wykladnia-prawa-wspolnotowego-1

advertisement
6
Wykładnia prawa wspólnotowego /UE Prof. zw. dr hab. C.Mik Interpretacja prawa wspólnotowego
§ 1. Uwagi ogólne Interpretacja prawa wspólnotowego (europejskiego i podlega Trybunałowi
Sprawiedliwości (art. 164. 177 TR), który stosuje wykładnię dosłowna, systematyczną i
teleologiczną, łącząc je niekiedy. Nie korzysta z metody historycznej, ponieważ nie opublikowano
dokumentacji przygotowawczej do TR. W zakresie pochodnego prawa wspólnotowego częściowo
obowiązuje inna zasada. Nie należy posługiwać się regułami interpretacji prawa międzynarodowego
(por. art. 3 1 Konwencji wiedeńskie] o prawie traktatów), gdyż prawo wspólnotowe jako
samodzielny system prawny kieruje się własnymi zasadami. W szczególności
prawnomiędzynarodowa zasada mówiąc, ze postanowienia ograniczające suwerenność państwową
należy interpretować zawężająco, nie znajduje zastosowania. Zasady prawnomiędzynarodowe
stosuje się natomiast do wykładni umów międzynarodowych miedzy Wspólnotą a państwami
trzecimi (por. § 4). § 2. Wykładnia dosłowna Dosłowne brzmienie normy prawnej powinno zawsze
stanowić punkt wyjścia wykładni. Jednak od razu pojawia się tu trudność polegająca na tym, że
brzmienie dosłowne Jest w tym samym stopniu wiąże wszystkich 23 językach urzędowych
Wspólnoty. Postanowienie jednoznaczne, np.: niemieckiej wersji tekstu, wcale nie musi być takie w
rzeczywistości, co może wyjść na jaw przy porównaniu z pozostałymi redakcjami. Jest to istotne
zwłaszcza w kwestii, czy sąd krajowy obowiązany jest zwracać się do TK o dokonanie wykładni w
myśl art. 177 TR. Jeżeli poszczególne wersje przepisu są ze sobą sprzeczne, to obowiązuje ta, która
najmniej obciążą podmioty indywidualne, a wystarcza do osiągnięcia zamierzonego celu (TS-O
1969-19 - Stauder ). § 3. Wykładnia systematyczna Znaczenie normy prawnej wynika również z jej
kontekstu systematycznego. Poszczególne przepisy należy łączyć w sensowną całość. Wspólnotowe
(europejskie) prawo pochodne należy w miarę możliwości interpretować w taki sposób, aby nie
stało w sprzeczności z prawem pierwotnym, a zwłaszcza z prawami zasadniczymi (TS-O 1991 I,
1647). Dążąc do skonstruowania zwartego systemu prawnego, TS wypracował ogólne zasady
prawa, posługując się metodą wartościującej komparatystyki prawnej. § 4. Wykładnia teleologiczna
Istotą tego rodzaju wykładni jest wyznaczenie sensu i celu regulacji prawnowspólnotowych. Należy
interpretować je w taki sposób, by były jak najskuteczniejsze ( maksymalizacja praktycznego
oddziaływania, effet utile ). Prawa podstawowe powinno się interpretować rozszerzająco, a wyjątki
od nich zawężająco. Uwzględnienie celów przyświecających Traktatom prowadzi do wykładni
dynamicznej, sprzyjającej integracji. Jednym z tych celów jest w myśl art. 2, 7a i l00a TR integracja
gospodarcza, zmierzająca do osiągnięcia „Rynku Wewnętrznego". Jednobrzmiące przepisy TR i
umowy o ustanowieniu Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej, która nie przewiduje tych samych
celów, mogą wymagać odmiennej interpretacji (TS opinia 1/91 z 14.12.1991).
(…)
… praw i obowiązków są jedynie obywatele państw członkowskich. Ponadto istotne jest, że w
obecnym stanie prawnym państwo może przystąpić jedynie do całej Unii (zgodnie z art. O Traktatu
o Unii Europejskiej), a nie do poszczególnych wspólnot.
Zakres czasowy obowiązywania prawa unijnego: Zarówno Traktat Ustanawiający Wspólnotę
Europejską (art. 240), jak i Traktat o Unii Europejskiej (art. Q) zostały zawarte na czas
nieokreślony, podobnie jak Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Atomową. Jedynym
traktatem zawartym na czas określony jest Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i
Stali. Został on zawarty na okres 50 lat i oczekuje się, że w roku 2001 nie zostanie on
prolongowany.
Zakres przedmiotowy obowiązywania prawa unijnego: wyznaczony jest on zasadą upoważnień
szczegółowych…
… implementacji (koordynacja, kontrola, nadzór, sankcje)
Zakres terytorialny stosowania prawa unijnego: terytoria wszystkich państw członkowskich, wraz z
większością ich zamorskich terytoriów zależnych, na których prawo wspólnotowe obowiązuje
zazwyczaj jedynie w pewnym zakresie (np. przepisy o organach wspólnotowych oraz o swobodnym
przepływie towarów). Niektóre części państw członkowskich me są objęte…
Źródła prawa Unii Europejskiej
prawo wspólnotowe UU
Zasady europejskiego prawa wspólnotowego - omówienie
System źródeł prawa Unii Europejskiej - omówienie
Prawo pierwotne
Wykładnia językowa
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards