zimna wojna - Szkola z Klasa

advertisement
Artur Żurek
Stosunki panujące pomiędzy państwami zachodnimi a ZSRR
i grupą państw socjalistycznych po II wojnie światowej.
Za początek zimnej wojny przyjmuje się
przemówienie W.L.S. Churchilla wygłoszone
w Fulton 5 marca 1946, w którym zaatakował
ekspansjonizm ZSRR i wezwał Zachód
do zjednoczenia sił przeciwko
rozprzestrzenianiu się komunizmu.
Likwidacja demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej,
wywołała ze strony Zachodu między innymi:
-ogłoszenie doktryny Trumana
- utworzenie NATO (1949)
- stworzenie lokalnych sojuszy wojskowych w Azji i strefie
Oceanu Spokojnego.
Ogłoszona została przez prezydenta Stanów Zjednoczonych H.
Trumana 12 marca 1947. Głosił poparcie gospodarcze i militarne
USA dla wszystkich narodów sprzeciwiających się zewnętrznym i
wewnętrznym naciskom zmierzającym do ich podporządkowania.
Pierwotnie doktryna Trumana dotyczyła:
-Grecji
- Turcji,
- z czasem też objęła wszystkie państwa zagrożone komunizmem.
Wrzesień 1949 – eksplozja pierwszej radzieckiej bomby atomowej
przeprowadzona na poligonie w Nowej Ziemi.
ZSRR stał się drugim
państwem świata
dysponującym tego
typu bronią.
Szczytowym okresem zimnej wojny
pierwsza zbrojna konfrontacja -, Inwazja w Zatoce Świń
Strony konfilktu Stany Zjednoczone i kubańscy emigranci.
cle operacji obalenie rządu Fidela Castro.
gwałtownie wzrosły zbrojenia i apogeum osiągnęła wojna
psychologiczna
Po śmierci J.W. Stalina (1953), XX zjeździe Komunistyczna
Partia Związku Radzieckiego i przemówieniu N.S. Chruszczowa
w 1956 nastąpił długoletni okres zmiennego napięcia w
stosunkach Wschód-Zachód.
Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej, europejski
sojusz wojskowo-polityczny ZSRR i państw od niego uzależnionych.
Podpisany 14 maja 1955 w Warszawie przez:
• Albanię (wystąpiła w 1968),
•Bułgarię,
•Czechosłowację,
• NRD,
• Polskę,
• Rumunię,
• Węgry
• ZSRR.
Wszedł w życie 6 czerwca 1955.
– Poważny kryzys zimnej wojny, mający miejsce w latach 1948-1949.
-Przyczyną kryzysu była reforma walutowa przeprowadzona, pod
koniec 1948 reichsmarka zastąpiona przez markę niemiecką.
- Blokada trwała niemal 11 miesięcy i zakończyła 1949
-Blokada Berlina, zwana także
pierwszym kryzysem berlińskim,
przyspieszyła proces podziału
Niemiec na dwa kraje.
• Dzielił on Niemcy na dwie części
• Powstał po ponownym zaostrzeniu międzynarodowej sytuacji
• Zbudowany w 1961 r.
• 1962 r.- świat staje w obliczu wojny jądrowej,
• rozmieszczenie 42 wyrzutni radzieckich na terenie Kuby.
Okres politycznej liberalizacji w Czechosłowacji w roku 1968,
trwającej od 5 stycznia do momentu, gdy ZSRR i inni
członkowie Układu Warszawskiego (Polska, Węgry, NRD i
Bułgaria) dokonali inwazji w nocy 20 sierpnia na 21 sierpnia
tego roku.
I. Józef Stalin (1922 – 1953)
II. Nikita Chruszczow (1953 -1964)
III. Leonid Breżniew (1964 -1982)
IV. Jurij Władimirowicz Andropow (1982-1984)
V. Konstantin Czernienko (1984 – 1985)
VI. Michaił Siergiejewicz Gorbaczow
(1985 -1991)
Zespół państw, które wprowadziły zmiany życia społecznego
i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu.
Nazwą bloku państw komunistycznych objęte zostały państwa
należące do
Układu Warszawskiego.
Podział Niemiec
21.09. 1945 podział Niemieć na :
• Republikę Federalną Niemiec
• Niemiecką Republikę Demokratyczną oraz
•enklawy Berlina Zachodniego.
Część NRD powstała z inicjatywy komunistycznej partii o nazwie
Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec pod zwierzchnictwem
Związku Radzieckiego
17 lipca 1945 – 2 sierpnia 1945 w Poczdamie – spotkanie przywódców
koalicji antyhitlerowskiej, tzw. wielkiej trójki.
W spotkaniu wzięli udział:
• Przywódca Związku Radzieckiego Józef Stalin
• Prezydent USA Harry Truman,
który zastąpił Roosevelta.
• Premier Wielkiej Brytanii
Winston Churchill
Stopniowe otwieranie się przez Pekin stopniowo otwierał się na
stosunki dyplomatyczne z państwami
zachodnimi, począwszy
od Francji, żeby
1964 roku
znormalizować relacje
z USA.
ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw
pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji
przeciw rządowi Polski Ludowej.
„Solidarność” powstała na bazie licznych komitetów strajkowych .
Współzałożycielem i pierwszym
przewodniczącym „Solidarności”
był Lech Wałęsa –
polski polityk i działacz związkowy,
Historyczne państwo socjalistyczne w Europie
północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.
Państwo to obejmowało obszar 22 mln km² od Morza
Bałtyckiego po Czarne aż do Pacyfiku.
Istniało od 30 grudnia 1922
do 26 grudnia 1991roku.
Download