wyklad-pojecie-traktatu-definicja-i-rodzaje

advertisement
3
Pojęcie traktatu - definicja i rodzaje
podmiotami
prawa międzynarodowego poddane prawy międzynarodowemu bez względu na jego nazwę i liczbę
dokumentów, których się składa, zawarte w formie pisemnej.
zgodne bez względu na ilość dokumentów, bez błędów co do faktu, bez przymusu
pisemna jako dowód zawarcia porozumienia, podpis i data nie są konieczne jednak ich brak stwarza
problemy
zawarte między min. dwom
jednostronne oświadczenie woli (szczególne podmioty międzynarodowe - Stolica Apostolska,
Zakon Kawalerów Maltańskich, strona walcząca w konflikcie, ruch narodowyzwoleńczy)
akąkolwiek nazwę, nie ma ona znaczenia i nie wpływa na ważność
traktatu
państwami to traktat jest domniemaniem wzruszalnym, ponieważ niektóre porozumienia reguluje
prawo krajowe; traktaty to tylko te porozumienia, które są regulowane prawe międzynarodowym
Rodzaje traktatów:
podział na traktaty główne i wykonawcze
wielostronne
traktaty prawotwórcze i traktaty-kontakty Traktat = każde porozumienie między min. dwoma
podmiotami PM, poddane PM bez względu na jego nazwę i liczbę dokumentów, z których się
składa. Zawierane w formie pisemnej.
Nie jest to definicja zupełna, ale można je opracować na podstawie Tryptyku Wiedeńskiego.
Każde porozumienie. Ex consensu advenit vinculum Iris - Z porozumienia, ze zgodnego
oświadczenia woli powstaje węzeł prawny. Szczególnie ważna jest intencja stron dla wytworzenia
praw i obowiązków. DO KWoPT próbowano wprowadzić, że jest to każde porozumienie
zmieniające do wytworzenia praw i obowiązków. Ale nie wprowadzono tego, bo już w pojęciu
„porozumienie” nawiązuje do ważności przesłanek traktatu. Samo założenie oświadczeń woli nie
jest wystarczające do celów dowodowych musi być sformalizowane - ujęte w postaci pisemnej.
Zawarte między dwoma podmiotami. Traktatem nie są jednostronne oświadczenia woli
zaakceptowane przez inne podmioty. Dzisiaj jednostronne oświadczenia woli są uznawane za
odrębne od traktatu źródła PM.
MTS w 1962 roku wydał wyrok dotyczący zarzutów wstępnych dotyczących Afryki Zachodniej.
MTS ocenił mandat wykonywany w stosunku do Afryki Południowej - w Namibii udzielony przez
LN, potwierdzony przez RB. MTS uznał, że jest to traktat - przywołał preambułę, w której wskazał
intencję stron do traktowania tego oświadczenia jako traktat.
(…)
….
Traktatem są porozumienia zawarte w formie pisemnej. KWoPT art. 3 - nie podważa ważności
innych umów zawartych w innej formie, np. umów ustnych. Ale takie umowy nie mogą być
zarejestrowane w Sekretariacie ONZ i nie można się powoływać na takie umowy przed organami
ONZ, ani przed MTS. W okresie LN - traktaty niezarejestrowane były nieważne. Umowy są
zawierane w formie pisemnej, co podkreśla ich uroczysty…
… w Sekretariacie ONZ i nie można się powoływać na takie umowy przed organami ONZ, ani
przed MTS. W okresie LN - traktaty niezarejestrowane były nieważne. Umowy są zawierane w
formie pisemnej, co podkreśla ich uroczysty charakter i nadaje im dowodowy charakter. Fitzmaurice
- traktat to nie tylko porozumienie ale i tekst dowodzący, że to porozumienie doszło do skutku.
MTS wielokrotnie podkreślał, że nie ma wymogu…
…) - np. Protokół Montrealski z 1987 roku do Konwencji Wiedeńskiej w sprawie ochrony strefy
ozonowej z 1985 roku. PROCES VERBAL - (po polsku protokół z obrad, konferencji) - to mogą
być traktaty, ale trzeba to weryfikować indywidualnie. DEKLARACJA - oświadczenie
interpretacyjne, np. Deklaracja interpretacyjna, lub oświadczenia polityczne dużej wagi, np.
Deklaracja Praw Człowieka. Składane…
Wykład - definicja traktatu
Wykład - Obowiązek przestrzegania i zasady interpretacji umów międzynarodowy
Umowa międzynarodowa
Źródła prawa międzynarodowego publicznego - wykład
Źródła prawa - wykład
Miedzynarodowe - Prawo
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
Create flashcards