PRS Certyfikacja

advertisement
WNIOSEK O OFERTĘ NA
CERTYFIKACJĘ SYSTEMU ZARZĄDZANIA )*
Data wpływu wniosku do JC 20 lipca 2017
Szanowni Państwo, prosimy o przesłanie poniższych informacji w celu sporządzenia oferty na przeprowadzenie
certyfikacji systemu zarządzania. Wypełnienie wniosku nie jest zobowiązaniem Państwa do skorzystania z naszych
usług, jak również nie jest pobierana żadna opłata z tym związana. Informacje zawarte we wniosku traktowane są jako
poufne.
1. D AN E ORG A NIZ A CJ I:
Nazwa (zgodnie z dokumentem rejestrowym):
Adresy:
Kod pocztowy/ miejscowość
Ulica i nr posesji
Prawny (do fakturowania):
00-000
ul.
Podstawowego miejsca
prowadzonej działalności:
00-000
ul.
Do korespondencji:
00-000
ul.
NIP: ________________
REGON: __________
Województwo
Tel: +48 ______________ Email: ________ www: _________________________
Właściciel/Prezes/Dyrektor: _____________________________________
Przedstawiciel kierownictwa (osoba/osoby odpowiedzialne za koordynację systemu zarządzania)
Imię, nazwisko__________________________ Stanowisko: Vice Prezes/ Członek Zarządu/ Pełnomocnik ds. SZ tel. +48 ____________________
email:_______________________________
2. PO D S TA W A C ER TY FI K A C JI : ( prosimy zaznaczyć odpowiednio)*
PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN 15224:2012
PN-EN ISO 14001:2015
PN-EN ISO 22716: 2009 (ISO 22716 :2007)
PN-N-18001:2004
PN ISO 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013)
OHSAS 18001:2007
EMAS
Inna:
3. ZAKRES CERTYFIKACJI, DZIAŁALNOŚCI OBJĘTE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA:
Uwaga: elementy zakresu (podawane w ramach jednego kodu PKD/NACE:), wpisany zakres działalności będzie stanowił
podstawę do wstępnego określania zakresu certyfikacji (4 cyfry wraz z ewentualnym uzupełnieniem literowym, np. 24.43.Z).
PKD/NACE:
-----------------
4. D AN E D OT YC ZĄ C E Z A TR U DNI E NI A:
A. Liczba pracowników na umowie o pracę
B. Liczba pracowników kontraktowych
__
Liczba zmian:
__
Czy kolejne zmiany realizują podobne działania jak pierwsza?:
__
C. Liczba pracowników podwykonawców
__
TAK /
NIE Czy nadzór na kolejnych zmianach jest podobny do pierwszej?
TAK/
NIE
4.1 Całkowita liczba pracowników: A+B+C: __________________
)* Uwaga: zastrzegamy sobie prawo poproszenia Państwa o dodatkowe informacje konieczne do sporządzenia oferty, w przypadku, gdy informacje
zawarte w niniejszym wniosku okażą się niewystarczające,
Strona 1 z 2
FP-05 do PJC-1
WNIOSEK O OFERTĘ NA
CERTYFIKACJĘ SYSTEMU ZARZĄDZANIA )*
Data wpływu wniosku do JC 20 lipca 2017
5. D AN E D OT YC ZĄ C E O DD Z IA ŁÓ W/ L O KA L IZ AC J I:
Ilość oddziałów/ Ilość lokalizacji
W przypadku, gdy są oddziały lub inne lokalizacje (oddział - dodatkowe miejsce prowadzenia działalności przez organizację, poza siedzibą główną organizacji, w której organizacja wykonuje pracę lub świadczy usługę, wpisany do KRS lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności innej (różne kody PKD) niż w
siedzibie organizacji, lokalizacja - część organizacji, która nie spełnia warunków, aby zakwalifikować ją jako oddział, a funkcjonuje w miejscu innym niż
miejsce podstawowej działalności (inny adres) prosimy podać dane wg poniższej tabeli (bez siedziby podstawowej) dla każdego oddziału:
Lp.
1
Nazwa
oddziału/lokalizacji
______________
Adres
Liczba pracowników
(patrz pkt 4.1)
Zakres certyfikacji
(w powiązaniu z pkt 3)
Kod PKD
_________________
________________
__
_________________________________
_________
___________
W przypadku więcej niż 3- ech oddziałów/lokalizacji prosimy powyższą tabelę przedstawić w formie załącznika do wniosku.
6. WY Ł ĄCZ E NI A W YM AG A Ń NO RM OD NI E S I ENI A:
7. GO TO W O ŚĆ D O CE RT Y FI K AC J I:
(prosimy podać datę wdrożenia systemu: ______________i przewidywany termin certyfikacji (tydzień lub miesiąc): ________
8. PO S IA D AN E C ER T YF I KA T Y SY ST E M U Z ARZ Ą DZ AN IA :
Lp.
Nazwa organizacji wydającej
Nazwa i nr (NORMY)
Data ważności
Osoba upoważniona:
________________
Imię, Nazwisko
________________
stanowisko
17-05-10
data opracowania wniosku
________________________
e-mail
)* Uwaga: zastrzegamy sobie prawo poproszenia Państwa o dodatkowe informacje konieczne do sporządzenia oferty, w przypadku, gdy informacje
zawarte w niniejszym wniosku okażą się niewystarczające.
Strona 2 z 2
FP-05 do PJC-1
Download