Pobierz - GCS Quality

advertisement
Formularz Klienta do przygotowania oferty
Na podstawie poniższych danych przygotujemy dla Państwa ofertę na certyfikację.
Jeżeli nie będą one wystarczające do opracowania oferty, to zwrócimy się do Państwa z prośbą o ich
uzupełnienie. Wszystkie informacje będą traktowane poufnie. Wycena jest bezpłatna i nie zobowiązuje
Państwa do skorzystania z naszych usług.
1. Informacje o organizacji wnioskodawcy
Nazwa i adres
(dane rejestrowe organizacji - KRS/CEIDG)
Nazwa i adres
(dane organizacji przystępującej do certyfikacji dane zamieszczone na certyfikacie)
NIP
Zarządzający organizacją / stanowisko
Osoba do kontaktu / stanowisko
Telefon, fax
e-mail
Numer księgi rejestrowej
(w przypadku podmiotów medycznych)
2. Normy (a) odniesienia
Certyfikacja
systemów
zarządzania na
zgodność z:
Integracja systemów
☐
ISO 9001:2008
☐
ISO 9001:2008
☐
ISO 9001:2015
☐
☐
ISO 14001:2004
☐
☐
ISO 27001
PN-N-18001
☐
ISO 50001
☐
BS OHSAS 18001
☐
ISO 3834
ISO 14001:2015
☐
ISO 22000
☐
ISO 22301
☐
ISO 22716
☐
HACCP
☐
☐
NIE
☐
TAK: proszę wymienić
z elementami ISO 27001
Czy system zarządzania został już certyfikowany przez inną jednostkę certyfikującą?
☐
NIE
☐
data pierwszej certyfikacji
TAK
ważność certyfikatu / data
Kiedy Państwa system wchodzi / wszedł w życie
CL-030-01
Wydanie 06/10/16
Strona 1 z 4
GCS Quality Sp. z o.o. ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław, tel. 71 716 55 20, fax: 71 716 55 29, www.gcsquality.pl
`
3. Działalność firmy
Branża/PKD
Główne procesy w organizacji
wnioskodawcy
☐
Produkcja
☐
Usługi
☐
Administracja
☐
Sprzedaż
☐
Zakupy
☐
Projektowanie i
rozwój
☐
Magazynowanie
☐
Wysyłka
☐
Wytwarzane wyroby
Realizowane usługi
Wymagania prawne związane z
realizacją wyrobów/ usług
(wypisać lub dołączyć)
Czy są procesy, które zlecają Państwo na zewnątrz (np. zakupy, sprzedaż, wykończenie wyrobów)?
☐
TAK: proszę wymienić
☐
NIE
☐
NIE
☐
NIE
Czy prowadzą Państwo działalność w oddziałach tymczasowych?
☐
TAK: jakie? Proszę podać liczbę
Czy wyłączone zostały jakiekolwiek wymagania (punkty) normy ISO 9001?
☐
TAK: jakie? Proszę podać
4. Szczegółowe dane dotyczące organizacji.
Liczba lokalizacji, które będą
podlegać certyfikacji
(razem z centralą*):
Nazwa i adres Centrali*:
Nazwa i adres Oddziału 1**
Nazwa i adres Oddziału 2
Nazwa i adres Oddziału 3
Nazwa i adres Oddziału 4
Nazwa i adres Oddziału 5
Nazwa i adres Oddziału 6
Czy cała organizacja podlegać
będzie certyfikacji ?
☐
TAK
☐
NIE, Proszę podać obszar/y organizacji podlegające certyfikacji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zakres certyfikacji o jaki ubiega się organizacja z podziałem na lokalizacje*** (np. usługi budowlane/ produkcja wyrobów z metalu, plastyku/
podstawowa opieka zdrowotna/ protetyka stomatologiczna, itp.)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CL-030-01
Wydanie 06/10/16
Strona 2 z 4
GCS Quality Sp. z o.o. ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław, tel. 71 716 55 20, fax: 71 716 55 29, www.gcsquality.pl
`
W przypadku większej liczby oddziałów (powyżej 6) proszę użyć dodatkowo osobnego formularza:
Liczba pracowników
Centrala
Oddział 1
Oddział 2
Oddział 3
Oddział 4
Oddział 5
Oddział 6
Liczba całkowita pracowników (łącznie na
wszystkich zmianach):
Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne
etaty:
Liczba zmian:
Pomocnicy (uczniowie, stażyści, pracownicy
przyuczani do wykonywania czynności):
Pracownicy zatrudnieni przez agencję pracy
tymczasowej (outsourcing):
Pracownicy wykonujący powtarzalne procesy
(pracownicy transportu, handlowcy, pracownicy
biurowi, pracownicy call center, personel
sprzątający, pracownicy ochrony, pracownicy
wykonujący operacje taśmowe itp.):
Pracownicy tymczasowi nisko wykwalifikowani,
wykonujący zautomatyzowane procesy:
(Dotyczy pracy zmianowej)
Czy na wszystkich zmianach wykonywane są
podobne czynności?
☐
☐
TAK
NIE, Proszę opisać krótko zakres prac na poszczególnych zmianach:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Redukcja czasu trwania auditu
Proszę wypełnić tylko w przypadku certyfikacji systemów zintegrowanych (np., ISO 9001/ISO 14001/PN-N 18001). Poniższe
informacje pozwolą nam na zredukowanie czasu trwania auditu.
Zintegrowany/a?
Kryterium:
NIE
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
TAK
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
1. Księga
2. Procedury
3. Opisy procesów
4. Polityka
5. Dokumentacja systemowa
6. Identyfikacja wymagań prawnych
7. Przeglądy zarządzania
8. Cele / programy
9. Pełnomocnik
10. Audity wew. / audytorzy
11. Zarządzanie doskonaleniem
12. Zarządzania działaniami korygującymi
Proponowany termin realizacji auditu:
Czy korzystali Państwo z usług doradczych przy wdrożeniu systemu zarządzania?
☐
TAK: proszę podać nazwę firmy oraz imię i
nazwisko osoby wdrażającej
☐
NIE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Na podstawie danych zawartych na formularzu przygotujemy dla Państwa ofertę na certyfikację systemu zarządzania. Informacje
będą traktowane przez GCS Quality poufnie.
Data, podpis i pieczątka przedstawiciela organizacji:
Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.
__________________________________
Formularz zapytania ofertowego proszę przesłać na adres GCS Quality Sp. z o.o., ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław lub
e-mail: [email protected] , fax: 71 716 55 29. Ofertę prześlemy Państwu drogą elektroniczną oraz pocztą.
CL-030-01
Wydanie 06/10/16
Strona 3 z 4
GCS Quality Sp. z o.o. ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław, tel. 71 716 55 20, fax: 71 716 55 29, www.gcsquality.pl
`
Słownik:
Termin
Definicja
* Centrala
Lokalizacja, w której nadzorowany jest system zarządzania. Centrala podlega każdorazowo
auditowaniu.
** Oddział
Lokalizacja (fizyczna lub wirtualna), w której organizacja wykonuje prace lub świadczy usługi.
*** Zakres
certyfikacji
Zakres świadczonych usług, który podlega certyfikacji; jest to zakres, który miałby docelowo
pojawić się na certyfikacie. W przypadku Podmiotów medycznych należy wpisywać zakres na
podstawie Księgi Rejestrowej Podmiotu Medycznego.
CL-030-01
Wydanie 06/10/16
Strona 4 z 4
GCS Quality Sp. z o.o. ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław, tel. 71 716 55 20, fax: 71 716 55 29, www.gcsquality.pl
Download