OCEŃ AUDITORÓW I POTRZEBY SZKOLENIOWE
! WYZNACZ ZESPOŁY AUDITUJĄCE
ZAPLANOWANIE AUDITÓW OPRACOWANIE PROGRAMU AUDITÓW - przykład
CEL PROGRAMU: ……….……..
Czas realizacji
PROCES
Nr auditu
Auditorzy
Jedn. org.
/ tydzień, miesiąc, kwartał …../
ZAPLANOWANIE AUDITÓW OPRACOWANIE PROGRAMU AUDITÓW - przykład
Nr
auditu
Zakres auditu
Cel auditu
Planowany termin
Zespół
auditorów
Data
Przeprowadzenia
auditu
Uwagi
MONITOROWANIE
REALIZACJI PROGRAMU AUDITÓW
MONITORUJEMY:
- zgodność planów z programami auditów;
- dobór zespołów auditujących;
- możliwość realizacji planu auditu przez zespoły auditujące;
- możliwość przeprowadzenia działań korygujących i/lub zapobiegawczych;
- poprawność określonego celu programu auditów
DANE:
- plany auditów
- raporty z auditów
- karty działań korygujących i/lub zapobiegawczych
- informacja zwrotna od klientów auditu, auditowanych i auditorów
PRZEGLĄDY I DOSKONALENIE
PROGRAMU AUDITÓW
ANALIZA WYNIKÓW MONITOROWANIA I POMIARÓW
Doskonalenie metodyki
planowania
i przeprowadzania
auditów
Korekta
programu
DOSKONALENIE
Podniesienie
kompetencji auditorów
Download