Zarządzanie jakością w świetle norm ISO-9000

advertisement
Blok – Menadżer Jakości
Opis przedmiotów
Zarządzanie jakością w świetle norm ISO-9000
Forma zajęć: konwersatorium - 45 godz.
Tematyka zajęć:
• Koncepcja zarządzania
• Polski system badań i certyfikacji w świetle wymagań europejskich.
• Obszar certyfikacji dobrowolnej i obowiązkowej.
• Certyfikacja systemów a certyfikacja wyrobów.
• Struktura i charakter norm ISO serii 9000.
• Interpretacja normy PN-EN ISO ISO 9001: 2001.
• Algorytm wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000:2000.
• Dokumentowanie systemu jakości.
Literatura obowiązkowa:
1. Normy PN-EN ISO serii 9000:2001 oraz PN-EN 45000.
2. Łańcucki J./red/ „Podstawy kompleksowego zarządzania jakością", AE Poznań 2001,
3. A. Hamrol, W. Mantura: „ Zarządzanie jakością- teoria i praktyka", PWN, Warszawa 1998 r
4. Problemy jakości, Wyd. Sigma - Not, Warszawa.
Podstawa zaliczenia: Egzamin pisemny, testowy z materiału wykładowego, ocena
aktywnego udziału w zajęciach warsztatowych.
Zarządzanie środowiskiem - norma ISO-14000
Forma zajęć: wykład - 15 godz., ćwiczenia - 15 godz.
Tematyka zajęć:
• Jakość środowiska przyrodniczego i bezpieczeństwo ekologiczne człowieka
• Ocena zagrożeń ekologicznych powodowanych przez proces technologiczny
• Produkcja czystsza. Technologie mało- i bezodpadowe. Recykling
• Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) norma ISO 14001,14004
• Wymagania dotyczące przeglądu wstępnego w przedsiębiorstwie
•
Wymagania prawne
• Analiza i ocena aspektów środowiskowych
•
Polityka, cele i zadania przedsiębiorstwa wobec środowiska.
•
Dokumentacja SZŚ
• Działanie w sytuacjach krytycznych
• Audity
Literatura obowiązkowa:
1. S. Kozłowski, Ekorozwoj - wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa 2002
2. R. Paczulski, Prawo ochrony środowiska, Oficyna wydawnicza Brant, Bydgoszcz 2001
3. Norma ISO 14001, 14004.
5. Łańcucki J./red/ „Podstawy kompleksowego zarządzania jakością", AE Poznań 2001,
6. B. Poskrobko, „Zarządzanie środowiskiem" PWE W-wa 1998
7. J.Penc, Strategie zarządzania cz. II, Agencja Wyd. Placet, Warszawa 1995
Podstawa zaliczenia: test pisemny
Jakość w koncepcji marketingowej
Forma zajęć: wykład - 15 godz.
Tematyka zajęć:
• Istota koncepcji marketingowej, marketing - mix i jego elementy, koncepcja
marketingu rozszerzonego
• Marketing dóbr konsumpcyjnych i marketing dóbr przemysłowych
• Jakość produktu w koncepcji marketingowej, strategie produktowe, cenowe, dystrybucji i promocji
• badania marketingowe
• Relationship marketing
• Powiązanie marketingu z systemami ISO – 9000
Literatura obowiązkowa:
1. E. Duliniec, Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1996
2. Ph. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola ,Wyd. Gebethner & S-ka, Warszawa 1995
3. H. Mruk, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1994
Podstawa zaliczenia: Odpowiedź ustna.
Normalizacja według ISO. EN i PN
Forma zajęć: wykład - 15 godz., ćwiczenia - 15 godz.
Tematyka zajęć:
• Geneza i istota normalizacji
• Międzynarodowe, regionalne i krajowe organizacje normalizacyjne
• Struktura, funkcjonowanie i dokumenty: ISO, IEC, ITU
• Funkcjonowanie normalizacji w UE; EEN.CENELEC i ETSI
• Polski system normalizacyjny, struktura i zakres działania PKN, etapy opracowania PN, rodzaje wydawanych
norm
• Harmonizacja PN z normami EN
Literatura obowiązkowa:
1. J. Łańcucki i inni, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Bydgoszcz 1997
2. T. Wawak, System jakości 1SO-9000, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Kraków 1996
3. Biblioteka Europejska, Katalog norm i przewodników ISO/IEC, NOT, Warszawa 1994
4. Aktualne PN/Normy Polskie/, dyrektywy UN i normy EN;
Podstawa zaliczenia: Egzamin ustny (po wykładach) oraz przygotowanie i wygłoszenie referatu (po
konwersatorium).
Kompleksowe zarządzanie jakością/Total Ouality Management
Forma zajęć: konwersatorium - 30 godz.
Tematyka zajęć:
wykład
• Geneza i istota TQM
• Koncepcje zarządzania jakością wg Deminga, Jurana, Crosby'ego
• Koncepcja zarządzania procesowego
> Cykl Deminga
> Zasada 5M+E
> Określanie celów dla procesów, mapowanie procesów, pomiar procesów
> Strategiczna karta wyników
• Jakość w strategii przedsiębiorstwa
• Analiza celów strategicznych przedsiębiorstw realizujących koncepcję TQM
• Koncepcja 6 sigma
• Przykłady wprowadzania koncepcji TQM (analiza systemu QMS -HP)
• Elementy TQM w ujęciu standardu ISO 9004:2000
• Modele oceny TQM
• Business Exelence Model,
> Model Malcolma Baldgridge'a
> Polska Nagroda Jakości,
> regionalne nagrody jakości
> nagrody jakości wybranych koncernów
ćwiczenia
• Techniki i metody doskonalenia jakości
> metody doskonalenia zawarte w ISO 9004-4
> QFD
> FMEA
• Mapowanie procesów, określanie celów i mierników procesów
• Rozwój koncepcji TQM w przedsiębiorstwach analizy przypadków
Literatura obowiązkowa:
1. J.J. Dahlgaard, K. Kristensen, G.K. Kanji, „Podstawy zarządzania jakością" PWN, 2000
2. J. Łańcucki, „Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością", AE, Poznań, 2000
3. A. Hamrol, W. Mantura, „Zarządzanie jakością-teoria i praktyka", PWN, 1998;
4. J. Bank, „Zarządzanie przez jakość", Gebethner & Ska, 1997,
5. G. Steinbeck, „Total Quality Management", Wydawnictwo PLACET, 1998;
6. J. Chabiera, S. Doroszewicz, Z. Zbierzchowska, „Zarządzanie jakością", Poradnik Menedżera 2000;
7. R. Karaszewski, „TQM - teoria i praktyka", TNOiK, Toruń 2001
8. G. A. Rummler, A.P. Brache, „Podnoszenie efektywności organizacji", PWE, Warszawa, 2000
9. R.S. Kapłan, D.P. Norton, „Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa, 2001
Podstawa zaliczenia: zaliczenie case'ów.
Metody statystyczne w ocenie jakości
Forma zajęć: ćwiczenia - 15 godz.
Tematyka zajęć:
• Wybrane zagadnienia analizy systemowej
• Strukturowanie procesów w diagramach przepływu
• Identyfikowanie problemów poprzez diagramy Ishikawy
• Ustalanie priorytetów w eliminowaniu problemów na wykresach Pareto
•
Analiza danych metodą Delficką i poprzez wykorzystanie burzy mózgów
• Wprowadzenie do statystyki w kontroli jakości
• Własności danych pomiarowych: zmienność, błędy pomiaru, uchyby, rozstępy
• Miary tendencji centralnej
• Rozkłady częstości, skośność
• Średnie i odchylenie standardowe
• Grupowanie danych i histogramy
• Skale pomiarowe
• Metody prezentacji danych
• Wstępna analiza danych
• Korelogramy i inne pomiary siły związku między danymi
• Wnioskowanie statystyczne w kontroli jakości
• Zjawiska losowe: zmienne losowe, niepewność w danych i rozkłady prawdopodobieństw
• Wybrane rozkłady i ich właściwości: Poissona, jednostajny, normalny, dwumianowy
• Schematy próbkowania, rozmiar próby i wnioskowanie statystyczne na podstawie próby losowej
• Centralne twierdzenie graniczne
• Przedziały ufności i testowanie hipotez
• Kontrola jakości według wyników pomiarów próbek
• Karty kontrolne wartości średniej i odchylenia standardowego
• Metody sekwencyjne
• Metody wstępnej analizy danych
• Kontrola jakości według oceny alternatywnej
• Karty kontrolne dla ocen alternatywnych
•
Zdolności produkcyjne
• Inne techniki analizy danych
• Planowanie eksperymentów - metoda Taguchi
• Optymalizacja - algorytm sympleks
• Analiza regresji - model liniowy i sztuczne sieci neuronowe
Literatura obowiązkowa:
1. A. D. Aczel: Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN 2000
2. J. Ledołter, C. W. Burrill: Statistical Quality Control. Strategies and Tools for Continual Improvement.
John Wiley & Sons, Inc. 1999
3. A. P. Muhlemann, J.S. Oakland, K.G. Lockyer: Zarządzanie. Produkcja i usługi. Wydawnictwo Naukowe
PWN 1995
4. J.R. Thompson, J. Koronacki: Statystyczne sterowanie procesem. Metoda Deminga etapowej optymalizacji
jakości. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowanie. Statystyka. Akademicka Oficyna
Wydawnicza PLJ 1994
Podstawa zaliczenia: Test z materiału wykładowego i ocena aktywności i przygotowania do ćwiczeń.
Audity
Forma zajęć: wykład - 15 godz., ćwiczenia - 15 godz.
Tematyka zajęć:
wykład
• Wprowadzenie - istota auditu systemu zarządzania oraz pojęcia związane z auditem;
• Wprowadzenie do norm ISO serii 10011 (1,2,3)/ ISO 19011 audit jako proces
• Analiza wymagań standardu ISO 9001:2000, ISO 9004:2000 pod kątem oceny dowodów wdrożenia
• Zarządzanie procesem auditu
• Inicjowanie auditu, przeprowadzanie przeglądu dokumentów, prowadzenie działań auditowych,
• Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnienie raportu z auditu,
• Przeprowadzenie działań poauditowych,
• Auditowanie systemów zintegrowanych
ćwiczenia
• Procedura auditów wewnętrznych
• Wprowadzenie-istota auditu systemu zarządzania ISO 9001:2000
• Przygotowanie do auditu
• Dokumentacja auditu
• Analizy niezgodności - ćwiczenia z zakresu przygotowania do egzaminu na auditora
• Analiza przypadków działań auditowych w wybranych firmach.
• Analiza niezgodności - odniesienie do dokumentacji systemu.
> audit dokumentacji
> audit systemu zarządzania
• Auditowanie systemów zintegrowanych
Literatura obowiązkowa:
1. Normy ISO serii 10011
2. Norma ISO 19011
3. J. Łańcucki, „Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością", AE, Poznań, 2000
Podstawa zaliczenia: Pisemne opracowanie studiów przypadków i ocena aktywności zajęciach.
Motywacja jakości
Forma zajęć: wykład - 15 godz.
Tematyka zajęć:
Motywacja i motywowanie w nauce zarządzania
> Zagadnienia definicje
> Funkcja motywowania wśród funkcji zarządzania
> Motywowanie wśród umiejętności społecznych kierownika
> Motywacja jako cecha zarządzania przez jakość Teorie motywacji
> Motywacja w nauce psychologii
> Motywacja w nauce zarządzania
> Proces motywacji i związane z nim teorie:
teorie treści /potrzeb/
teorie procesu
teorie wzmocnienia /modyfikowania zachowań/.
> Motywacja w nauce zarządzania
> Proces motywacji i związane z nim teorie:
teorie treści /potrzeb/
teorie procesu
teorie wzmocnienia /modyfikowanie zachowań/.
> Diagnoza - moja własna hierarchia potrzeb.
> Uwarunkowania doboru właściwych narzędzi motywacyjnych
> Wskazówki dla menedżerów.
Style kierowania
> Klasyfikacja i efektywność stylów kierowania wg. siatki kierowniczej BJake-Mouton.
> Diagnoza własnego stylu kierowania.
> Różnice: zarządzający - przywódca. Asertywność cechą menedżera wzmacniającą siłą oddziaływania
motywacyjnego
> Schematy aserty wnych zachowań
> Diagnoza nasilenia własnych postaw biernych, manipulujących, agresywnych i
asertywnych.
> Asertywny menedżer - korzyści.
Literatura obowiązkowa:
1. J. Bagiński (red) Menedżer jakości - jakość, środowisko, bezpieczeństwo, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2000
2. J. Bank - Zarządzanie przez jakość, Wyd. Fielberg S.A.
3. T. Bugdoł - „Zarządzanie jakością w administracji samorządowej", wyd. Fielberg, Warszawa 2000.
4. J. Chabiera, S. Doroszewicz, A. Zbierzowska - Zarządzanie jakością, poradnik menedżera, Wyd.
CIM, Warszawa 2000
5. K. Dendura „Podstawy zarządzania jakością, Wyd. Wyższa Szkoła Morska , Gdynia 2000
6. A. Jazon „Doskonalenie zarządzania jakością, Wyd. OPO, Bydgoszcz 2000
7. R. Karaszewski - TQM - teoria i praktyka, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001.
Podstawa zaliczenia: Pisemne opracowanie studiów przypadków i aktywność na zajęciach
Download