wid6_test_r_iv_a

advertisement
Test
a
Test a
Świat między wojnami
Test podsumowujący rozdział IV
1. Czytaj uważnie polecenia.
2. W zadaniu 10. podano cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich
i postaw obok niej znak „X”. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem.
3. Rozwiązania pozostałych zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych
miejscach. Pomyłki przekreślaj.
4. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą
odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 38 punktów.
1 Dopisz do podanych wydarzeń odpowiednie daty roczne. Następnie zaznacz je na osi czasu.
0–6 p.
objęcie urzędu kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera – ………………………… rok
zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow – ………………………… rok
podpisanie traktatu wersalskiego – ………………………… rok
2 Wstaw literę „P” w kratki przy zdaniach prawdziwych, a literę „F” – obok zdań fałszywych.
0–5 p.
Pierwszym lotnikiem, który samotnie przeleciał nad Oceanem Atlantyckim, był Charlie Chaplin.
Odkrycie Aleksandra Fleminga pozwoliło na skuteczne leczenie wielu chorób.
W okresie międzywojennym upowszechniło się radio.
Walt Disney zasłynął jako twórca filmów animowanych.
W wyniku I wojny światowej powstało państwo austro-węgierskie.
3 Wyjaśnij znaczenie podanych terminów.
0–3 p.
Rasizm – ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Wehrmacht – …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Totalitaryzm – ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4 Zapisz rozwinięcie skrótu ZSRR.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
0–1 p.
Test a
5
Wpisz wyrażenia z ramki w odpowiednie kolumny tabeli.
0–4 p.
wprowadzenie w Rosji ustroju komunistycznego, powstanie Związku Radzieckiego,
rewolucja w Rosji, zwycięstwo bolszewików w wojnie domowej
Dojście bolszewików do władzy w Rosji
Przyczyny
Skutki
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
6 Przyjrzyj się zamieszczonej mapie. Następnie wykonaj polecenia.



Zaznacz granice przynajmniej dwóch państw, które powstały lub odrodziły się po I wojnie
światowej.
Podkreśl nazwę co najmniej jednego kraju, który padł ofiarą polityki Hitlera w 1938 roku.
Wstaw znak „X” na obszarach państw, których przedstawiciele w sierpniu 1939 roku podpisali pakt
Ribbentrop-Mołotow.
0–5 p.
Test a
7 Opisz sytuację Żydów w państwie niemieckim rządzonym przez Adolfa Hitlera.
0–4 p.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
8 Wstaw znak „X” w kratki obok wyrażeń charakteryzujących politykę Józefa Stalina w ZSRR.
0–5 p.
tworzenie obozów pracy przymusowej
wprowadzenie w państwie rządów demokratycznych
podporządkowanie władzy działalności artystów, naukowców, dziennikarzy i nauczycieli
dążenie do zachowania prywatnej własności ziemskiej
rozbudowa przemysłu ciężkiego
utworzenie gestapo
usuwanie przeciwników politycznych
przyczynienie się do Wielkiego Głodu na Ukrainie
rozwiązanie wszystkich partii politycznych z wyjątkiem nazistowskiej
sprawowanie rządów przy użyciu propagandy
9 Wymień żądania, jakie III Rzesza wysunęła wobec Polski pod koniec lat trzydziestych XX wieku.

0–2 p.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
10 Wskaż właściwe dokończenie każdego zdania.

Prusy Wschodnie obejmowały między innymi terytorium
A. Czech i Moraw.
B. Wolnego Miasta Gdańska.
C. Warmii i Mazur.
D. Litwy i Łotwy.

Armia Czerwona była podstawą sił zbrojnych
A. Związku Radzieckiego.
B. III Rzeszy.
C. II Rzeczypospolitej.
D. Wielkiej Brytanii.

Tajny dokument dołączony do paktu Ribbentrop-Mołotow przewidywał
A. włączenie Austrii do III Rzeszy.
B. utworzenie Protektoratu Czech i Moraw.
C. podział terytorium II Rzeczypospolitej między Niemcy i ZSRR.
D. przyłączenie Śląska Cieszyńskiego do Polski.
0–4 p.
0–3
p.
Download