(poprawne odpowiedzi są pogrubione) (pytania dla 3 grup - Biall-net

advertisement
NAZWISKA (w odpowiedzi):
■ Dopiero w 1970 r. spotkali się szefowie
obu państw niemieckich:
Willi Stoph, Willy Brandt
■ Ograniczenie broni strategicznych
ZSRR i USA nastąpiło w wyniku
porozumienia SALT I z 1972 r. zawartego
za prezydentury:
Geralda Forda
■ Francja wycofała się z wojskowych
struktur NATO w 1966 r. za prezydentury:
Charlesa de Gaulle’a
■ Podczas obrad w Poczdamie Stalin
zobaczył z bliska funkcjonowanie
demokracji: mimo zwycięstwa w II wojnie
światowej, W. Churchill przegrał wybory.
Zastąpił go:
Clement Attlee
■ Początek „zimnej wojny” symbolizowało
przemówienie w Fulton w 1946 r. „Od
Szczecina nad Morzem Baltyckim do
Triestu nad Adriatykiem żelazna kurtyna
zapadła na kontynent”, powiedział
wówczas:
Winston Churchill
■ Wpływy komunizmu miała ograniczyć
szybka odbudowa gospodarcza Europy w
ramach:
planu Marshalla
■ Doktrynę „powstrzymania komunizmu”
sformułowano za prezydentury:
Harrego Trumana
■ Pierwszym kanclerzem RFN został
wybrany:
Kondrad Adenauer
■ Próby zajęcia Moskwy i obalenia
terroryzmu bolszewickiego podjęli w
latach 1919-1920
admirał Aleksander Kołczak
gen. Antonin Denikin, gen. Nikołaj
Judenicz, gen. Piotr Wrangler
■ Powstanie kronosztadzkie marynarzy
floty bałtyckiej w 1921 r. przeciw
dyktaturze bolszewików rozbił:
Michaił Tuchaczewski
■ Zwolennikiem eksportu światowej
rewolucji – „permanentnej rewolucji”” –
był:
Lew Trocki
■ Utworzona w Moskwie w marcu 1919 r.
międzynarodowa organizacja
marksistowska zwana Komiternem to:
III Międzynarodówka
■ Pierwszym Prezydentem republiki
weimarskiej został:
Friedrich Ebert
■ W puczu NSDAP w 1923 r. wziął udział
jeden z najbardziej znanych generałów
niemieckich:
Erich von Ludendorff
■ Pierwszym prezydentem
Czechosłowacji został profesor:
Tomasz Masaryk
■ W 1918 r. Zgromadzenie Narodowe w
Dublinie proklamowało niezależną
republikę irlandzką. Pierwszym
prezydentem został:
Eamon de Valera
■ W lipcu 1934 r. naziści zamordowali
kanclerza Austrii, który był sympatykiem
faszyzmu i szukał oparcia dla
niezależności Austrii u Musoliniego.
Kanclerzem tym był:
Engelbert Dollfuss
■ „Nigdy panu tego nie zapomnę”,
powiedział Hitler, wdzięczny za aprobatę
Anschlussu:
N. Chemberlainowi
■ Następcą Hitlera wyznaczony został:
admirał Karl Donitz
■ Akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy
w Karlhorst pod Berlinem podpisywał w
nocy z 8 na 9 maja 1945 r.
feldmarszałek Wilhelm Keitel
■ Premierem Wielkiej Brytanii w okresie
stanowienia pokoju wersalskiego był:
Lloyd George
■ Kapitulację Niemiec podpisano w 1918
roku w wagonie głównodowodzącego
armii francuskiej:
Ferdinanda Foche’a
■ Przewodniczącym rady Piotrogrodzkiej
był:
Lew Trocki
■ Zawarty w Brześciu nad Bugiem 3
marca 1918 r. traktat pokojowy między
państwami centralnymi a Rosją Sowiecką
sankcjonował istniejący stan rzeczy, czyli
cofał Rosję do granic etnicznych. Szefem
delegacji sowieckiej w rozmowach
brzeskich był:
Lew Trocki
■ W 1928 roku piętnaście państw
podpisało traktat o wyrzeczeniu się siły w
stosunkach międzynarodowych. Był to:
pakt Brianda-Kelloga
■ W skład Rady Najwyższej konferencji
paryskiej 1919 r. nie wchodziły:
Chiny
■ Ósmego grudnia 1991 r. układ o
utworzeniu Wspólnoty Niepodległych
Państw podpisały obok Rosji:
Ukraina
■ W skład EFTA (Europejskie
Stowarzyszenie Wolnego Handlu),
utworzone jako przeciwwaga EWG
(Europejska Wspólnota Gospodarcza),
wchodziły:
Wielka Brytania, Szwecja
■ Odszkodowań wojennych wobec NRD
zrzekły się:
Polska, ZSRR, Czechosłowacja
■ W skład Paktu Bałkańskiego,
oscylującego początkowo w kierunku
NATO (sierpień 1954 r.), weszły trzy
państwa:
Jugosławia, Grecja, Turcja
■ Członkami założycielami RWPG były
m.in.:
ZSRR, Polska
■ Które z państw nie było członkiem
założycielem Paktu
Północnoatlantyckiego:
Republika Federalna Niemiec
■ Saksonia Brandenburgia, Makleburgia
znalazły się w okupacyjnej strefie:
radzieckiej
■ Konferencja monachijska 29-30
września 1938 r. na której oddano Sudety
Niemcom, odbyła się z udziałem:
Niemiec, Francji, Włoch
■ Tak zwany drugi arbitraż wiedeński w
sierpniu 1940 r. dotyczył przekazania
Siedmiogrodu:
Węgrom
■ Konferencja waszyngtońska (listopad
1921 – luty 1922) czyli tzw. układ
dziewięciu dotyczył Pacyfiku i hamował
ekspansję:
Stanów Zjednoczonych
Japonii
■ W 1935 r. ZSRR zawarł traktaty
sojusznicze z:
Francją, Czechosłowacją
■ W drugiej połowie lat trzydziestych
najsilniejszą armię lądową (liczby
bezwzględne) miała:
Francja
■ Członkostwo w Lidze Narodów
krępowało ręce przyszłym agresorom. W
1933 r. wystąpiły z Ligi:
Japonia, Niemcy
■ Spór o miasto FIUME po I wojnie
światowej objął:
Jugosławię (SHS), Włochy
■ W skład tzw. małej ententy weszły:
Czechosłowacja, Rumunia, SHS
■ Tak zwany pakt reński zawarty w
Locarno w 1925 r. gwarantował
„ostateczność” granic:
Francji i Niemiec
■ Do Ligi Narodów nie przystąpili w chwili
jej utworzenia:
Niemcy, Stany Zjednoczone, Rosja
■ Na strefy okupacyjne, obok Niemiec
podzielono również w Poczdamie:
Austrię
■ Wojnę ZSRR wypowiedziały w 1939-41
również:
Węgry, Rumunia, Finlandia
MIASTA, w tym traktaty (w odpowiedzi):
■ Traktaty pokojowe z byłymi satelitami III
Rzeszy zawarto 10 lutego 1947 r. w:
Paryżu
■ Siedzibą ONZ jest:
Nowy Jork
■ Parlament Europejski, do którego
pierwsze wybory odbyły się w 1979 r.
mieścił się w:
Strasbourgu
Wolne Państwo Irlandzkie objęło:
część Urlsteru
■ Stały Trybunał Sprawiedliwości Ligi
Narodów mieścił się w:
Hadze
■ Którymi punkami strategicznymi udało
się zawładnąć Niemcom i Włochom:
Kretą
■ Jeden z niemieckich dyplomatów
przyznał, że użycie kilku batalionów
francuskich zmusiłoby Hitlera w 1936 r.
do wycofania się z:
Nadrenii
■ Siedzibą Ligi Narodów określono w
akcie założycielskim:
Genewa
■ Międzynarodową izolację Rosja
Radziecka przełamała, podpisjąc trkatat z
Niemcami 16 kwietnia 1922 r. w:
Rapallo
■ Podział Niemiec na sfery okupacyjne
zaplanowano podczas konferencji w:
Jałcie
PAŃSTWA (w odpowiedzi):
DATY:
■ Traktat w Saint-Germain został
podpisany z:
Austrią
■ Stany Zjednoczone przystąpiły do
Wielkiej Wojny (pierwsza światowa):
w maju 1917
■ Lenin wprowadził „komunizm wojenny”
w roku:
1918
■ Niemcy uzyskały miejsce w Lidze
Narodów w:
1925
■ Słynny „czarny czwartek” – krach na
nowojorskiej giełdzie zapoczątkował
najostrzejszy kryzys gospodarczy w
dziejach świata kapitalu. Stało się to 24
października:
1929
■ W którym roku ZSRR został przyjęty do
Ligi Narodów i otrzymał stałe miejsce w
Radzie?
1934
■ Tak zwana oś Berlin – Rzym – Tokio
powstałą ostatecznie:
w 1937
■ Zjednoczenie Niemiec za
przyzwoleniem M. Gorbaczowa, nastąpiło
w roku:
1990
■ Niemcy uderzyły na ZSRR:
22 czerwca 1941
■ Konferencja poczdamska obradowała:
17 lipca –2 sierpnia 1945
■ Odrębne państwa niemieckie RFN i
NRD powstały w roku:
1949
■ Akt Końcowy Konferencji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(KBWE) został podpisany w:
Helsinkach w 1975 r.
■ Zagłębie Ruhry zostało zajęte przez
Francję i Belgię:
w wyniku akcji wojskowej w 1923 r.
■ Traktat w Saint-Germain został
podpisany:
10 września 1919 r.
LICZBY:
■ Który z punktów programu pokojowego
prezydenta Wilsona zawierał postulat
stworzenia „powszechnego związku
narodów”, organizacji międzynarodowej
czuwającej nad pokojem?
14
■ Program pokojowy prezydenta Wilsona
wygłoszony w orędziu do Kongresu
zawierał:
14 punktów
■ Podczas I wojny światowej
zmobilizowano około 65 milionów
żołnierzy. Zginęło:
10 mln
■ Na mocy postanowień traktatu
wersalskiego Niemcy straciły:
10% ludności
14% terytorium
RESZTA:
■ Friedrich Ebert, prezydent pierwszej
republiki niemieckiej, był przywódcą partii:
socjaldemokratycznej
■ Georges Clemenceau był m.in.:
autorem książki: Blaski i cienie
zwycięstwa
■ Przejęcie władzy przez Benito
Mussoliniego odbyło się:
legalnie
■ Gustav Stresesmann (1878 - 1932),
minister spraw zagranicznych republiki
weimarskiej, odniósł wiele sukcesów
dyplomatycznych. Dzięki jego twardej i
zręcznej polityce:
obniżono a następnie umorzono w 1932
r. reparacje wojenne, Niemcy przyjęto
do Ligi Narodów
■ Przyboczną gwardią Adolfa Hitlera była:
SS
■ Adolf Hitler doszedł do władzy:
legalnie w wyniku wyborów
■ 30 stycznia 1933 r. Hitler sięgnął po
władzę w państwie stając się:
kanclerzem
■ Gleichtschaltung po zdobyciu władzy
przez Hitlera to:
podporządkowanie i ujednolicenie
struktur państwowych
■ Franklin D. Roosevelt wprowadzając
New Deal natrafił na biurokratyczny opór:
Sądu najwyższego
■ Tak zwany mały traktat wersalski
dotyczył:
obowiązku ochrony praw mniejszości
■ Niemcy odpowiedzialne za wywołanie I
w. ś. Zostały w rezultacie pokoju
zmuszone do:
zapłacenia reparacji (odszkodowań
wojennych) w kwocie 6,5 mld funtów
szterlingów
zdemilitaryzowania „po wsze czasy”
lewobrzeżnej Nadrenii
■ W 1930 r. Francja:
wycofała się z okupacji Niemiec,
rozpoczęła budowę linii Maginota
■ Zgodnie z postanowieniami traktatu
wersalskiego Kłajpeda miała:
stać się wolnym miastem
■ Brytyjska i francuska polityka
appeasementu to polityka:
ustępstw wobec państw osi
■ Ustasze to:
faszyści chorwaccy
■ Do ZSRR, walczącego z III Rzeszą,
ruszyły morskie konwoje ze sprzętem
wojskowym. Działo się tak skutkiem
uchwalenia przez Kongres USA w marcu
1941 r.
Lend-Lease Act
■ Na konferencji brytyjsko-amerykańskiej
w Waszyngtonie, pod kryptonimem
„Arcadia” odbytej w czasie podpisywania
Deklaracji Narodów Zjednoczonych
ustalono priorytet:
pokonania Niemiec
■ Podczas spotkania „wielkiej trójki” w
Teheranie (28.XI – XII. 1943 r.)
uzgodniono, że „drugi front” otworzy:
inwazja we Francji
■ Tak zwana linia Gustawa broniła:
drogi na Rzym
■ W walkach o Berlin brały udział wojska:
radzieckie, polskie
■ Na konferencji w Jałcie 4-11 lutego
1945 r. postanowiono:
ustanowić okupację Niemiec przez
Mocarstwa, ustanowić granicę Polski
wzdłuż linii Curzona
■ Układ poczdamski przewidywał, że w
okresie kontrolii sojuszniczej nastąpi w
Niemczech:
demilitaryzacja, denazyfikacja,
dekartelizacja
■ Pierwszym krokiem do integracji
gospodarczej Europy Zachodniej było
utworznie:
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
■ „Doktryną Breżniewa” określano:
ograniczoną suwerenność państw
bloku sowieckiego
■ W październiku 1962 r. świat stanął
znów w obliczu wojny. Przyczyną było:
instalacja rakiet radzieckich na Kubie
■ Władze ZSRR podpisały wprawdzie Akt
KBWE, ale już pierwsza konferencja po
1975 r. wykazała, że nie zamierzają
przestrzegać postanowień:
trzeciego koszyka
Download