Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego

advertisement
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego • '
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Stowarzyszenie Historyków Wojskowości
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Stosunki polityczne,
wojskowe i gospodarcze
Rzeczypospolitej Polskiej
i Związku Radzieckiego
w okresie międzywojennym
Pod redakcją
Janusza Gmitruka i Wojciecha Włodarkiewicza
Warszawa - Siedlce 2012
Spis treści
Wstęp
7
Lech Wyszczelski
Polityczno-militarne przyczyny wybuchu wojny polsko-rosyjskiej
lat 1919-1920 i jej reperkusje po traktacie ryskim
17
Jan Wiśniewski
Syberyjski rząd Kołczaka i jego postawa wobec niepodległości Polski. .
35
Bartosz Zakrzewski
18. D y w i z j a P i e c h o t y w w a l k a c h z R o s j ą b o l s z e w i c k ą w 1 9 2 0 r o k u . . . .
49
Paweł Żarkowski
Przebieg działań zaczepnych wojsk Frontu Środkowego w Bitwie
Warszawskiej w sierpniu 1920 roku
71
Wojciech Włodarkiewicz
Bezpieczeństwo granicy wschodniej w ocenach polskich naczelnych
władz wojskowych w latach 1921-1932
89
Aneta Niewęgłowska
Polsko-rosyjskie zabiegi o podniesienie poziomu bezpieczeństwa
i rozbrojenia w Europie (od konferencji moskiewskiej 1922 roku
do protokołu Litwinowa z 1929 roku)
109
Tomasz Kośmider
Zagrożenie radzieckie w polskim planowaniu militarnym okresu
międzywojnia
127
Waldemar Rezmer
Polsko-radziecki pakt o nieagresji z 1932 roku - aspekty polityczne
i mUitarne
149
Halina Łach
System ochrony i obrony polskiej granicy wschodniej
w latach 1921-1938
157
Andrzej Wszendyrówny
Polskie działania specjalne przeciw ZSRR w dwudziestoleciu
międzywojennym
173
Aleksander Smoliński
Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona jako obiekt rozpoznania
polskiego wywiadu wojskowego - próba oceny efektywności
207
Robert Majzner
Wpływ stosunków polsko-radzieckich na organizację i funkcjonowanie
Attachatu Wojskowego przy Poselstwie/Ambasadzie RP w Moskwie
(1921-1939). Zarys problematyki
241
Wojciech Skóra
Organizacja i działalność służby konsularnej II Rzeczypospolitej
na terenach Rosji, Ukrainy i ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym
(1918-1939)
259
Wiesław Bolesław Łach
Analiza możliwości obronnych południowo-wschodniej granicy Polski
ze Związkiem Radzieckim w okresie 11 RP
285
Sergiusz Leończyk
Stosunek władz i społeczeństwa RP do Polonii w RFSRR
w okresie międzywojennym
301
Rafał Roguski
Kontakty handlowe Polski i ZSRR do 1939 roku
315
Indeks nazwisk
335
Download