Plan nauczania historii W klasie II – zakres rozszerzony Rozkład

advertisement
Plan nauczania historii
W klasie II – zakres rozszerzony
1. Rozkład materiału w oparciu o program nauczania:
Program
nauczania
historii
dla
szkół
ponadgimnazjalnych
ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.
liceum
Numer dopuszczenia MENiS: DKOS 4015-82/02
2. Podręcznik:
Jarosław Czubaty, Historia dla maturzysty. Nowożytność, Wydawnictwo Szkolne
PWN, Warszawa 2005.
Anna Radziwiłł, Wojciech Roszkowski, Historia dla maturzysty. Wiek XIX,
Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2003.
3. Wymiar nauczania
Wymiar nauczania w klasie II – 3 godziny tygodniowo (łącznie 114 godziny).
4. Nauczyciele uczący:
Klasa 2a i 2f – Anna Adamczyk
5. Treści nauczania:
1. Nowożytność i źródła do historii epoki.
1h
XII Człowiek i jego otoczenie w XVI i XVII wieku
2. Nowe horyzonty.
3. Gospodarka XVI i XVII wieku.
4. Kartkówka
3h
3h
1h
XIII Religia i myśl
4. Renesans w Europie i na ziemiach polskich.
3h
5. Główne kierunki reformacji.
5h
6. Kontrreformacja – sobór trydencki i odnowa katolicka.
2h
7. Polityka bałtycka ostatnich Jagiellonów.
1h
8. . Polityka dynastyczna Jagiellonów, rywalizacja o Czechy i Węgry, stosunki z Litwą.
Mołdawia i polityka naddunajska ostatnich Jagiellonów.
3h
9. Rzeczpospolita w XV–XVII wieku – ustrój, społeczeństwo, gospodarka, kultura,
religia.
5h
10. Powtórzenie wiadomości.
1h
11. Praca klasowa.
1h
XIV Państwa i ustroje
12. Ku monarchii absolutnej.
1h
13. Absolutyzm XVII wieku (Francja, Rosja). Monarchia parlamentarna w Anglii. 4h
14. Rzeczpospolita w drugiej połowie XVI wieku – czasy Henryka Walezego i Stefana
Batorego.
3h
1
15. Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVII wieku – Zygmunt III i Władysław IV
5h
16. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Rzeczypospolitej za panowania Jana
Kazimierza.
3h
XV Scena polityki europejskiej
17. Racje stanu i racje religijne.
18. Wojna trzydziestoletnia – przyczyny, przebieg, skutki.
19. Zmagania mocarstw.
20. Powtórzenie wiadomości.
21. Praca klasowa.
22. Rzeczpospolita w XVII wieku – szanse i zagrożenia.
23. Schyłek potęgi Rzeczpospolitej.
24. Kartkówka.
1h
2h
2h
1h
1h
2h
4h
1h
XVI Przemiany doby oświecenia
25. U progu wielkiej zmiany.
26. Europa i daleki świat w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku.
27. W kręgu oświecenia.
28. Władcy i filozofowie.
29. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
30. Rewolucja francuska.
31. Próby naprawy Rzeczpospolitej w latach 1733-1772.
32. Ostatnia szansa i upadek. Rzeczpospolita w latach 1788-1794.
33. Wielkie cesarstwo.
34. Cesarz i Polacy.
35. O źródłach – dylematy XIX wiecznych badaczy historii.
36. Powtórzenie wiadomości.
37. Praca klasowa.
1h
1h
1h
3h
1h
3h
2h
3h
2h
2h
1h
1h
1h
XVII Gospodarka i społeczeństwo
38. Europa i świat – postęp techniczny.
39. Ziemie polskie- opóźniona rewolucja przemysłowa.
1h
1h
XVIII Myśl polityczna i kulturalna
40. Kierunki ideowe – koncepcje ustrojów i kwestia narodowa.
41. Kultura europejska w XIX wieku.
1h
1h
XIX Europa 1815-1871
42. Europa legitymizmu i buntu 1815-1847.
43. Wiosna Ludów 1848-1849.
44. Wojna krymska.
45. Zjednoczenie Włoch i Niemiec.
2h
3h
1h
2h
XX Ziemie polskie 1815-1864
46. Lata 1815-1830.
47. Powstanie listopadowe i jego konsekwencje.
48. Wielka Emigracja i spiski w kraju.
49. Powstanie styczniowe.
1h
2h
2h
2h
XXI Problemy wewnętrzne państw Europy 1850 – 1914
2
50. Kształtowanie się demokracji oraz rozwój ruchów społeczno-politycznych.
51. Rosja od „koszar mikołajowskich” do 1905 roku.
1h
52. Problemy wewnętrzne pozostałych państw europejskich.
1h
1h
XXII Ziemie polskie 1864-1907
53. Polityka władz zaborczych wobec Polaków.
2h
54. Lojalizm, ugoda, praca organiczna – różne postawy Polaków wobec polityki władz
zaborczych w II połowie XIX wieku.
1h
55. Polskie ruchy polityczne w II połowie XIX wieku.
2h
56. Kultura polska w służbie narodowej 1815–1914.
1h
XXIII Świat pozaeuropejski w XIX wieku
57. Powstanie niepodległych państw w Ameryce Południowej i Środkowej i ich
problemy wewnętrzne.
1h
58. Wojna secesyjna w USA – przyczyny, przebieg i następstwa.
1h
59. Problemy wewnętrzne Chin i Japonii w XIX wieku.
1h
60. Geneza, formy i następstwa kolonializmu w XIX wieku.
1h
61. Powtórzenie wiadomości.
1h
62. Praca klasowa.
1H
Łącznie 114 godzin
3
Download