Plan nauczania z biologii klasa II poziom rozszerzony

advertisement
PLAN NAUCZANIA Z BIOLOGII DLA KLASY II E
O UKIERUNKOWANIU PRZYRODNICZO-CHEMICZNYM - zakres rozszerzony.
Plan obejmuje 146 jednostek lekcyjnych [4 godziny tygodniowo], oparty na programie
nauczania DKOS-4015-5/02 - W. Lewiński, G. Skirmuntt, J. Prokop.
Obowiązujące podręczniki:
1.J. Balerstet, W. Lewiński, J Prokop, K. Sabath, G. Skirmuntt:”Biologia1”; Wyd. OPERON.
2.E. Holak, W. Lewiński, M. Łaszczyca, G. Skirmuntt, J. Walkiewicz:”Biologia 2”
Wyd. OPERON.
Realizowane ścieżki edukacyjne: edukacja ekologiczna i zdrowotna.
Formy sprawdzania wiedzy ucznia:
- pilotaż maturalny;
- praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową [pierwszy semestr-2, drugi semestr -3]
- kartkówka zapowiedziana;
- odpowiedź ustna;
- aktywność na zajęciach ( sumowanie “plusów”: 5-bdb, 4-db, 3- dst );
- prace domowe z lekcji bieżącej;
- prace projektowe i długoterminowe prace domowe;
- referat i jego prezentacja;
- działania praktyczne [ zielniki, gazetki, plakaty, ćw. mikro- i makroskopowe ]
- zeszyt przedmiotowy.
RAMOWY PLAN NAUCZANIA.
I. Elementy zoologii - kręgowce cd.[20h]
1. Płazy - kręgowce dwuśrodowiskowe.
- przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne do środowiska;
- rozród i rozwój płazów;
- przegląd i ochrona.
2. Gady - pierwsze kręgowce lądowe.
- progresywne trendy ewolucyjne;
- radiacja adaptatywna;
- hipotezy wyginięcia gadów mezozoicznych;
- przystosowania gadów współczesnych;
- rozwój i rozród;
- przegląd i ochrona.
3. Ptaki - latający krewni gadów.
- przystosowania do lotu;
- stałocieplność;
- rozród i rozwój;
- przegląd i ochrona;
- wybrane zagadnienia z biologii zachowania;
- znaczenie.
4. Ssaki - tajemnica sukcesu ewolucyjnego.
- progresywne cechy ssaków;
- stałocieplność;
- rozród i rozwój;
- przegląd systematyczny i znaczenie;
-przystosowania do życia w różnych środowiskach.
5. Ewolucja układów kręgowców.
Powtórzenie i praca klasowa.
II. Ekologia i biogeografia [20 h ]
1.Podstawowe pojęcia i koncepcje ekologiczne.
2.Tolerancja organizmów na czynniki fizyczne i chemiczne.
3.Parametry opisujące populację.
4.Stosunki pomiędzy populacjami w biocenozie.
5.Struktura troficzna biocenozy.
6.Ekosystem( struktura, funkcjonowanie, przepływ energii i obieg materii).
7.Sukcesja - rodzaje i znaczenie.
8.Charakterystyka biomów.
9.Państwa roślinne i zwierzęce.
10.Ekosystemy wodne.
Powtórzenie i praca klasowa.
III. Komórka - podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna organizmów.[ 25 h ]
1.Badania komórek.
2.Skład chemiczny komórki.
3.Budowa i funkcje poszczególnych elementów komórki.
4.Porównanie komórki pro- i eukariotycznej.
5.Transport przez błony.
6.Podziały komórkowe - mitoza i mejoza.
7.Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej.
Powtórzenie i praca klasowa.
IV. Metabolizm komórki. [ 15 h ].
1.Współzależność procesów metabolicznych.
2.Mechanizm katalizy enzymatycznej.
3.Odżywianie autotrofów - foto- i chemosynteza.
4.Oddychanie komórkowe.
5.Niektóre przemiany tłuszczowców, cukrowców i aminokwasów.
Powtórzenie i kartkówka.
V. Struktura i funkcjonowanie organizmów ze szczególnym uwzględnieniem człowieka.
1.Odżywianie się - pobieranie i przetwarzanie surowców. [ 15 h ]
-sposoby odżywiania heterotroficznego;
-składniki pożywienia i zapotrzebowanie na nie;
-budowa i czynności układu pokarmowego;
-fizjologia procesów trawienia i wchłaniania;
-rola odpowiedniej diety w życiu człowieka.
W czasie realizowania określonych działów przewidziane są lekcje ćwiczeniowe:
- analiza zadań i ćwiczeń z podręcznika;
- omawianie pracy domowej;
- analiza wybranych przez nauczyciela zadań dotyczących realizowanych treści,
zadania z arkuszy egzaminacyjnych i zbiorów zadań obejmujące standardy maturalne;
- rozwiązywanie testów egzaminacyjnych na wyższe uczelnie;
- metodyka badań i doświadczeń biologicznych;
- ćwiczenie umiejętności korzystania, przetwarzania i tworzenia informacji.
39h - lekcje ćwiczeniowe;
12h - lekcje powtórzeniowe i prace kontrolne.
Opracowała: Bożena Domańska.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards