Uploaded by User427

Polska-i-świat-po-II-wojnie-światowej A

advertisement
Test A
Polska i świat
po II wojnie światowej
Test podsumowujący rozdział V
1. Czytaj uważnie tekst i zadania.
2. W zadaniach od 1. do 4. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną
z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.
3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.
4. Rozwiązania zadań od 5. do 14. zapisz lub uzupełnij czytelnie i starannie w wyznaczonych
miejscach. Pomyłki przekreślaj.
5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą
odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 23 punkty.
1. Na mocy postanowień konferencji poczdamskiej siły alianckie i chińskie podzieliły obszar
(0–1 p.)
A. Japonii.
B. Korei.
C. Iranu.
D. Indochin.
2. Najważniejszy organ decyzyjny ONZ, wyrażający zgodę na udział tzw. „błękitnych
hełmów” w misjach międzynarodowych, to
(0–1 p.)
A. Zgromadzenie Ogólne.
B. Sekretarz Generalny.
C. Rada Bezpieczeństwa.
D. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.
3. Po powrocie z emigracji Stanisław Mikołajczyk jako wicepremier i minister rolnictwa
wszedł w skład
(0–1 p.)
A. Krajowej Rady Narodowej.
B. Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
C. Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej.
D. Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.
4. Bezpośrednią przyczyną wydarzeń poznańskiego Czerwca była
(0–1 p.)
A. zła sytuacja bytowa ludności.
B. walka frakcji o wpływy w PZPR.
C. realizacja „polskiej drogi do socjalizmu”.
D. likwidacja pisma „Po Prostu”
5. Podaj nazwę oraz rok operacji wojskowej, w której wyniku przesiedlono ludność ukraińską
w obrębie państwa polskiego.
(0–2 p.)
Była to Akcja "Wisła". Miała miejsce w 1947 roku
6. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej. W tym celu wstaw w kratki numery od 1
do 5. (0–1 p.)
3
powstanie NATO
5
poznański Czerwiec
4
obrady XX Zjazdu KPZR
2
utworzenie PZPR
1
tzw. proces szesnastu
Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 7. i 8.
Plakat propagandowy z lat 50. XX w. Zamieszczony za plecami
amerykańskiego żołnierza napis oznacza: „Monopol na wyrób
bomby wodorowej”, natomiast treść widocznego dokumentu
dotyczy pokojowego rozwiązywania sporów
międzynarodowych.
7. Nazwij zjawiska dotyczące międzynarodowej
sytuacji politycznej po II wojnie światowej, do
których nawiązuje plakat. (0–3 p.)
•...........................................
...........................................•
............................................
..........................................
•...........................................
...........................................
8. Scharakteryzuj sytuację polityczną w powojennym świecie.
(0–1 p.)
Po II Wojnie Światowej na Świecie nastała tzw. Zimna wojna. Był to okres
charakteryzujący się stałym napięciem pomiędzy ZSRR i krajami Europy Środkowo Wschodniej z jednej strony a USA i ich aliantami z drugiej. Współpraca
doprowadziła do powstania Organizacji Współpracy Gospodarczej
Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 9. i 10.
Przemówienie Winstona Churchilla w Fulton z 5 marca 1946 r. (fragment)
Partie komunistyczne, które były bardzo małe w tych wszystkich państwach Europy
Wschodniej, otrzymały stanowisko nadrzędne i władzę o wiele przewyższającą ich liczebność
i dążą wszędzie do zdobycia wpływów totalistycznych.
Prawie wszędzie panują rządy policyjne, z wyjątkiem Czechosłowacji, nie ma tam
prawdziwej demokracji. [...]
Rosjanie w Berlinie próbują stworzyć partię quasi-komunistyczną w swej strefie okupacyjnej
w Niemczech przez udzielanie specjalnych korzyści grupom przywódców lewicowych.
Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 2002, s. 301.
9. Zapisz
dwa sposoby, dzięki którym ZSRR uzyskał kontrolę nad uzależnionymi od siebie
państwami Europy Wschodniej.
(0–2 p.)
- Wkroczenie Armii Czerwonej na terytoria państw Europy Środkowo-wschodniej
- Sfałszowanie wyborów do parlamentu w tych krajach
10. Wyjaśnij, dlaczego Winston Churchill w swoim przemówieniu wykluczył Czechosłowację
z grona państw, w których „panują rządy policyjne”.
(0–1 p.)
Gdyż po zakończeniu II Wojny Światowej Czechosłowacja była jedynym krajem Europy
Środkowo-Wschodniej w którym przez krótki okres czasu były sprawowane rządy
demokratyczne, niezdominowane jeszcze przez komunistów.
11. Przyporządkuj podanym opisom właściwe imiona i nazwiska. (0–4 p.)
A – W tajnym referacie wygłoszonym podczas XX Zjazdu KPZR skrytykował kult jednostki
oraz politykę stalinizmu w ZSRR; przyczynił się do powstania Układu Warszawskiego
i skutecznie rywalizował z USA w zakresie zbrojeń.
B – Odegrał istotną rolę w procesie zjednoczenia zachodnich stref okupacyjnych w
Niemczech; został wybrany na pierwszego kanclerza RFN.
C – Był autorem kluczowego dla odbudowy powojennej Europy planu gospodarczego,
zakładającego pomoc finansową ze strony USA oraz współpracę między państwami
zachodnimi.
D – Podjął decyzję o użyciu broni atomowej w wojnie z Japonią; sformułował doktrynę, w
myśl której należy aktywnie przeciwstawić się rosnącym wpływom komunistów na świecie.
1 – Harry Truman
2 – Konrad Adenauer
3 – Nikita Chruszczow
4 – George Marshall
5 – Andriej Żdanow
A – 3 B –2
C – 4 D –1
12. Wstaw znak „x” w kratki obok skutków przynależności państw bloku wschodniego
do Układu Warszawskiego. (0–3 p.)
x pobyt wojsk radzieckich na terytorium większości państw układu
zawiązanie sojuszu państw bloku wschodniego przeciwko ZSRR
x ściślejsza współpraca z ZSRR w zakresie polityki obronnej
x opracowanie planów ofensywnych przeciwko Zachodowi
x
powiększenie i dozbrojenie armii państw członkowskich ze środków ZSRR
Na podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 13. i 14.
13. Podaj nazwę nurtu w sztuce reprezentowanego przez
ukazaną na ilustracji rzeźbę.
(0–1 p.)
............................................................................
14. Wymień klasy społeczne, które według propagandy komunistycznej odgrywały główną
rolę w budowaniu Polski Ludowej. (0–1 p.)
Robotnicy i chłopi
Karta odpowiedzi
Nr zadania
1.
Odpowiedzi
A
B
C
D
2.
A
B
C
D
3.
A
B
C
D
4.
A
B
C
D
Download