Źródła i obszary prawa

advertisement
ŹRÓDŁA I OBSZARY PRAWA
Estera Jurczyk 1a
Konstytucja RP
Art.87
1.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa
Rzeczypospolitej Polskiej są; Konstytucja, ustawy,
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz
rozporządzenia.
2.Żródłami powszechnie obowiązującego prawa
Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania
organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego
ŹRÓDŁA PRAWA
Termin źródła prawa może być rozumiany dwojako
 Formalne źródła prawa-wszelkiego rodzaju akty
prawne, np. ustawy
 Materialne źródła prawa -czynniki wpływające
na jego kształt, takie jak sytuacja ekonomiczna,
polityczna i społeczna danego narodu
ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA
Każdy, kto jest zainteresowany rozwiązaniami
pewnej kwestii, powinien mieć możliwość
dokładnego poznania określonego źródła
prawa, np. ustawy. Publikacje udostępniające
tego rodzaju informacje to źródła poznania
prawa
Źródła poznania prawa
Oficjalne
Nieoficjalne
Np..Dziennik Ustaw
RP, Dziennik urzędowy
Unii Europejskiej,
dzienniki urzędowe
organów władzy
państwowej lub
samorządowej
Publikacje
umożliwiające
ustalenie treści norm
prawnych,
np. gazety,
Publikacje
książki nawet Internet
radio lub telewizja
HIERARCHIA AKTÓW PRAWNYCH
Akty prawne obowiązujące na terenie kraju
Konstytucja
Ustawy
Ratyfikowane umowy
międzynarodowe
Rozporządzenia
KONSTYTUCJA

Konstytucja to
najważniejszy akt prawny
w państwie. Określa jego
ustrój, kompetencje
organów państwowych i
relacje między nimi, a
także prawa, wolności i
obowiązki obywateli.
Zgodne z konstytucją
muszą być wszystkie
umowy międzynarodowe
zawierane przez Radę
Ministrów
USTAWA

Ustawy regulują
najważniejsze kwestie
związane z
funkcjonowaniem
społeczeństwa i państwa.
Musi ich przestrzegać każdy,
kto podlega polskim
przepisom. Obowiązują na
terenie całego kraju. Są
tworzone na podstawie
ogólnej kompetencji
parlamentu do wydawania
aktów prawnych. Muszą
zostać ogłoszone w
Dzienniku ustaw RP.
RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE
Ich ranga zależy od sposobu w jaki zostały
włączone do polskiego systemu prawnego
 Ratyfikacja poprzez referendum ogólnokrajowe
lub wyrażenie zgody w specjalnie uchwalonej
ustawie powoduje, że przepisy zawarte w
umowie mają rangę wyższą niż ustawy
 Zatwierdzone poprzez przedłożenie
prezydentowi sprawia, że umowy mają niższą
rangę niż ustawy
ROZPORZĄDZENIA

Mają charakter wykonawczy, czyli precyzują,
który podmiot i w jaki sposób ma wprowadzić
zmiany przewidziane w danym akcie prawnym.
Mogą być wydawane tylko na podstawie
upoważnień zawartych w ustawach. Celem
takich zapisów jest dążenie do wyczerpującego
uregulowania kwestii omawianych w ustawach
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
Statuty-
Przepisy wykonawcze
Przepisy porządkowe
Precyzują
zadania
samorządu
terytorialnego
Służą uregulowaniu spraw
określanych w nowo
utworzonym prawie
państwowym.
są wydawane przez organ
terytorialny dla zapewnienia
porządku i bezpieczeństwa
Prawo pierwotne- np. traktaty założycielskie,
traktaty zmieniające je oraz umowy akcesyjne;
tego typu akty mają status umów
międzynarodowych
 Prawo wtórne – m.in. Rozporządzenia,
dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie; akty te
nie są ściśle zhierarchizowane

Rozporządzenia
Dyrektywy
obowiązują w całości i
są przestrzegane
przez każde państwo
członkowskie UE
wskazują cele, które
mają osiągnąć
państwa
członkowskie, a
także terminy ich
realizacji
Decyzje
Zalecenia i opinie
mają charakter
indywidualny, czyli
dotyczą jednej sprawy
lub sytuacji. Kieruje się
je do ściśle określonych
Należą do tzw.
Miękkiego prawa i nie są
wiążące dla państw
członkowskich
adresatów
PODZIAŁ PRAWA
Prawo wewnętrzne
 Prawo publiczne
 Prawo materialne
 Prawo międzynarodowe
 Prawo prywatne
 Prawo formalne

PRAWO WEWNĘTRZNE
Jego podmiotami są osoby fizyczne i prawne, a
także różne instytucje. W każdym kraju prawo
to dzieli się na tzw. gałęzie(dziedziny). Normy
zaliczane do jednej z nich:
 Wynikają z tych samych zasad
 Mają pokrewną treść oraz wspólną terminologię
Takie uporządkowanie ułatwia tworzenie,
interpretowanie oraz stosowanie przepisów.
PRAWO MIĘDZYNARODOWE
Terminem tym określa się zasady regulujące
stosunki między państwami.
Prawo międzynarodowe ma swoje źródła w
 Zwyczaju
 Umowach międzynarodowych
 Ogólnych zasadach prawa
 Uchwałach organizacji międzynarodowych
PRAWO PUBLICZNE

Jest to zespół norm regulujących organizację
państwa, ustanowionych w celu ochrony
interesów społecznych i państwowych. Do sfery
prawa publicznego zalicza się prawo
konstytucyjne, karne, administracyjne,
finansowe, a także działy prawa procesowego
PRAWO PRYWATNE

Obejmuje zespół norm ustanowionych przez
państwo w celu określenia wzajemnych relacji
między podmiotami prawa, np. między
sprzedającym a kupującym , a także ochrony
ich interesów. Państwo nie ingeruje w te
kwestie, jeśli przebiegają zgodnie.
PRAWO MATERIALNE I FORMALNE

Normy dotyczące obowiązków i uprawnień
podmiotów w relacjach prawnych są nazywane
prawem militarnym. Wyznaczają one również
sankcje za nieodpowiednie postępowanie.
Prawo formalne określa zasady postępowania
wobec organów władzy publicznej, gdy
naruszone zostały normy przewidziane prawem
materialnym
DZIAŁALNOŚĆ PRAWNA
Określenie stanu faktycznego
 Ustalenie prawdy
 Uwzględnienie wszystkich dowodów materialnych
 Odpowiedź na pytanie, jakie przepisy odnoszą się
do stanu faktycznego
 Kwalifikacja prawna stanu faktycznego
 Rozstrzygnięcie - wydanie wyroku, konsekwencja
prawna
 Egzekucja - wykonanie decyzji lub wyroku

ŹRÓDŁA:
ARKADIUSZ JANICKI; „W CENTRUM UWAGI”, WYD. NOWA ERA,
WARSZAWA 2011
INTERNET (WWW.WIKIPEDIA.ORG
Download