NaCoBezu – daty do egzaminu

advertisement
NaCoBezu – daty do egzaminu
Podział czasu
Prehistoria
Starożytność – do 476
Średniowiecze 476 – 1492 (1453)
Nowożytność 1492 – I wojna światowa (1914-1918)
Czasy współczesne – I wojna światowa(1914-1918) - …
776r. p.n.e.- pierwsza starożytna olimpiada w Grecji
753r. p.n.e.- założenie starożytnego Rzymu
509r. p.n.e – powstanie republiki rzymskiej
490r. p.n.e.-bitwa pod Maratonem między Grekami a Persami
480r. p.n.e.- bitwa pod Termopilami
480r. p.n.e.- bitwa pod Salaminą
73-71r. p.n.e.- powstanie Spartakusa (niewolników w Rzymie)
44r. p.n.e.-zamordowanie Juliusza Cezara (idy marcowe)
313r.- wprowadzenie tolerancji religijnej w starożytnym Rzymie
395r.-podział Cesarstwa Rzymskiego na wschodnie i zachodnie
476r.-upadek cesarstwa zachodniorzymskiego (koniec starożytności)
622r.- ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny ( początek ery muzułmańskiej)
800r. –koronacja Karola Wielkiego na cesarza
843r.- traktat w Verdun (podział cesarstwa na Francję, Włochy i Niemcy)
966r.- chrzest Polski
1000r.- zjazd w Gnieźnie
1025-koronacja Bolesława Chrobrego
1025r.- koronacja Mieszka II
1054r.- schizma wschodnia (podział chrześcijaństwa na prawosławie i katolicyzm)
1076r. koronacja Bolesława Śmiałego
1138r.- podział Polski na dzielnice (testament Krzywoustego)
1226r.- sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
1241r.-bitwa pod Legnicą z Tatarami
1295/96r.- Przemysł II królem Polski
1300- 1305r. - Wacław II z dynastii Przemyślidów królem Polski
1331- bitwa pod Płowcami
1364r.-założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego
1374r.-przywilej w Koszycach (pierwszy stanowy przywilej dla szlachty)
1385r.-unia personalna Polski z Litwą
1410r.-bitwa pod Grunwaldem
1411r.- I pokój toruński
1453r. –zdobycie Konstantynopola przez Turków
1454r- przywilej cerekwicko-nieszawski
1454-1466r. wojna trzynastoletnia
1466r.- II pokój toruński
1492r.-odkrycie Ameryki przez Kolumba
1496r.-statuty piotrkowskie
1498-r.-Vasco da Gama dopłynął do Indii
1505r. konstytucja Nihil novi
1517r.- schizma zachodnia (podział katolicyzmu na luteranizm, kalwinizm, anglikanizm)
1519-1522r. –wyprawa Magellana dookoła świata
1525r.-hołd pruski
1569r.- unia realna w Lublinie
1573r.- konfederacja warszawska (tolerancja religijna w Polsce)
1573r.- pierwsza wolna elekcja
1648- powstanie kozackie B. Chmielnickiego
1655-1660r.-potop szwedzki
1657r.- traktaty welawsko-bydgowskie (utrata lenna Prus Książęcych)
1683r.-odsiecz Wiednia
1768r. –konfederacja barska
1772r. pierwszy rozbiór Polski
1776r.-ogłoszenie Deklaracji niepodległości USA
1787- konstytucja USA
1789r. –rewolucja burżuazyjna we Francji (zburzenie Bastylii, ogłoszenia Deklaracji Praw
Człowieka i Obywatela)
1788-1792r.- sejm czteroletni
1791r.- konstytucja 3 Maja
1793r.- drugi rozbiór Polski
1794r.- powstanie (insurekcja) kościuszkowskie -bitwa pod Racławicami, Szczekocinami,
Maciejowicami; uniwersał połaniecki
1795r.- III rozbiór Polski
1797- utworzenie Legionów Polskich we Włoszech
1807r.- traktat w Tylży, utworzenie Księstwa Warszawskiego
1815r.-kongres wiedeński, utworzenie Królestwa Polskiego
1830r.- powstanie listopadowe (bitwy: pod Olszynką Grochowską,Dębem Wielkiem,
Stoczkiem, Iganiami,pod Ostrołęką)
1846r.- powstanie krakowskie
1863r.- powstanie styczniowe
1861-1865r.- wojna secesyjna w USA między Północą i Południem
1861r.- zjednoczenie Włoch
1871r.- zjednoczenie Niemiec (II Rzesza Niemiecka)
1914-1918r.- I wojna światowa
1914r. zamach w Sarajewie
1916r.- akt 5 listopada
1917r. rewolucje w Rosji lutowa i październikowa
1918- orędzie prezydenta USA (13 punkt dotyczył utworzenia Polski)
11 XI 1918-r rozejm w Compiegne
11 XI 1918- odzyskanie niepodległości przez Polskę
1919- traktat wersalski
Download