Uploaded by User2718

WSB - Prawo i instytucje UE - opracowanie

advertisement
Prawo i instytucje UE
UE jako organizacja międzynarodowa
Podstawy prawne funkcjonowania UE
Instytucje UE
Pochodzenie prawa wspólnotowego
Pytania kontrolne:
1. Wymień cechy UE jako organizacji międzynarodowej
powołana przez państwa członkowskie na podstawie umowy międzynarodowej.
dysponująca stałą strukturą organizacyjną
zmierzająca do realizacji wspólnych celów na arenie międzynarodowej.
Społeczeństwo obywatelskie
Demokratyczno-liberalne państwo
System gospodarki rynkowej
2. Wskaż zasady prawne leżące u podstaw UE
Prymat prawa wspólnotowego
Bezpośrednie stosowanie norm prawa wspólnotowego i bezpośrednia jego skuteczność
Zasada subsydiarności – osiągniecie celów traktatowych jest możliwe dzięki wspólnym działaniom na
poziomie całej Unii
Autonomia prawa wspólnotowego – jest to system mający własną hierarchię norm
Zasada poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich – to spojrzenie z drugiej strony,
gwarancja powstrzymania się od Unii od ingerencji w tożsamość narodową a jednocześnie obowiązek
działań na rzecz jej zachowania
Źródła prawa wspólnotowego:
Pierwotne – wskazane wcześniej traktaty
Pochodne – rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie
3. Wymień instytucje UE
Parlament Europejski – uchwalanie wraz z Rad Europejską aktów prawa i budżetu
Rada Europejska – uchwalanie wraz z PE aktów prawa, zawieranie umów międzynarodowych
Rada UE - uchwalanie aktów prawa, zawieranie umów międzynarodowych
Komisja Europejska – inicjatywa ustawodawcza, czuwanie na przestrzeganiem prawa
Trybunał Sprawiedliwości UE – orzekanie o prawie wspólnotowych, rozstrzyganie sporów między
państwami, kontrola instytucji unijnych, rozstrzyganie sporów między Unią a jej funkcjonariuszami,
orzekanie w II instancji ws. o odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych osobom fizycznym i
prawnym, funkcja sądu apelacyjnego
Trybunał Obrachunkowy – kontrola finansów UE
Centralny Bank Europejski – utrzymywanie stabilności w obszarze euro przy jednoczesnym
zachowaniu siły nabywczej euro
Instytucje po charakterze doradczym UE:
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – kwestie swobody osiedlania się, ochrony zdrowia i
ochrony konsumentów
Komitet Regionów – polityka społeczna i polityka zatrudnienia
4. Wymień akty prawne stanowiące podstawę funkcjonowania UE
Traktaty rzymskie – utworzenie wspólnego rynku i dążenie do harmonijnego rozwoju Wspólnoty
poprzez: swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału oraz wspólna polityka rolna
Jednolity Akt Europejski z 1987 r. – wprowadza pojęcie Jednolitego Rynku Europejskiego ze swobodą
przepływu towarów, usług, osób, kapitału
Traktat o UE z 1992 – z Maastricht – utworzenie unii gospodarczej i walutowej, wspólna polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa, rozwijanie wspśłpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości, transportu,
telekomunikacji, energetyki, ochrony zdrowia, kultury, ochrony konsumenta, ochrony środowiska.
Uzgodnienie filarów UE:
I – zakres przedmiotowy – wymiar gospodarczy
II – wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
III współpraca w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości
Traktat amsterdamski z 1997 – uzgodnienie kwestii dotyczących praw człowieka, wolności i
bezpieczeństwa obywateli, polityki zagranicznej Unii
Traktat nicejski z 2001 – dostosowanie instytucji wspólnotowych do przyjęcia kolejnych państw w
tym Polski, zmiana systemu głosowania, wspólna polityka zagraniczna, ustalenie wspólnych zasad
zawierania porozumień międzynarodowych, współpraca w dziedzinie zwalczania przestępczości
Traktat lizboński z 2007 – nadanie Unii osobowości prawnej, powstanie urzędu Przewodniczącego
Rady Europejskiej i służby zagranicznej UE, nowe kompetencje PE dotyczące umów
międzynarodowych, wprowadzenie głosowania większością państw i ludności, wprowadzenie unijnej
inicjatywy obywatelskiej, przewidzenie możliwości wystąpienia z Unii.
5. Jakie kompetencje ma Parlament Europejski
Podstawowymi zadaniami Parlamentu Europejskiego jest prawodawstwo Unii oraz uchwalenie
budżetu. Podkreślić należy także nadzorcze funkcje PE nad innymi instytucjami UE (szczególnie
dotyczy to Komisji) – podstawowym tematem kontroli jest ich funkcjonowanie w sposób
demokratyczny.
Parlament Europejski współpracuje z Radą Unii Europejskiej w kwestii części treści aktów prawnych
UE – współpraca ta nazywana jest zwykłą procedurą ustawodawczą. Tematy aktów objętych tą
procedurą to m.in. rolnictwo, imigracja, fundusze UE, a także np. ochrona środowiska, czy polityka
energetyczna.
Do innych kompetencji Parlamentu należą również: udzielanie zgody na przyjęcie nowych krajów
członkowskich, wywieranie wpływu na pozostałe instytucje europejskie (np. zatwierdzanie składu
Komisji, nadzorowanie wykonania budżetu, powoływanie komisji śledczych, opiniowanie porządku
obrad Rady Europejskiej).
Należy także podkreślić, iż bardzo ważnym zadaniem Parlamentu jest obrona interesów obywateli.
6. Wymień rodzaje aktów prawa UE i zasady ich stosowania w państwach
członkowskich
Rozporządzenia – stosowane wprost, wiążące państwa w całości
Dyrektywy – mające na celu realizację konkretnych celów, stanowiące podstawę dla
ustawodawcy krajowego, mają bezpośredni skutek
Decyzje – mają charakter indywidualny, kierowane od przedsiębiorców, osób fizycznych
Zalecenia i opinie – nie są wiążące, nie muszą być stosowane ale wskazują kierunek
Traktaty określają cele Unii Europejskiej, zasady funkcjonowania instytucji UE, sposób podejmowania
decyzji oraz relacje między UE a jej państwami członkowskimi. Do unijnych traktatów od czasu do
czasu wprowadza się zmiany, aby zreformować instytucje UE i poszerzyć zakres kompetencji Unii o
nowe obszary. Traktaty były również zmieniane, aby umożliwić przystąpienie do UE nowym
państwom członkowskim.
Traktaty są negocjowane i uzgadniane przez wszystkie kraje należące do UE, a następnie
ratyfikowane przez ich parlamenty, czasami w następstwie referendum.
Rozporządzenia to akty prawne, które od momentu wejścia w życie mają zastosowanie do wszystkich
krajów UE w sposób automatyczny i jednolity, bez konieczności transpozycji na grunt prawa
krajowego. Są w pełni wiążące dla wszystkich państw UE.
Dyrektywy zobowiązują państwa członkowskie do osiągnięcia określonego wyniku, ale pozostawiają
im swobodę co do wyboru metody. Kraje UE muszą przyjąć środki potrzebne do włączenia dyrektyw
do prawa krajowego (transpozycji), aby osiągnąć cele wyznaczone w dyrektywie. Władze krajowe
muszą przekazać Komisji Europejskiej informacje na temat tych środków.
Transpozycja do prawa krajowego musi nastąpić w terminie wyznaczonym w chwili przyjęcia
dyrektywy (zazwyczaj w ciągu dwóch lat). W przypadku gdy dany kraj nie wdroży dyrektywy do prawa
krajowego, Komisja może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego.
Decyzje to wiążące akty prawne mające zastosowanie do jednego lub większej liczby krajów UE,
przedsiębiorstw lub osób fizycznych. Adresat decyzji musi zostać o niej powiadomiony, a decyzja
stanie się skuteczna z chwilą powiadomienia. Decyzje nie muszą być transponowane do prawa
krajowego.
Zalecenia: Za pomocą zaleceń instytucje mogą przedstawić swój punkt widzenia oraz zaproponować
kierunek działania, nie nakładając przy tym żadnych obowiązków prawnych na podmioty, do których
zalecenia są skierowane. Nie mają one mocy wiążącej.
Opinia jest instrumentem prawnym umożliwiającym instytucjom UE wyrażenie swojego zdania bez
nakładania żadnych zobowiązań prawnych co do przedmiotu opinii. Opinia nie ma charakteru
wiążącego.
Akty delegowane to akty prawnie wiążące, za pomocą których Komisja może uzupełniać inne niż
istotne elementy aktów prawnych oraz wprowadzać w nich zmiany, na przykład w celu określenia
szczegółowych środków.
Komisja przyjmie akt delegowany, a jeżeli Parlament i Rada nie wyrażą sprzeciwu, wchodzi on w
życie.
Akty wykonawcze to akty prawnie wiążące, za pomocą których Komisja może – pod nadzorem
komitetów składających się z przedstawicieli państw UE – ustalać warunki potrzebne do
zagwarantowania jednolitego stosowania prawa UE.
Unia Europejska jako przykład dobrowolnej integracji międzynarodowej; początkowo luźna
współpraca kilku państw na gruncie ekonomicznym i współpracy rządów; do utworzenia wspólnych
instytucji i integracji społeczeństw w skali niemal całego kontynentu.
Cechy państwowe UE: funkcjonuje obok reprezentacji państw narodowych, posiada wspólne
regulacje prawne, brak granic wewnętrznych, flaga, hymn, wspólny rynek, docelowo być może
wspólne wojsko, waluta
Polska a UE: 2003 r. referendum akcesyjne – 77,15 proc. ZA przystąpieniem; 1.05.2004 wejście do UE
Historia:
1951 – Europejska Wspólnota Węgla i Stali
1957 – Europejska Wspólnota Gospodarcza
1957 – powołanie Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Zgromadzenia Parlamentarnego, Trybunał
Sprawiedliwości
1962 – powstanie Parlamentu Europejskiego
1965 – powołanie Rady i Komisji Europejskiej
1986 – Jednolity Akt Europejski
1992 - Traktat z Maastricht
1997 – Traktat Amsterdamski
2001 – Traktat Nicejski
2007 – Traktat Lizboński – podstawa obecnego porządku UE
Pytanie: Jakie państwa wystąpiły z UE w jej historii oraz jakie są zasady wystąpienia z Unii Wielkiej
Brytanii w zakresie praw obywatelskich i wolności gospodarczych?
Casus: czy wwożąc towar z Polski na terytorium Irlandii Północnej trzeba/trzeba będzie zapłacić cło –
obecnie i po 2020 r?
Pytanie: czy Polak stał kiedyś na jego czele, a jeśli tak to kto?
Download