TEST HISTORIA kl. III

advertisement
T E S T
....................................................
grupa A
imię i nazwisko
numer :....................
Liczba punktów : ..............
Ocena : .............................
H I S T O R I A K L. III
Świat w okresie międzywojennym.
1. 28 kwietnia 1919 r. na konferencji pokojowej w ParyŜu została utworzona międzynarodowa
organizacja czuwająca nad zachowaniem pokoju o nazwie :
a ) Organizacja Narodów Zjednoczonych
b ) Liga Narodów
c ) Rada Europy
2. Do Ligi Narodów nie weszły Stany Zjednoczone, poniewaŜ :
a ) senat amerykański odrzucił podpisany przez prezydenta Wilsona traktat wersalski
b ) był to związek państw europejskich
c ) nie zgadzały się z polityką prowadzoną przez Anglię i Francję
3. 16 kwietnia 1922 r. został zawarty traktat w Rapallo, ustanawiający stosunki dyplomatyczne i wznawiający wymianę gospodarczą i współpracę wojskową między :
a ) Polską i Niemcami
b ) Niemcami i Rosją radziecką
c ) Polska i Rosją radziecką
4. Zawarty w 1925 r. traktat w Locarno dotyczył :
a ) gwarancji niezmienności granic między Francją, Belgią i Niemcami
b ) nienaruszalności granicy polsko-niemieckiej
c ) umowy o współpracy i wzajemnej pomocy polsko-angielskiej
5. Przy aprobacie państw sprzymierzonych, Niemcy w 1926 r. zostały przyjęte do :
a ) Wspólnoty Państw Europy
b ) Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
c ) Ligi Narodów i wyróŜnione stałym miejscem w Radzie Ligi
6. Wprowadzenie w Rosji sowieckiej komunizmu wojennego doprowadziło kraj do :
a ) poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej
b ) całkowitej dewastacji gospodarki
c ) podniesienia stopy Ŝyciowej chłopów i robotników
7. Stalinizm był systemem władzy określanym jako :
a ) realny socjalizm
b ) komunizm pierwotny
c ) dyktatura proletariatu
8. W 1930 r. w Związku Radzieckim rozpoczęto kolektywizację wsi, która polegała na :
a ) przymusowym uspołecznianiu ziemi i produkcji rolnej, tworzeniu spółdzielczych
gospodarstw rolnych zwanych kołchozami
b ) udzielaniu pomocy przez państwo małym gospodarstwom rolnym
c ) współpracy gospodarstw chłopskich w wykorzystywaniu maszyn i urządzeń rolniczych w produkcji rolnej
9. Po zdobyciu pełni władzy przez Stalina w latach trzydziestych nasilił się terror w Związku
Radzieckim. Wobec ludzi oskarŜonych o przestępstwa polityczne, przeciwników władzy
stalinowskiej stosowano środki represji :
a ) osadzano w obozach koncentracyjnych zwanych łagrami
b ) deportowano ludzi do kolonii w Afryce
c ) stosowano masowo tortury i wyroki śmierci
d ) wydalano z terytorium Związku Radzieckiego bez prawa powrotu do kraju
10. Faszyzm narodził się w :
a ) Niemczech
b ) Hiszpanii
c ) Włoszech
11. Po tzw. „marszu na Rzym” członków partii faszystowskiej w 1922 r, rządy we Włoszech
obejmuje :
a ) Giacomo Matteotti
b ) Benito Mussolini
c ) Francisco Franco
12. Oznacz literą „a” pozytywne cechy, a literą „b” negatywne strony faszyzmu we Włoszech
:
___ umocnienie pieniądza, wzrost produkcji przemysłowej, rozwój rolnictwa
___ zlikwidowanie rządów parlamentarnych
___ zakaz działalności innych partii poza faszystowską, powstanie policji politycznej
___ likwidacja bezrobocia przez szeroką politykę robót publicznych
___ wykonywanie zamachów politycznych przez bojówki faszystowskie na działaczach antyfaszystowskich
13. Główne załoŜenia polityczne Adolfa Hitlera przedstawione w ksiąŜce „Mein Kampf”, to :
a ) walka z systemem wersalskim
b ) demokratyzacja Ŝycia narodu niemieckiego
c ) likwidacja śydów
d ) rozszerzenie przestrzeni Ŝyciowej, sprawowanie władzy w Europie
e ) dobrosąsiedzkie stosunki z państwami graniczącymi z Niemcami
14. Po zdobyciu przez NSDAP 1/3 głosów w parlamencie i kryzysie rządowym w Niemczech,
30 stycznia 1933 r. Adolf Hitler zostaje :
a ) prezydentem
b ) kanclerzem
c ) ministrem spraw wojskowych
15. Wbrew traktatowi wersalskiemu, Niemcy od 1935 r. wprowadzają :
a ) obowiązek powszechnej słuŜby wojskowej
b ) zakaz importu czołgów i dział przeciwlotniczych
c ) odbudowę lotnictwa i rozbudowę floty wojennej
d ) obowiązkowe szkolenie wojskowe dla kobiet
e ) remilitaryzacje Nadrenii
T E S T
....................................................
grupa B
imię i nazwisko
numer :....................
Liczba punktów : ..............
Ocena : .............................
H I S T O R I A K L. III
Świat w okresie międzywojennym.
1. Podpisany traktat niemiecko-radziecki w Rapallo 16 kwietnia 1922 r. w zakresie współpracy wojskowej przewidywał :
a ) utworzenie na terytorium Niemiec ośrodków szkolenia dla lotników radzieckich
b ) przeprowadzenie wspólnych manewrów wojsk lotniczych i pancernych
c ) utworzenie na terytorium Związku Radzieckiego tajnych niemieckich ośrodków
badawczych i szkoleniowych tych rodzajów broni, których posiadanie Niemcom
zabraniał traktat wersalski
2. Niemcy na konferencji w Locarno w 1925 r. stanowczo oświadczyły w sprawie Polski o :
a ) pokojowej współpracy i wzajemnych stosunkach
b ) nieuznaniu ostatecznego charakteru granicy polsko-niemieckiej
c ) moŜliwości podpisania paktu o nieagresji
3. Kontrolę nad wszystkimi instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i instancjami partyjnymi sprawowała w systemie dyktatury stalinowskiej :
a ) Rada Komisarzy Ludowych
b ) policja polityczna NKWD
c ) Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Bolszewików
4. Walka z kułakami, przesiedlanie rodzin chłopskich na Syberię, obowiązkowe dostawy płodów rolnych, pozbawianie dowodów osobistych, to metody stosowane przez władze stalinowskie podczas wprowadzania :
a ) industrializacji
b ) komunizmu wojennego
c ) kolektywizacji wsi
5. Industrializacja to :
a ) uprzemysłowienie, wprowadzenie wielkoprzemysłowej techniki do gospodarki kraju, ze szczególnym naciskiem na rozwój przemysłu cięŜkiego
b ) wprowadzenie maszyn i urządzeń rolniczych oraz nawozów sztucznych celem unowocześnienia rolnictwa
c ) przejście z ustroju kapitalistycznego do ustroju komunistycznego
6. Przyczyny narodzin faszyzmu we Włoszech to :
a ) zdewastowana i zadłuŜona wojną gospodarka kraju
b ) stworzenie silnego państwa odgrywającego decydującą rolę w Europie
c ) brak miejsc pracy dla zdemobilizowanych Ŝołnierzy, nasilająca się fala strajków,
spadek wartości pieniądza
d ) Ŝądanie przeprowadzenia szerokich reform społecznych i politycznych
e ) dąŜenie do utworzenia Imperium w dawnych granicach Cesarstwa Rzymskiego
7. Dla umocnienia rządów faszystowskich i dyktatorskiej władzy Mussoliniego w 1923 r.
utworzona została :
a ) Wielka Rada Faszystowska
b ) Awangardowa MłodzieŜ Faszystowska
c ) Faszystowska Rada Stanu
8. W 1935 r. w celu wykazania gotowości do czynu i zjednoczenia narodu przez faszyzm
oraz dla powiększenia posiadłości kolonialnych w Afryce, faszystowskie władze włoskie
dokonały podboju :
a ) Sudanu
b ) Egiptu
c ) Etiopii
9. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników ( NSDAP ) na czele z jej ideologiem i przywódcą Adolfem Hitlerem, dała początek :
a ) demokratyzacji Ŝycia w Niemczech
b ) skrajnemu nacjonalizmowi, nazizmowi
c ) rewolucji burŜuazyjnej w Niemczech
10. „Herrenvolk” to :
a ) nazwa młodzieŜowej organizacji niemieckiej
b ) naród panów, powołany przez naturę i rasę do sprawowania rządów w Europie
c ) robotnicza partia w Niemczech
11. W czerwcu 1934 r. przy pomocy oddziałów SS Hitler likwiduje dowództwo S.A. ( milicja
partyjna ) i innych swoich przeciwników podczas :
a ) puczu monachijskiego
b ) rewolucji burŜuazyjnej
c ) „nocy długich noŜy”
12. Połącz literą alfabetu wyraŜenia z jego określeniem :
a ) Gestapo
___ siły zbrojne ( armia niemiecka )
b ) Wehrmacht
___ wojska lotnicze
c ) Luftwaffe
___ marynarka wojenna
d ) Kriegsmarine
___ tajna policja polityczna
13. Połącz pojęcie z jego znaczeniem, wpisując w wolne miejsce odpowiednią literę :
a ) NEP
b ) fuhrer
c ) antysemityzm
d ) duce
e ) totalitaryzm
___ przydomek Mussoliniego, wodza faszystowskich
Włoch
___ tytuł wodza III Rzeszy
___ system organizacji państwa : kult dyktatora, wszechmocna policja polityczna, ingerencja państwa we
wszystkie dziedziny Ŝycia
___ negatywne postawa wobec narodu Ŝydowskiego
___ nowy program ekonomiczny, wprowadzony w Rosji
przez Lenina
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards