I. Egzaminy doktorskie – historia jako dyscyplina podstawowa

advertisement
I.
Egzaminy doktorskie – historia jako dyscyplina podstawowa.
Metodologia badań historycznych
1.
2.
3.
4.
5.
Pojęcie i typologia źródeł historycznych.
Chronologia, metrologia i geografia historyczna.
Paleografia, bibliologia i dyplomatyka.
Numizmatyka, sfragistyka i heraldyka.
Historiografia polska – główne szkoły historyczne i nurty badań.
Historia powszechna
1. Starożytny Bliski Wschód.
2. Cywilizacje antyczne Grecji i Rzymu.
3. Początki chrześcijaństwa.
4. Upadek Imperium Rzymskiego – wędrówki ludów.
5. Bizancjum i Arabowie.
6. Europa w okresie karolińskim.
7. Papiestwo i Cesarstwo w średniowieczu.
8. Wyprawy krzyżowe.
9. Podróże i odkrycia geograficzne.
10. Renesans, barok i oświecenie.
11. Reformacja i kontrreformacja.
12. Absolutyzm europejski.
13. Powstanie USA.
14. Rewolucja francuska i wojny napoleońskie.
15. Przemiany gospodarcze w Europie nowożytnej i XIX-wiecznej.
16. Odrodzenie narodowe w XIX w.
17. Kolonializm europejski.
18. Pierwsza wojna światowa.
19. Rewolucje w Rosji i powstanie ZSRR.
20. Europa i świat w 20-leciu międzywojennym – stare demokracje i systemy
autorytarne.
21. Faszyzm włoski i nazizm niemiecki.
22. II wojna światowa.
23. Europa w latach zimnej wojny.
Historia Polski
1. Powstanie państwa polskiego.
2. Rozbicie dzielnicowe Polski.
3. Zjednoczenie Polski.
4. Społeczeństwo stanowe w Polsce średniowiecznej.
5. Kościół w Polsce w średniowieczu.
6. Unie polsko-litewskie.
7. Kształtowanie się parlamentaryzmu polsko-litewskiego.
8. Odrodzenie w Polsce.
9. Reformacja i kontrreformacja w Polsce.
10. Sarmatyzm.
11. Kryzys państwa polsko-litewskiego w XVII w.
12. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej.
13. Walka zbrojna o niepodległość – powstania narodowe.
14. Przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich w XIX w.
15. Odzyskanie niepodległości przez Polskę i walka o granice.
16. II Rzeczpospolita.
17. II wojna światowa.
18. Polska i Polacy pod okupacją niemiecką i sowiecką.
19. Dzieje PRL – społeczeństwo, gospodarka, kultura.
20. Aparat przemocy w PRL.
21. Rola Kościoła w obronie polskości w XIX i XX w.
Download