prawa-pozytywne-w-sensie-przedmiotowego-i

advertisement
5
PRAWA POZYTYWNE W SENSIE PRAWA PRZEDMIOTOWEGO I PODMIOTOWEGO
Prawo pozytywne- IUS POSITIVUM od średniowiecza- pochodzi od słowa ius positum- położenie,
stanowisko
K Oliveerona "Law as Fact"- "Prawo to fakt". W starożytności termin ten nie był znany (prawo
pozytywne), natomiast znano termin- "naturalne prawo".
U starożytnych pisarzy spotykamy się z terminem justica positiva- sprawiedliwość pozytywna.
Dopiero u Abelanda ok. 1140r.po raz pierwszy użyto terminu prawo pozytywne, ale nie jest
wykluczone, że istniało wcześniej, gdyż Abeland pisze o nim jak o prawie dobrze znanym. W XIII
w. Na dobre użyty. Dowodzi to, że prawa były traktowane łącznie, dopiero od XIII w. prawo
pozytywne.
Prawo pozytywne wg Opałka to prawo mające źródło w ludzkiej działalności w tzw. fiat
[działalność, czyn]. Dzisiaj termin ten potrzebny, aby odróżnić je od norm prawa zwyczajnego,
religijnego, itd.
Cechą p.p. jest generalność i abstrakcyjność., P.p. nie jest prawem kazuistycznym, dokonuje
typowej typologii. Przykładem kodeksu kazuistycznego jest "Kodeks Handlowy".
System kontynentalny a anglosaski.
S.k.-[od Portugalii do Władywostoku- cechy abstrakcyjności i generalności (ogólności)]
S.a.-[G.B. i część jej dawnych kolonii], system common law, w tym systemie cecha abstrakcyjności
znika nz rzecz konkretności orzeczeń sądowych, które są oparte na innych spisanych i wzorcowych
orzeczeniach. Sądy tu jednocześnie tworzą i stosują prawo. Brak ustawodawstwa generalnego i
ogólnego i abstrakcyjnego.
Prawo przedmiotowe ;2- Prawo podmiotowe
uważa się że jest to prawo obiektywne, ma charakter generalny i abstrakcyjny , jest podstawą do
wydawania decyzji adm., jest wydawane przez ustawodawcę , daje i określa ono szczegółowe
uprawnienia i obowiązki. Uprawnienia- niektórzy utożsamiają je z prawem podmiotowym
uprawnienia wynikające z pr. przedmiotowego utożsamiają się z prawem podmiotowym i nazywają
je subiektywnym. Jest to błąd, gdyż pr. podmiotowe łączą się z osobą czł. i jego prawami, są one
dane z natury rzeczy.
Prawa naturalne mają charakter powszechny, niezmienny, obiektywny (wg ks. T.Ślipko).
Cechy te rzeczy rzeczywiście występują, ale jest to ujęcie od strony egzystencji. Natomiast w
różnych epokach inaczej odczytywaliśmy cechy prawa naturalnego. W sferze poznawczej w każdej
epoce inaczej rozumiemy pojęcie prawa naturalnego. To samo dot. pojęcia -Natury rzeczy
Prawa naturalne, podmiotowe znalazły wyraz w pewnych dokumentach międzynarodowych,
np."Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela" z1789r.-wolność polega na czynieniu wszystkiego co
nie szkodzi innym. Liberalizm postulował wolność bez granic przy ograniczenia roli państwa do
minimum. Pr. człowieka w "Powszechnej Deklaeracji Praw Człowieka" uchwalona przez ONZ w
1948r.
(…)
…. Nie zawsze uprawnieniu odpowiada prawnie chroniony interes, np.ktoś dziedziczy spadek, ale
jest on bardzo niewielki lub bezwartościowy. Błąd polegał na tym, że uprawnienie utożsamiali z
prawem podmiotowym.
Wykładnia prawa-interpretacja prawa,[interpretacja tekstów prawnych lub biblijnych].
Wykładnia-to ustalenie na drodze różnych metod określonego znaczenia treści przepisów prawnych
lub rezultat takiego ustalenia…
… na stanowisku, że nie było i nie ma ustawodawcy i tekstu ustawodawcy doskonałych.
Wykładnia prawa wzbogaca tekst prawny poprzez przypisanie 1 mowie wielu znaczeń. Ten sam
stan rzeczy musi się mieścić w granicach ducha prawa i litery prawa.
INTERPRETATIO SECUNDUM LEGEM- zgodna z prawem.
Interpretatio secundum legem- zgodna z prawem
Interpretatio prater legem- wynik interpretacji jest na pograniczu zgodności…
… interpretacji, ktoś inny tworzy normę)-ma moc bezwzględnie obowiązującą. np. Trybunał
Konstytucyjny mógł dokonywać wiążącej wykładni prawa przez jakiś czas w konstytucji
kwietniowej z 1977r.
w. sądowa-dokonywana przez sądy do których strony się odwołują i przez sąd najwyższy.
Wykładnia ta dot. konkretnej sprawy i wtedy jest bezwzględnie obowiązująca. W zwykłych
warunkach jest względnie obowiązująca…
…- oparte na sylogizmach prawnych, prawniczych. Posługujemy się zasadą sprzeczności: A...-A:(to
jest A, to nie jest A)
Inną zasadą- argument acontrario- są pewne A, są pewne B, są pewne C (jeśli zanegujemy A, to nie
może być B, lub C jeśli zanegujemy B to może to być A lub C)- jedni uważają że jest to zasada
logiczna, inni że jest quasi logiczna.
Atrgumentum a fortiori -(dwie zasady)
1-"argumentum a major…
Rodzaje dyrektyw wykładni
Założenia i dyrektywy wykładni prawa-opracowanie
prawoznawstwo
Wykładania prawa finansowego -opracowanie
prawoznawstwo wykłady UMK
Wykład z prawoznastwa - słownik
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards