Kierunek i poziom studiów - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

advertisement
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
str. 1
Kierunek i poziom studiów:
Sylabus modułu: Historia Rosji (02-FL-JRB-S1-HR01)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe
Dr hab. prof. UŚ Sylwester Fertacz
2014/2015
Zimowy
stacjonarne
Wykłady. Obecność na wykładach.
Na ocenę końcową składa się ocena z testu z wiedzy wyniesionej z wykładów i
samodzielnej pracy studenta z podręcznikiem.
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
02-FL-JRB-S1-HR01
Wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
Dr hab. prof. UŚ Sylwester Fertacz
język rosyjski – program język biznesu
1. Zjednoczenie ziem wielkoruskich przez Moskwę; rozwój terytorialny państwa
moskiewskiego i Rosji od XVI do XIX w. oraz główne kierunki i etapy polityki
zagranicznej.
2. Procesy rozwoju polityczno-ekonomicznego Rosji w kierunku utrwalania systemu
feudalnego, centralizacji państwa i umacniania absolutyzmu monarszego
(samodzierżawia).
3. Kryzys feudalizmu rosyjskiego w XIX w. oraz powstanie i narastanie sprzeciwu
społeczeństwa wobec panującego systemu (rewolucjoniści szlacheccy, ruchy
rewolucyjno- demokratyczne, Ziemia i Wola, Wola Ludu, ruch socjaldemokratyczny
i in.).
4. Geneza i przebieg rewolucji lutowej 1917 r. oraz przewrotu bolszewickiego.
5. Przyczyny zwycięstwa bolszewików w ojnie domowej w Rosji, utworzenie ZSRR
oraz kształtowanie i umacnianie totalitarnego charakteru państwa radzieckiego w
aspekcie politycznym, ekonomicznym i społecznym.
6. Problemy narodowościowe w ZSRR.
7. Kryzys sytemu społeczno-politycznego i przyczyny rozpadu ZSRR w 1991 r.
8. Federacja Rosyjska w okresie prezydentury Borysa Jelcyna i Władimira Putina oraz
jej polityka zagraniczna.
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
Metoda podająca (wykład).
30
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
str. 2
30
Praca własna studenta obejmuje studiowanie notatek sporządzonych na wykładzie,
konsultacje, samodzielną lekturę zalecanej literatury podręcznikowej oraz
przygotowanie do egzaminu.
2 godziny tygodniowo zgodnie z harmonogramem w Instytucie Filologii
Wschodniosłowiańskiej.
1. L. Bazylow: Historia Rosji. Wrocław-Warszawa-Kraków 1985 (kilka wydań).
2. L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz: Historia Rosji. Warszawa 2005.
3. M. Heller, A. Niekricz: Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego. T. 1-2.
Wrocław 1989 (kilka wydań).
4. D.R. Marples: Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu. Wrocław-Warszawa-Kraków
2006.
5. N.V. Riasanovsky, M.D. Steinberg: Historia Rosji. Kraków 2009.
6. J. Smaga: Narodziny i upadek imperium. Kraków 1992.
7. M. Smoleń: Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991. Warszawa-Kraków 1994.
1. Dynastie Europy. Rurykowicze. Warszawa 2010.
2. Dynastie Europy. Romanowowie. Warszawa 2011.
3. V. Fedorowski: Tajemnica Kremla. Warszawa 2005.
4. O. Figes: Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891-1924. Wrocław 2009.
5. Rosja. XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej. Pod
red. J. Złotowskiego. Kraków 2004.
6. S. Sebag Montefiore: Stalin. Dwór czerwonego cara. Warszawa 2004.
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
02-FL-JRB-S1-HR01
test
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
02-FL-JRB-S1-HR01
Dr hab. prof. UŚ Sylwester Fertacz
język rosyjski – program język biznesu
1. Rozpoznawanie podstawowych okresów w dziejach Rosji nowożytnej i
najnowszej.
2. Znajomość głównych wydarzeń i bohaterów procesów historycznych.
3. Rozumienie powiązań historii Rosji ze studiowanym przez siebie kierunkiem.
4. Łączenie nabywanych informacji w związki przyczynowo-skutkowe.
Test zawiera pytania z reguły zamknięte.
Maksymalna ilość punktów: 50
45-50 – bardzo dobry (5,0)
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
40-44 – dobry plus (4,5)
35-39 – dobry (4,0)
30-34 – dostateczny plus (3,5)
25-29 – dostateczny (3.0)
Poniżej 25 punktów – niedostateczny.
Test pisemny.
Czas trwania: ok. 60 min.
str. 3
Download