poglady-polityczne-starozytna

advertisement
2
WYKŁAD 1
Poglądy polityczne - starożytna Grecja
Etyka - chrześcijaństwo
Prawo - jurysprudencja rzymska
Prawo rzymskie w ogromnym stopniu ukształtowałze prawo, zwłaszcza prawo prywatne.
Ius Interpretanda - w potocznym znaczeniu, bo wykładnia nie została skodyfikowana.
Zasady wykładni są w większości wspólne w Europie, opierają się na rzymskich Ius Interpretanda.
Teoria wykładni jest bardzo dobrze rozwiniętym elementem teorii prawa.
TEORIE WYKŁADNI:
Teorie opisowe - opisują jak się de facto interpretuje przepisy prawa; jak jest?
Teorie normatywne - ustalają kanony poprawnego interpretowania; jak powinno się interpretować?
Teorie Klaryfikacyjne - tradycyjny punkt widzenia na wykładnię. Wykładnia polega na
interpretowaniu przepisów jeśli
będą uzasadnione wątpliwości; wyjaśnianie prawa; obowiązuje to na całym świecie; ustalanie sensu
przepisu, gdy jest
on wątpliwy. Model przyjęty ogólnie na świecie.
Teorie Derywencyjne - zrekonstruowane z przepisów normy prawnej. Przepisy prawne zawierają
tylko fragmenty norm,
dlatego trzeba się odwołać do innych przepisów, aby sformułować pełna normę prawną. Zwolennicy
tej teorii nie
kwestionują teorii klasyfikacyjnej.
Co znaczy ustalanie sensu przepisu? - metodologiczny podział:
Ekstencjonalizm - ustalić znaczenie pojęcia to znaczy odpowiedzieć na pytanie do jakich zdarzeń,
zjawisk się to odnosi,
a do jakich nie
Intencjonalizm - filozoficzna koncepcja, pewien konstrukt myślowy
Zakres, denotacja - zjawiska, do których odnosi się znaczenie pojęcia, ogół desygnatów.
Ustalenie znaczenia - ustalenie denotacji, zakresu danego pojęcia.
Teorie deklaratoryjne - wykładnia ma charakter odtwórczy, ma odtworzyć znaczenie wyrażanie, nie
może tworzyć
znaczenia.
Teorie konstytutywne - w wielu wypadkach wykładnia ma charakter twórczy, mogą występować
elementy twórcze
obok odtwórczości.
Orzeczenie TK z 3 marca 1995 - TK nie dodaje ani nie ujmuje znaczenia - deklaratoryjny charakter
wykładni
Badania nad językiem - nasz język jest otwarty semantycznie, nie jest określony znaczeniowo
Open texture of law - otwarta tekstowość prawa, czyli cały szereg pojęć niedookreślonych, którym
należy nadać sens
(sfera niepewności, cienia semantycznego).
Twórczy charakter wykładni, np. sędziego nie polega na tym, ze przypisuje on sobie kompetencji
ustawodawczych, ale
wynika to z niedookreśloności naszego języka; z konieczności bywają przypadki twórczej wykładni.
W Niemczech - Auslegung - wykładnia odtwórcza, podstawowa
- Rechtsforbildung - wykładnia z elementami twórczymi
(…)
… powinna się zasadniczo mieścić w granicach słownikowego znaczenia
Reguły odstępstwa (charakter nadzwyczajny, wyjątkowy):
absurdu
Wykładnia :
* Sensu stricto - dokonuje się jej tylko przy pomocy wykładni językowej, systemowej i
funkcjonalnej
* Sensu largo - obejmuje również reguły wnioskowań prawniczych (analogia, a contrario, a fortiori)
i reguły kolizyjne
Od jakiego momentu decyzje administracyjne wywierają skutki?
Ordynacja podatkowa 1997 _ 2008 NSA podejmuje wykładnię
TK: powiedział, że każda decyzja interpretacyjna działa ex tunc - od momentu ogłoszenia aktu,
niejako z mocą wsteczną
- wyjaśnienie: w większości przypadków - charakter deklaratoryjny. Dopuszczone są tylko 2
wyjątki:
- sąd zmienił znaczenie…
Wykładnia prawa-opracowanie
Zasady wykładni prawa
Wykładnia prawa-opracowanie
Wykładnia prawa - wykład
Wstęp do prawoznastwa - wykład 9
Wykładnia przepisów prawnych
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards