Chronologia dziejów nowożytnych

advertisement
Chronologia dziejów nowożytnych:
1450 r. –wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
1453 r.- zdobycie przez Turków Konstantynopola, ostateczna zakłada
Bizancjum
1492 r.- podróż Krzysztofa Kolumba do Ameryki Łacińskiej, początek
nowożytności
1519-1522- podróż dookoła świata zapoczątkowana przez Ferdynanda
Magellana (dokończył Ciano)
1517 r.- wystąpienie Marcina Lutra w Wittemberdze przeciwko papieżowi
Leonowi X, początek reformacji w Europie, powstanie luteranizmu
1537r. –początek kalwinizmu pod wodzą Jana Kalwina,
1534r. –początek anglikanizmu pod przywództwem króla Anglii Henryka VIII .
1555 r.- pokój religijny) augsburski w Niemczech.
1572 r. - ,,noc sw. Bartłomieja” we Francji , rzeź hugenotów czyli kalwinów.
1573 r. –pierwsza wolna elekcji w Rzeczpospolitej. Wybór Henryka Walezego
1577-1582- wojny króla Stefana Batorego z Moskwą o Inflanty
XVII wiek- wojny Rzeczpospolitej z Rosją, Szwecja, Turcją
1648-1668 – powstanie kozackie na Ukrainie pod wodzą hetmana Bohdana
Chmielnickiego
1655-1660- ,,potop szwedzki”
1683 r.- odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego przeciwko Turkom.
2 poł. XVII –pełnia absolutyzmu we Francji, rządy Ludwika XIV od 1661r.
koniec XVII w.- rewolucja w Anglii powstanie monarchii parlamentarnej.
1701r. – powstanie Królestwa Prus (połączenie Brandenburgii i Prus
Książęcych)
1700- 1721- ,,wojna północna” między Saksonią, Rosją a Szwecją, klęska
Szwecji,
1poł. XVIII w.- rządy w Polsce ,,Sasów” –Augusta II Mocnego i Augusta III –
podporządkowanie kraju interesom sąsiadów, głównie Rosji
1776- początek wojny o niepodległość USA
Download