ROZKŁAD MATERIAŁU Z HISTORII W KL

advertisement
ROZKŁAD MATERIAŁU Z HISTORII W KL. I LICEUM
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
nauczyciel: NATALIA WITKOWSKA
1. Lekcja organizacyjna.
2. Traktat wersalski. Nowy ład polityczny.
3. Wolna Polska. Pierwsze miesiące.
4. Walka o Polskę. Kształtowanie granic II Rzeczpospolitej.
5. II Rzeczpospolita. Społeczeństwo.
6. Ustrój Polski. Kształtowanie się systemu ustrojowego w latach 1919-1923.
7. Tworzenie polskiej gospodarki. Rozwój ekonomiczny w pierwszych latach po I wojnie
światowej.
8. Sytuacja międzynarodowa. Świat w latach 20. XX w.
9. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Totalitaryzm komunistyczny w
okresie międzywojennym.
10. Włochy. Zwycięstwo faszyzmu.
11. Nazizm. Totalitaryzm w Niemczech.
12. Przewrót majowy. Rządy autorytarne w Polsce.
13. Gospodarka światowa. Kryzys ekonomiczny.
14. Polska w okresie wielkiego kryzysu. Sytuacja w Polsce po śmierci Józefa
Piłsudskiego.
15.
Przemiany kulturowe na świecie. Kultura i postęp techniczny w okresie
międzywojennym.
16. Kultura w II RP. Rozwój oświaty i nauki.
17. Powtórzenie wiadomości – okres międzywojenny.
18. Agresja na Polskę. Sytuacja polityczna w Europie.
19. Europa i świat w latach 1940- 1943. Rozwój sytuacji politycznej i militarnej.
20. Wojna w latach 1943- 1944. Rozwój sytuacji militarnej i politycznej na świecie.
21. Okupanci wobec Polaków. Polityka Niemiec i ZSRR wobec społeczeństwa polskiego.
22. Rzeczpospolita na uchodźstwie. Działalność władz i Polskich Sił Zbrojnych na
obczyźnie.
23. Polska w konspiracji. Polskie Państwo Podziemne.
24. Walka i opór na ziemiach polskich. Działania Polaków przeciwko okupantom w
latach 1939-1944.
25. Początki Polski Ludowej. Od utworzenia PPR do powstania PKWN.
26. Powstanie warszawskie. Niepowodzenia Rządu RP na arenie międzynarodowej.
27. Zakończenie II wojny światowej.
28. Powtórzenie wiadomości- II wojna światowa.
29. Układ sił po II wojnie światowej. Zimna wojna.
30. Blok wschodni. ZSRR i kraje satelickie.
31. Europa Zachodnia po wojnie. Początki integracji.
32. Dekolonizacja. Narodziny państwa Izrael.
33. Wybrane kryzysy i konflikty zbrojne w świecie. Lata 60. i 70. XX w.
34. Chiny i USA. Wybrane zagadnienia z historii drugiej połowy XX w.
35. Upadek komunizmu w Europie. Rozpad
ZSRR i Jugosławii oraz zjednoczenie
Niemiec.
36. Unia Europejska. Narodziny i rozwój integracji.
37. Kultura i społeczeństwo. Przemiany po II wojnie światowej.
38. Chrześcijaństwo. Wybrane zagadnienia z drugiej połowy XX w.
39. Polska Ludowa. Pierwsze powojenne dziesięciolecie.
40. PRL w czasach Gomułki. Lata 1956- 1970.
41. Rządy Gierka. PRL w latach 1970- 1980.
42. Narodziny „Solidarności”. Od Sierpnia ‘ 80 do stanu wojennego.
43. Narodziny III Rzeczpospolitej. Polska u schyłku XX w.
44. Powtórzenie wiadomości – półwiecze powojenne.
Download