Minimum treści prawa natury

advertisement
H.L.A. Hart uważał, iż pod
terminem „pozytywizm” kryje
się we współczesnej
literaturze brytyjskiej i
amerykańskiej zbiór
następujących twierdzeń:
• 1) prawa ustanowione przez człowieka są
rozkazami;
• 2) nie ma żadnego koniecznego związku
między prawem a moralnością, między
prawem jakim ono jest, a prawem, jakim
być powinno;
• 3) należy wyraźnie odróżnić analizę lub
badanie znaczenia pojęć prawnych od
badań historycznych, socjologicznych
oraz od krytycznych ocen prawa z punktu
widzenia moralności, celów i funkcji
społecznych;
•4) system prawny ma
charakter zamkniętego
systemu logicznego, w
którym prawidłowa decyzja
może być zawsze
wywiedziona z określonych
wcześniej reguł prawnych
za pomocą tylko samych
środków logicznych;
• 5) sądy etyczne nie mogą być
wydawane – w przeciwieństwie do
sądów o faktach – na podstawie
racjonalnych argumentów, kryterium
oczywistości lub w oparciu o dowody.
• Hart nie uważa, że prawo poznaje
się bezpośrednio, tak jak obiekty
naturalne. Pomiędzy suwerenem i
poddanymi pojawia się język
jako społeczne medium
komunikowania się.
• Prawo to związek reguł pierwotnych i
wtórnych.
• Reguła uznawania, która jest jedną z
reguł wtórnych, pełni rolę kryterium
wyodrębniającego prawo jako podmiot
poznania, stanowiąc wspólny, publiczny
standard poprawnych decyzji sądowych.
Zawiera bowiem autorytatywne kryteria
pozwalające na identyfikację
pierwotnych reguł
zobowiązujących.
Minimum treści prawa natury –
Hart wymienia pięć elementarnych
prawd determinujących ich treść:
1) Ludzka słabość, która sprawia, że
niezbędne są zakazy pewnych
zachowań;
2) Przybliżona równość ludzi –
powoduje konieczność istnienia
systemu wzajemnych ustępstw i
kompromisów;
• 3) ograniczony altruizm –
występująca u ludzi skłonność do
agresji, a zarazem altruizm, choć
ograniczony, sprawiają, że istnienie
systemu nakazów i zakazów jest z
jednej strony konieczne, z drugiej zaś
możliwe;
• 4) ograniczone zasoby naturalne –
czynią niezbędną instytucję
własności;
• 5) ograniczona siła woli i zdolność
rozumienia – nie wszyscy i nie zawsze są
skłonni dobrowolnie podporządkować się
regułom chroniącym osoby, własność i
zobowiązania, stąd niezbędne jest
istnienie sankcji prawnych, z jednej
strony będących przyczyną
posłuszeństwa, z drugiej zaś gwarancją,
że ci, którzy podporządkują się
dobrowolnie nie padną ofiarą tych,
którzy tego nie zrobią.
Czysta teoria prawa Hansa Kelsena
Ostatecznym jej celem miało być
zbudowanie filozofii prawa pozbawionej
elementów opisowych, opartej na czysto
normatywnych badaniach.
Normatywizm to nie tylko filozofia, ale przede
wszystkim teoria prawa pozytywnego.
Kelsen czerpał inspiracje z kantyzmu i
neokantyzmu, budując koncepcję ostatecznej
podstawy obowiązywania systemu prawa.
Nauka normatywna
• Prawoznawstwo jest nauką normatywną, nie
znaczy to, że ono samo tworzy normy prawne,
ale skoro metoda tworzy przedmiot, to
normatywność musi być zawarta w nauce prawa.
Z drugiej strony, jeśli jest nauką, to podobnie jak
nauki przyrodnicze musi się posługiwać
zdaniami coś opisującymi: „jeśli wystąpi x
(warunek), to wystąpi konsekwencja y
(następstwo)”.
alogiczność
• Tekst sam w sobie jest dla Kelsena alogiczny, nie
ma żadnej specyfiki normatywnej, co też
tłumaczy, dlaczego gramatyczne formy
wyrażania się prawodawcy mogą być różne,
nawet opisowe. Dopiero wnoszona przez
prawoznawstwo do poznania tego tekstu idealna
forma normy prawnej pozwala zbudować normy
prawne, w zasadzie ich system, bo norma nigdy
nie działa jako pojedyncza „jednostka
normatywna”.
zarachowanie
•Poprzednik, czyli hipoteza i
następnik, czyli dyspozycja
są powiązane
powinnościowo.
System norm
•System statyczny
•System dynamiczny
•System mieszany
•Norma podstawowa
Download