Uploaded by User291

sciaga hist

advertisement
Gr. A// 1. Na mocy postan konf poczd siły alianc i chiń: B. Korei
2. Najw organ decyz ONZ wyr zgode na udział blekitnych helmow to: A. Zgromadz ogóln
3. Po powrocie z emigr Stanisław M jako wicepremier i minister roln wszedł w skład: TRJN
4. Bezp przyczyną wydarzeń poznańskiego Czerwca była: A. Zła sytuacja bytowa ludności
5. Podaj nazwę i rok operacji przesiedlenia ukraińców w polsce: Akcja "Wisła". 1947r.
6. 1.NATO 2.Czerwiec 3.Obrady XX Zjazdu KPZR 4.PZPR 5.proces szesnastu
7.
8. Sytuacj polit w powoj świecie: Po 2 wojnie św na swiecie nastala tzw zimna wojna.
Był to okres charakt się stałym napięciem miedzy ZSRR i krajami Europy ŚrodkWsch
z jednej str a USA z drugiej//9. 2 sposoby dzk którym ZSRR kontr: 1.wkroczenie Armii Czerw
na terytoria państw Europy Śr. wsch 2.sfałszowanie wyborów do parlamentu w tych krajach
10. wyjaśnij czemu Winston Churchil czechosłowacja: po zakonczeniu 2 wś czechosłowacja była jedynym
krajem Eur Śr wsch w którym przez krótki okres były sprawowane rządy demokr, niezdominowane przez komun
11. Harry Truman-podjal decycje o uzyciu broni atom/Konrad Adenauer-odegral istotna role w procesie zj
Nikita Chruszczow-w tajnym referacie/George Marshall-byl autorem kluczowego planu gospodarczego
12. X-pobyt wojsk radz, ściślejsz współpr z ZSRR, opracow plan ofensyw, powieksz i dozbrojenie armii
13.
14. klasy społ ktore odgr gł rolę w budowaniu Polski Ludowej-Robotnicy i Chłopi
Gr. B// 1.
Download
Study collections