Audit

advertisement
ROLA AUDITU
Grażyna Szydłowska-Bojda
Jakie są wymagania norm?
p.8.2.2 Audit wewnętrzny (PN EN ISO 9001:2001)
p.4.5.5 Audit wewnętrzny (PN EN ISO 14001:2005)
 przeprowadzenie auditów wewnętrznych
 zaplanowanie auditów wewnętrznych
 udokumentowana procedura
 działania korygujące i/lub zapobiegawcze
Jakie są oczekiwania ?
Audit – efektywne i wiarygodne narzędzie, które
wspiera realizację polityki
- dostarcza informacji, na podstawie których
organizacja może doskonalić swoje działania.
Wymagania norm jako podmiot auditu?
Zmiana dotychczasowych struktur norm na
zarządzanie procesowe
… Organizacja jest całością złożoną z procesów,
mających przede wszystkim na celu
tworzenie wartości
dla klientów i innych zainteresowanych stron
Kluczowe zmiany w auditowaniu
było
Auditowanie skoncentrowane
na wykazaniu zgodności
z poszczególnymi wymaganiami
normy
uwaga - niezależnie od tego, jaki
w rzeczywistości system miał wkład
w osiąganie celów organizacji
jest
Auditowanie skoncentrowane
na procesy organizacji
oraz otrzymywane z nich wyjścia
uwaga - procesy tworzone są w celu
realizacji celów jakości
Zasada auditowania procesów
wynika z
• filozofii norm serii ISO 9000, ISO 14000, OHSAS
• wytycznych normy ISO 19011
• ogólnych zasad zarządzania procesowego
i odnosi się
• do poszczególnych systemów indywidualnie
• do systemów zintegrowanych
Auditowanie procesów
~
Podejście procesowe w auditowaniu ?
Auditowanie procesów –
współczesna metodyka i technika
prowadzenia auditu
Podejście procesowe w auditowaniu –
wynikające z wymagań norm traktowanie
auditu jako procesu
Proces jako przedmiot auditu
•
Definicja procesu jest także wytyczną
dla struktury systemu
/ mapy procesów /
•
Funkcjonowanie systemu w efekcie
końcowym służy doskonaleniu i rozwojowi
organizacji
•
Doskonalenie organizacji polega zasadniczo
na ulepszaniu jej elementów / procesów /
•
W ramach systemu do doskonalenia używamy
metod systemowych / np. auditowania /
•
Czyli - powinniśmy auditować
procesy
Status procesów
W kontekście ISO 9001:2000 podejście procesowe
obejmuje procesy potrzebne do realizacji wyrobu i inne
procesy potrzebne w skutecznym systemie zarządzania
jakością.
W kontekście ISO 14001:2004 podejście procesowe
obejmuje procesy niezbędne do uzyskania wyników
zgodnie z polityką środowiskową organizacji.
Procesy ważne dla organizacji ?
z definicji …
tworzące wartość
- dla klienta …
- dla innych zainteresowanych stron …
czyli przede wszystkim
procesy biznesowe,
a także inne, mające znaczenie
dla spełnienia
wymagań jak wyżej.
Jakie procesy auditujemy ?
Biznesowe – czyli zawierające :
- elementy zarządzania związane z działaniem firmy
i wyrobem – p. system jakości
- elementy zarządzania związane z korzystaniem ze środowiska– p.
system środowiskowy
- elementy zarządzania związane z bezpieczeństwem
pracy załogi i innych – p. system BHP
- elementy związane z zarządzaniem informacją –
p. system ochrony informacji i wiedzy
inne procesy ?
Czego nie auditujemy osobno ?
…wszystkich wymagań normy czy elementów systemu,
które powinny mieć zastosowanie w planowaniu czy nadzorze
procesu i znajdują się w jego opisie / odp. procedurze /.
np.
• nadzór nad dokumentacją
• nadzór nad infrastrukturą
• kompetencje personelu
• nadzór nad wyrobem niezgodnym
• nadzór nad sprzętem pomiarowym
• prawidłowość przeprowadzania auditów oraz wykonywania działań
korygujących i zapobiegawczych
• identyfikacja aspektów środowiskowych
• zgodność z wymaganiami prawnymi itd.
Co sprawdzamy - w ramach auditu procesu ?
•
•
•
•
Skuteczność procesu
Prawidłowość i zgodność zarządzania procesem
Efektywność procesu
Spełnianie wymagań systemowych
w całym procesie oraz poszczególnych działaniach
i operacjach w ramach procesu.
ELEMENTY AUDITU PROCESU
-z punktu widzenia cyklu PDCA
•
ocena prawidłowości zaplanowania procesu
• ocena rzetelności wykonywania planu jw.
• ocena sposobu kontroli / monitoringu
• ocena poziomu osiągania celów
odpowiednio do wymagań właściwych norm
Spójność merytoryczna ~
Integralność wewnętrzna – ZSZ
W systemie zintegrowanym • operacje / czynności / krytyczne
/ QMS /
• znaczące aspekty środowiskowe / EMS /
• znaczące zagrożenia
/ SZBHP /
mają te samą rangę w systemie / i audicie /.
PROCES
PLANOWANIE
PROCESU
Zrozumienie potrzeb Klientów
- świadomość tego co Ty robisz
- dla kogo to robisz
- jakie są Ich wymagania
- jakie masz zasoby
Zrozumienie problemów środowiskowych
- świadomość tego jak to co robisz
wpływa na środowisko
-czego prawo od Ciebie wymaga
- poznaj AŚ i WŚ
Zrozumienie problemów BHP
- świadomość zagrożeń jakie występują
na stanowiskach pracy
- czego prawo od ciebie wymaga
- poznaj RZ i ZZ
PROWADZENIE
PROCESU
MONITOROWANIE
PROCESU
- poznaj swój proces pracy / zasoby /
- określ zakres możliwości procesu / kryteria /
- wyszczególnij środki pomiaru
- oceń swoje pomiary
- pokazuj rezultaty
POWRÓT
W CELU
POPRAWY
LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH -QMS
• Czy aby osiągnać politykę jakości zastosowano odpowiednie
podejście procesowe?
• Czy zastosowano systemowe podejście do zarządzania w celu
zwiększenia skuteczności i efektywności w osiąganiu celów?
• W jaki sposób w poszczególnych procesach uwzględniono
wymagania klienta?
• Czy w procesach widoczne jest przywództwo?
• W jaki sposób zaangażowano personel do planowania
procesu, jego nadzoru i doskonalenia?
• Czy decyzje podejmuje się w oparciu o fakty?
• Czy w ramach procesów są ciągle doskonalone działania w
celu zwiększenia efektywności i skuteczności systemu?
• Czy współpraca z dostawcami oparta jest o wzajemne
korzyści?
LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH -EMS
• Czy aby osiągnąć politykę środowiskową zastosowano
podejście procesowe?
• Czy zastosowano systemowe podejście do zarządzania w celu
zwiększenia skuteczności i efektywności w osiąganiu celów
i zadań środowiskowych?
• W jaki sposób uwzględniono w poszczególnych procesach
aspekty środowiskowe i wymagania prawne?
• Czy w procesach widoczne jest przywództwo?
• W jaki sposób zaangażowano personel do planowania procesu,
jego nadzoru i doskonalenia?
• Czy decyzje podejmuje się w oparciu o fakty?
• Czy w ramach procesów są ciągle doskonalone działania w celu
zwiększenia efektywności i skuteczności systemu?
• Czy współpraca z dostawcami zapewnia nadzór nad aspektami
środowiskowymi?
Download