Źródła i zasady prawa wspólnotowego - Europe Direct

advertisement
Centrum Informacji Europejskiej
Źródła
Prawa Wspólnotowego
Aleksander PARZYCH
Acquis Communautaire
Prawo Wspólntowe
Polityki wspólnotowe
Orzecznictwo ETS
Prawo zwyczajowe
Porządek prawny Wspólnot
Prawo pierwotne
Prawo pochodne w I filarze
Porozumienia międzynarodowe
Prawo pochodne w II i III filarze
Pierwotne prawo wspólnotowe
Traktaty założycielskie
Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i
Stali (Paryż 1951)
Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej, Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii
Atomowej (Rzym 1957)
Zmiany traktatów założycielskich
Traktat o Fuzji Organów (1965)
Jednolity Akt Europejski (1986)
Traktat z Maastricht (1992)
Traktat z Amsterdamu (1997)
Traktat z Nicei (2001)
Traktat Konstytucyjny (2004)
Pierwotne prawo wspólnotowe cd
Traktaty o przystąpieniy poszczególnych państw
1972 - Dania, Wielka Brytania, Irlandia
1979 - Grecja
1985 - Hiszpania i Portugalia
1994 - Austria, Finlandia, Szwecja
2003 - Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Litwa,
Łotwa, Estonia, Malta, Cypr
Przyjęte przez państwa członkowskie protokoły i
oświadczenia załączone do traktatów założycielskich
Pierwotne prawo wspólnotowe
Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej
Zasady traktatowe
Zasady sformułowane przez ETS
Zasady wynikające z kanonów praworządnych i
demokratycznych państw
Prawa podstawowe i wolności jednostek
Prawo pochodne
Wydane przez jeden lub kilka organów
Wspólnot Europejskich
Oparte na kompetencji udzielonej w
pierwotnym prawie wspólnotowym
Prawo pochodne wspólnotowe akty prawne
Rozporządzenia
Dyrektywy
Decyzje
Zalecenia
Opinie
Rozporządzenia
Mają zastosowanie ogólne
Obowiązują we wszystkich swoich
częściach
Stosuje się je bezpośrednio w każdym
państwie członkowskim
Dyrektywy
Wiążą pod względem zamierzonego celu
każde państwo członkowskie, do jakiego
są skierowane
Pozostawiają władzom krajowym wybór
formy i metod włączenia do systemu
prawa krajowego
Decyzje
Obowiązują we wszystkich swoich
częściach tych, do których są skierowane
Obowiązują bezpośrednio
Opinie i zalecenia
Niezobowiązujące akty prawne
Mają charakter polityczny i moralny
Zalecenie wydawane jest z własnej
inicjatywy, może być adresowana do
państw członkowskich, organów
Współnoty lub osób
Opinia wydawana jest na zapytanie, nie
może dotyczyć osób
Wewnętrzne prawo wspólnotowe
Regulaminy wewnętrzne
Wspólne deklaracje
Porozumienia międzyinstytucjonalne
Akty nienazwane (sui generis)
Uchwały
Projekty
Wyjaśnienia
Memoranda
Zawiadomienia
Komunikaty
Sprawozdania
Programy
Plany
Rezolucje
zawierają wspólne intencje i opinie na
temat ogólnego procesu integracji
wyznaczają kierunek przyszłych prac
Rady UE
Deklaracje i programy działań
Deklaracje
1. Ogólne, dotyczące rozwoju Wspólnoty,
demokracji lub praw fundamentalnych
2. Uchwalane w ramach procesu decyzyjnego
Rady UE i dotyczą interpretacji decyzji
podejmowanych w łonie Rady
Programy działań
mają na celu realizację programów
legislacyjnych i ogólnych celów traktatowych
Porozumienia międzynarodowe
Umowy Wspólnot Europejskich
Umowy mieszane
Umowy państw członkowskich UE
Prawo wtórne w II filarze
1. Zasady i ogólne wytyczne
2. Wspólne strategie
3. Wspólne stanowiska
4. Wspólne działania
5. Współpraca państw członkowskich UE
6. Umowy międzynarodowe
Prawo wtórne w III filarze
1. Decyzje ramowe
2. Decyzje
3. Wspólne stanowiska
4. Konwencje międzynarodowe
PRZED TRAKTATEM KONSTYTUCYJNYM
W TRAKTACIE KONSTYTUCYJNYM
Ponad 15 instrumentów prawnych….
6 instrumentów prawnych
• Rozporządzenie
Ustawa
Ustawa ramowa
• Konwencja (Traktat WE)
• Konwencja (Traktat UE)
• Dyrektywa
Akty
ustawodawcze
WIĄŻĄCE
• Decyzja ramowa
Rozporządzenie
Akty
nieustawodawcze
Decyzja
• Decyzja
• Decyzja (Tytuł V Traktatu UE)
• Decyzja (Tytuł VI Traktatu UE)
• Zasady i stanowiska ogólne
• Wspólna strategia
• Działanie
• Wspólne stanowisko (Tytuł V Traktatu UE)
Zalecenie
Opinia
• Wspólne stanowisko (Tytuł VI Traktatu UE)
• Zalecenie
• Opinia
European Commission - Secretariat
General - Task Force
20
Zasada prymatu
prawa wspólnotowego
Kompetencje i procedury dotyczące zawarcia i zmian
prawa pierwotnego uregulowane są w krajowym prawie
konstytucyjnym
Ranga prawa wspólnotowego nie zależy od rangi ustawy
krajowej
Wszystkie obowiązujące normy prawa wspólnotowego są
nadrzędne nad normami krajowymi, czyli:
Konstytucją
wcześniejszymi i późniejszymi ustawami krajowymi
wszystkimi prawami niższego szczebla
Wszystkie problemy dotyczące rangi, bezpośredniego
skutku i wykładni podlegają jurysdykcji ETS, który
respektuje granice wytyczone przez krajowe prawa
podstawowe i zasady konstytucyjne
Koniec prezentacji
Dziękujemy za uwagę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards