Świat po II wojnie

advertisement
Świat po II wojnie - Zagadnienia na sprawdzian (str. 254-306)
1. Europa po II wojnie światowej








postanowienia konferencji w Poczdamie dotyczące sprawy Polski i Niemiec
zadania ONZ
początek zimnej wojny,
plan Marshalla (cel, założenia, skutki)
daty: konferencja w Poczdamie, proces norymberski, powstanie Kominformu, doktryna powstrzymywania, plan
Marshalla, powstanie RWPG, powstanie NATO i Układu Warszawskiego
pojęcia: strefy okupacyjne, demilitaryzacja, dekartelizacja, denazyfikacja, żelazna kurtyna, zimna wojna, Kominform,
doktryna powstrzymywania, plan Marshalla,, Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, NATO, Układ Warszawski
postaci: Truman, Attlee
skróty: ONZ, NATO, RWPG.
2. Niemcy po II wojnie światowej








4 strefy okupacyjne, Bizonia, Trizonia (jak doszło do ich utworzenia)
kryzys berliński
w jaki sposób powstały dwa państwa niemieckie
mur berliński (geneza powstania, skutki)
daty: powstanie Bizonii, powstanie Trizonii, kryzys berliński, powstanie NRD i RFN, budowa muru berlińskiego
pojęcia: zona, Bizonia, Trizonia, most powietrzny, Belin Zachodni,
postaci: Adenauer, Ulbricht
skróty: NRD, RFN
3. Dominacja ZSRR w Europie Środkowej i Wschodniej









państwa wchodzące w skład bloku wschodniego
XX Zjazd KPZR - postanowienia
powstanie węgierskie (przyczyny, przebieg, skutki)
praska wiosna (przyczyny, przebieg, skutki)
doktryna Breżniewa
daty: śmierć Stalina, tajny referat Chruszczowa, powstanie węgierskiej, praska wiosna, początek wojny w Afganistanie
pojęcia: kraje demokracji ludowej, satelity, "socjalizm z ludzką twarzą",
postaci: Josip Bros Tito, Chruszczow, I. Nagy, J. Kadar, A. Dubcek, L. Breżniew, G. Husak,
skróty: KPZR
4. Świat po II wojnie. Rywalizacja USA i ZSRR










wojna domowa w Chinach i powstanie ChRL (przyczyny, przebieg, skutki)
wojna koreańska (przyczyny, przebieg, skutki)
kryzys kubański
powstanie niepodległych Indii i Pakistanu
wojna w Indochinach i wojna w Wietnamie (przyczyny, przebieg, skutki)
dekolonizacja Afryki (przyczyny, przebieg i skutki)
powstanie Izraela i konflikty na Bliskim Wschodzie (przyczyny, przebieg, skutki)
rywalizacja w kosmosie
terroryzm i cyberterroryzm (z lekcji nr. 35)
daty: powstanie ChRL, wojna koreańska i powstanie Korei Północnej i Południowej, kryzys kubański,
niepodległość Indii i Pakistanu, wojna w Wietnamie, Rok Afryki, powstanie Izraela, wojna sueska, wojna
sześciodniowa, wojna Jom Kipur, lot Gagarina w kosmos, lądowanie na księżycu, atak na WTC



postaci: Czang Kaj-szek, Mao Zedung, Kim Ir Sen, Mahatma Ghandi, Ho chi Minh, Jasir Arafat, Ben Gurion, Jurij
Gagarin, Neil Armstrong, Osama Bin Laden
pojęcia: perła w koronie brytyjskiej, Vietcong, dekolonizacja, Rok Afryki, syjoniści, cuberterroryzm,
skróty: ChRL, DRW, IRA, ETA, Al-Kaida
5. Rozpad systemu komunistycznego










Gorbaczow i jego polityka
pierestrojka i głasnostkie
Jesień Ludów (Węgry, Czechosłowacja, Rumunia)
Zjednoczenie Niemiec - etapy
rozpad ZSRR
rozpad Czechosłowacji
rozpad Jugosławii
daty: Jesień Ludów, upadek muru berlińskiego, zjednoczenie Niemiec, rozpad ZSRR, rozpad Czechosłowacji, wojna w
Bośni i Hercegowinie
pojęcia: pierestrojka, głasnostie, aksamitna rewolucja, konferencja "2+4", Wspólnota Niepodległych Państw
postaci: Gorbaczow, Kohl, Havel, Ceausescu, Jelcyn,
6. Procesy integracyjne w Europie Zachodniej







Rada Europy - założenia, cele
Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej - cele
traktat w Maastricht
układ w Schengen
filary Unii Europejskiej
daty: powstanie Rady Europy, traktat w Maastricht, układ w Schengen
skróty: EWG, Euratom
Download