Uploaded by User2301

TEST A II wojna światowa

advertisement
Test A
II wojna światowa
Test podsumowujący rozdział III
1. Czytaj uważnie tekst i zadania.
2. W zadaniach od 1. do 7. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną
z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi.
3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.
4. Rozwiązania zadań od 8. do 14. zapisz lub uzupełnij czytelnie i starannie w wyznaczonych
miejscach. Pomyłki przekreślaj.
5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą
odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 28 punktów.
1. Oddziały polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej brały udział
p.)
w walkach pod
A. Tobrukiem.
B. Falaise.
C. Monte Cassino.
#D. Arnhem.
(0–1
2. Ostatnim starciem kampanii polskiej 1939 r. była bitwa
A. nad Bzurą.
B. na Helu.
#C. pod Kockiem.
D. o Warszawę.
(0–1 p.)
3. Największa bitwa pancerna II wojny światowej odbyła się
A. pod Stalingradem.
#B. na Łuku Kurskim.
C. pod El-Alamejn.
D. pod Falaise.
(0–1 p.)
4. USA przystąpiły do II wojny światowej w wyniku japońskiego ataku na
A. Midway.
(0–1 p.)
B. Nowy Jork.
#C. Pearl Harbor.
D. Hiroszimę.
Na podstawie zamieszczonej fotografii wykonaj zadania 5. i 6.
5. Fotografia przedstawia
A. lądowanie aliantów na Sycylii.
B. amerykański desant na Iwo Jimę.
C. niemiecki desant na Kretę.
#D. lądowanie aliantów w Normandii.
(0–1 p.)
6. Wydarzenie przedstawione na fotografii miało miejsce
A. 10 lipca 1943 r.
B. 19 lutego 1945 r.
#C. 6 czerwca 1944 r.
D. 20 maja 1941 r.
(0–1 p.)
7. Działający w czasie II wojny światowej na terenie Francji ruch oporu
nosił nazwę
A. Związek Walki Zbrojnej.
#B. Résistance.
C. Komitet Wolnej Francji.
D. Żegota.
(0–1 p.)
8. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zapisz w odpowiednich rubrykach tabeli
słowo prawda lub fałsz.
(0–3 p.)
Zadanie
W 1941 r. ustasze utworzyli faszystowskie Niezależne Państwo
Chorwackie, na którego czele stał Ante Pavelić.
Zdobycie Lebensraumu było jednym z uzasadnień niemieckiej
polityki ekspansji w kierunku wschodnim.
W ramach „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”
jednostkami SS dowodził Herman Göring.
Prawda/Fałsz
P
P
F
9. Podaj imiona i nazwiska osób, których dotyczą podane opisy.
p.)
(0–5
Prezydent Warszawy. We wrześniu 1939 r. został komisarzem cywilnym obrony stolicy.
Stefan starzyński
...........................................................................................................................................................
Radziecki generał. Autor m.in. planu kontrofensywy pod Moskwą w 1941 r.
.......gieorgij.............żukow................................................................................................................
......................
Amerykański prezydent. Zadecydował o użyciu broni atomowej w wojnie z Japonią.
...............harry................truman.........................................................................................................
...................
Brytyjski premier. Reprezentował swój kraj na konferencjach w Teheranie i Jałcie.
.......winston....................churchil.......................................................................................................
.........................
Niemiecki feldmarszałek. Podpisał akt bezwzględnej kapitulacji Niemiec w 1945 r.
...............................wilhelm........keitel..............................................................................................
......................
10. Dopisz do podanych operacji militarnych z czasów II wojny światowej kryptonimy, pod
którymi zostały przeprowadzone.
(0–3 p.)
Niemiecki plan ataku na Polskę we wrześniu 1939 r.
..................fall........weiss...................................................................................................................
..............
Aliancka operacja przechwycenia mostów na Renie w 1944 r.
............market..........garden...............................................................................................................
......................
Niemiecki plan desantu na Wielką Brytanię w 1940 r.
...............lew...........morski.................................................................................................................
................
11. Postaw znak „x” obok stwierdzeń, które dotyczą decyzji podjętych podczas
p.)
konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie.
(0–3
X udzielenie poparcia dla komunistycznej partyzantki Josipa Broza-Tito w Jugosławii
przyznanie Polsce terenów Śląska, Pomorza oraz Prus Wschodnich
#ustalenie polskiej granicy wschodniej na linii Curzona
X otwarcie drugiego frontu we Francji
osądzenie zbrodniarzy wojennych po zakończeniu działań zbrojnych
przystąpienie ZSRR do wojny z Japonią w trzy miesiące po zakończeniu wojny
w Europie
Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 12. i 13.
Wojna niemiecko-polska ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu
dziesięciu dni operacji wojskowych Polska straciła wszystkie swoje okręgi przemysłowe i ośrodki
kulturalne. Warszawa, jako stolica Polski, już nie istnieje. Rząd polski uległ rozkładowi i nie
okazuje przejawów życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego rząd przestały faktycznie istnieć.
Dlatego też straciły ważność traktaty zawarte pomiędzy ZSRR a Polską. Pozostawiona własnemu
losowi i pozbawiona kierownictwa, Polska stała się łatwym polem wszelkiego rodzaju
niebezpiecznych i niespodziewanych akcji, mogących stać się groźbą dla ZSRR. [...]
Rząd radziecki nie może również pozostać obojętny na fakt, że zamieszkująca terytorium
Polski pokrewna ludność ukraińskiego i białoruskiego pochodzenia jest bezbronna i została
pozostawiona własnemu losowi.
Rząd radziecki polecił wobec powyższych okoliczności Naczelnemu Dowództwu Armii
Czerwonej, aby nakazało wojskom przekroczyć granicę i wziąć pod swoją opiekę życie i mienie
ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi.
A. Patek, Z. Zblewski, Polska i świat w latach 1918–1993, Kraków 1998, s. 132–133.
12. Podaj trzy argumenty, którymi rząd ZSRR uzasadnił wkroczenie swoich wojsk
na terytorium II Rzeczypospolitej.
(0–3 p.)
Upadek państwa polskiego . otoczenie opieka ludności ukraińskiej i białoruskiej na terenach
państwa polskiego. Przeciwdzialanie niebezpieczeństwo i jakie mogą stanowić dla ZSRR upadek
polski i wojna. .........................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
13. Na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej oceń prawdziwość podanych (0–3 p.)
zdań. Zapisz w odpowiednich rubrykach tabeli słowo prawda lub fałsz.
Zadanie
Powyższy dokument został przedstawiony w nocy z 17 na 18 września
1939 r. ambasadorowi polskiemu, który odmówił jego przyjęcia.
W momencie wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium
Rzeczypospolitej Warszawa nadal się broniła.
Naczelny wódz wojsk polskich wydał dyrektywę nakazującą
powstrzymanie się od walk z Sowietami, chyba że będą próbowali
rozbrajać oddziały polskie.
Prawda/Fałsz
F
P
P
14. Uszereguj wydarzenia w porządku chronologicznym, wpisując w odpowiednie
p.)
miejsca numery od 1 do 5.
kapitulacja państw osi w Afryce 2
zrzucenie bomby atomowej na Nagasaki 4
konferencja w Jałcie 3
zakończenie II wojny światowej 5
niemiecki atak na Danię i Norwegię 1
Karta odpowiedzi
Numer
zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Odpowiedzi
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
(0–1
Download