traktat 2

advertisement
„25 lat dobrego
sąsiedztwa”
TRAKTAT GRANICZNY POLSKA-NIEMCY
14 listopada 1990
roku Polska i
zjednoczone Niemcy
podpisały traktat
graniczny. Tym
samym Niemcy
ostatecznie uznali
granicę na Odrze i
Nysie Łużyckiej.
Zanim do tego doszło,
potrzebna była
międzynarodowa
presja.
OSOBY ZWIĄZANE Z TRAKTATEM:
Niemiecki kanclerz Helmut Kohl
długo starał się przesunąć ten
moment na późniejsze lata. Kohl
bał się bowiem, że uznanie linii
na Odrze i Nysie rozzłości
środowiska wypędzonych, co
osłabi jego pozycję w trudnym
dla Niemiec momencie.
Rząd Tadeusza
Mazowieckiego nie zgadzał
się jednak na odwlekanie
sprawy.
KTO PODPISAŁ TRAKTAT
Stosowna umowa podpisana została 14 listopada 1990
roku przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych
obu państw: Hansa-Dietricha Genschera i Krzysztofa
Skubiszewskiego.
DWA PLUS CZTERY
Przypomnijmy, że przed zawarciem
układu w 1990 roku, zachodnia granica
Polski została potwierdzona dwoma
traktatami, a to z powodu powojennego
podziału Niemiec. W 1950 roku granicę
uznała Niemiecka Republika
Demokratyczna, w 1970 roku uczyniła
Republika Federalna Niemiec, gdzie o
tak zwanych ziemiach odzyskanych
oficjalnie pisano, że znajdują się „pod
tymczasową administracją polską”.
Po zjednoczeniu Niemiec traktaty
utraciły swoją ważność. Z tego powodu
Polska naciskała na podpisanie
kolejnego. Niemcy zobowiązały się do
zawarcia układu potwierdzającego
istniejącą granicę w czasie konferencji
dotyczących zjednoczenia, w których
brały udział USA, Wielka Brytania,
Francja oraz Związek Sowiecki (stąd
nazwa „dwa plus cztery”).
Stosunki polsko-niemieckie
Stosunki z Niemcami należą do
priorytetów polskiej polityki
zagranicznej. Relacje z Polską znalazły
też ważne miejsce w umowie koalicyjnej
rządu RFN z grudnia 2013 roku.
Utrzymuje się wysoka dynamika
kontaktów na wszystkich szczeblach:
prezydentów, szefów rządów, ministrów
spraw zagranicznych. Rządy Polski i
Niemiec prowadzą intensywny,
partnerski dialog w tak kluczowych
kwestiach, jak: wschodnie sąsiedztwo,
bezpieczeństwo energetyczne, Wspólna
Polityka Bezpieczeństwa i Obrony – w
zaufaniu i z poszanowaniem niekiedy
odmiennych stanowisk. W 2014 r. dużą
wagę przywiązywaliśmy też do
wspólnego uczczenia ważnych dla nas
rocznic: członkostwa w UE i NATO,
przełomu demokratycznego 1989 r., ale
też wybuchu II wojny światowej i
Powstania Warszawskiego.
Idea „wspólnoty interesów” i obszary
współpracy
Akcentowanie przez szefa polskiej
dyplomacji zbliżenia pomiędzy
Polską i Niemcami, miało
szczególne znaczenie w czasie
nawiązywania
dobrosąsiedzkich relacji
pomiędzy tymi państwami po
przemianach 1989 roku
(okrągły stół w Polsce, później
tzw. jesień ludów w innych
państwach bloku wschodniego,
a w szczególności upadek
muru berlińskiego) oraz po
zakończeniu konferencji 2+4, w
czasie której Kreml zgodził się
na zjednoczenie Niemiec.
Bariery polsko-niemieckiej współpracy
Należy stwierdzić, że
jednym z podstawowych
problemów dla stosunków
niemiecko-polskich są
relacje pomiędzy
Niemcami i Federacją
Rosyjską. Ze
strategicznym
partnerstwem, jakie łączy
Berlin i Moskwę, wiążą się
problemy w stosunkach
polsko-niemieckich
(wskazać tu można na
kwestię tzw. Gazociągu
Północnego)
Interes Polski a inicjatywy niemieckorosyjskie
Szczególnie istotna jest,
w związku z powyższym,
współpraca w sferze
gospodarki, w tym
zwłaszcza w dziedzinie
energetyki. Ten rodzaj
kooperacji stał się też
jednakże przyczyną
sporów z uwagi na
działania niekorzystnie
wpływające na interesy
niektórych państw (w tym
Polski)[48], będących,
podobnie jak Niemcy,
członkami Unii
Europejskiej.
Niemcy a relacje polsko-rosyjskie
W sytuacji, gdy między Niemcami i
Rosją istnieje strategiczne
partnerstwo pojawia się możliwość
wykorzystania przez Polskę
niemieckich wpływów na Kremlu.
Wśród wielu problemów, jakie istnieją
na linii Warszawa – Moskwa,
poczynając od sprawy Gazociągu
Północnego, a skończywszy na
problemach trudnej, wzajemnej
historii, szczególnie drażliwą sprawą
była kwestia zakazu importu do Rosji
polskiej żywności, wprowadzonego w
2005 roku. Strona polska od
zniesienia tego embarga uzależniała
odblokowanie negocjacji na temat
nowej umowy o partnerstwie i
współpracy między Rosją a Unią
Europejską, co wyraźnie zaznaczono
w 2007 roku
Problemy strategicznego partnerstwa
Kanclerz Merkel, jako osoba
pochodząca z
podporządkowanej ZSRR
części Niemiec (NRD), wydaje
się nie być aż tak życzliwie
nastawiona do nawiązującej do
radzieckich wzorców Rosji, jak
jej poprzednik na urzędzie
kanclerza. Należy zauważyć,
że choć wciąż istnieją,
wspomniane wyżej,
rozbieżności pomiędzy tymi
dwoma państwami (np. sprawa
Kosowa), to jednak łączące te
państwa interesy spajają
wzajemne relacje gospodarcze
i handlowe, przeważające
istniejące podziały.
W Berlinie o współpracy polskoniemieckiej
Relacje polsko-niemieckie opierają się na
stabilnych fundamentach - mówił podczas
czwartkowego spotkania z ministrem spraw
zagranicznych Niemiec Frankiem-Walterem
Steinmeierem szef polskiej dyplomacji Witold
Waszczykowski.Dzisiejsza wizyta robocza
ministra Waszczykowskiego w Berlinie była
okazją do omówienia bieżącej sytuacji
politycznej w Europie, w szczególności
związanej z zamachami terrorystycznymi w
Paryżu oraz kryzysem migracyjnym - Polska
poczuwa się do europejskiej solidarności,
jednocześnie jednak rząd polski musi zapewnić
bezpieczeństwo swoim obywatelom- podkreślił
szef polskiego resortu dyplomacji. Prezentując
polskie spojrzenie minister Waszczykowski
dodał „kluczowe znaczenie ma w tym kontekście
skuteczne zabezpieczenie zewnętrznych granic
UE, rozróżnienie pomiędzy uchodźcami i
imigrantami ekonomicznymi. Potrzebujemy tutaj
długofalowego, całościowego podejścia. Sam
mechanizm realokacji nie rozwiąże problemu”.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
JAKUB MITUTA KLASA IC.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards