2. Geneza wybuchu II wojny światowej

advertisement
1.
a.
2. Geneza wybuchu II wojny światowej
a.
b. 1. Cele lekcji
i. a) Wiadomości
Uczeń:

wie, jakie były przyczyny II wojny światowej,

zna genezę narastania konfliktów w Europie przed wybuchem II wojny światowej,

zna życiorys Adolfa Hitlera,

wie, co zawiera Mein Kampf,

zna okoliczności dojścia nazistów do władzy w Niemczech,

rozumie pojęcia: faszyzm, nazizm,

wie, co zakładał Fall Weiss,

zna okoliczności dojścia Mussoliniego do władzy we Włoszech,

zna okoliczności zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow.
ii. b) Umiejętności
Uczeń:

potrafi, korzystając z mapy, omówić sytuację w poszczególnych państwach europejskich przed
wybuchem II wojny światowej,

analizuje genezę wybuchu II wojny światowej,

sprawnie pracuje z podręcznikiem, mapą, atlasem historycznym, filmem, literaturą pomocniczą.
c. 2. Metoda i forma pracy
Wykład, pogadanka, dyskusja, praca z podręcznikiem, mapą, filmem, praca w grupach.
d.
e. 3. Środki dydaktyczne
Podręcznik, mapa, słownik terminów historycznych, film Hitler: narodziny zła (reż. C. Duguay,
Kanada, USA; 2003).
f. 4. Przebieg lekcji
i. a) Faza przygotowawcza
Nauczyciel sprawdza stan wiedzy uczniów na temat przyczyn II wojny światowej – pogadanka.
Przedstawia problematykę nowej lekcji.
ii. b) Faza realizacyjna
Nauczyciel, korzystając z mapy, charakteryzuje sytuację w Europie przed wybuchem II wojny
światowej. Opowiada o narastaniu konfliktów w Europie.
Podaje uczniom definicję faszyzmu i nazizmu (ze Słownika szkolnego. Terminy i pojęcia historyczne).
Uczniowie zapisują definicje do zeszytów.
Nauczyciel omawia okoliczności przejęcia władzy w Niemczech przez Hitlera, a we Włoszech przez
Mussoliniego. Wyjaśnia co zawierała Mein Kampf. Przedstawia życiorys Adolfa Hitlera i jego poglądy
(można to zastąpić referatem ucznia). Opowiada o zmianie polityki zagranicznej Niemiec po przejęciu
władzy przez nazistów. Podaje przykłady łamania postanowień traktatu wersalskiego.
Uczniowie oglądają fragmenty filmu: Hitler: narodziny zła (reż. C. Duguay, Kanada, USA; 2003). Po
obejrzeniu dyskutują na temat filmu.
Nauczyciel opowiada o okolicznościach zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow. Przedstawia założenia
Fall Weiss.
Uczniowie zostają podzieleni na kilkuosobowe grupy. Zadaniem każdej z grup jest opracowanie
w punktach przyczyn wybuchu II wojny światowej. Następnie nauczyciel sprawdza efekty pracy
uczniów. Podsumowuje genezę wybuchu II wojny światowej.
iii. c) Faza podsumowująca
W ramach podsumowania wiadomości uczniowie uczestniczą w dyskusji na temat genezy wybuchu
II wojny światowej. Zastanawiają się, czy można było uniknąć tego konfliktu.
g. 5. Bibliografia
1. Burda B. i inni, Historia 3. Historia najnowsza. Zakres podstawowy, Operon, Gdynia 2004.
2. Historia. Encyklopedia szkolna, WSiP, Warszawa 1993.
3. Otto D., Geneza II wojny światowej. Zaskakujące rozważania, BEL Studio, Warszawa 2005.
4. Snoch B., Słownik szkolny. Terminy i pojęcia historyczne, wyd. 3, WSiP, Warszawa 1996.
5. II wojna światowa 1939-1945, pod red. P. Matuska, Bellona, Warszawa 2005.
h. 6. Załączniki
i. a) Zadanie domowe
Zbierz informacje na temat przebiegu kampanii wrześniowej (ustnie).
Nauczyciel informuje uczniów o możliwości zrobienia albumu dotyczącego II wojny światowej – dla
chętnych.
i.
j. 7. Czas trwania lekcji
45 minut
k. 8. Uwagi do scenariusza
Scenariusz jest przeznaczony dla klasy III liceum.
Download