Metadane scenariusza

advertisement
1. Narodziny III Rzeszy – historia faszystowskich Niemiec
do wybuchu wojny
a. 1. Cele lekcji
i. a) Wiadomości
Uczeń:

zna genezę upadku Republiki Weimarskiej,

zna sylwetkę Adolfa Hitlera,

wie, czym był nazizm,

wie, co to jest ustrój totalitarny,

zna historię III Rzeszy do momentu wybuchu II wojny światowej,

zna daty stanowiące początek i koniec istnienia III Rzeszy.
ii. b) Umiejętności
Uczeń:

analizuje okoliczności, które pozwoliły Hitlerowi na objęcie dyktatorskich rządów,

charakteryzuje system totalitarny,

omawia formy funkcjonowania państwa oraz relacje na linii: władza – społeczeństwo
w państwie totalitarnym,

analizuje drogę, która poprowadziła Niemcy od demokracji do totalitaryzmu,

dyskutuje o odpowiedzialności narodu za ustrój polityczny państwa.
b. 2. Metoda i forma pracy
W formie wykładu: nauczyciel przedstawia okoliczności dojścia Hitlera do władzy i rządy
nazistów w latach 1933-1939.
W formie referatu: wybrany uczeń prezentuje biografię Adolfa Hitlera.
Metoda problemowa: uczniowie dyskutują na temat przyczyn zwycięstwa ideologii
nazistowskiej w Niemczech w latach 30. minionego stulecia.
c. 3. Środki dydaktyczne
Film dokumentalny przedstawiający A. Hitlera.
d. 4. Przebieg lekcji
i. a) Faza przygotowawcza
Nauczyciel zarysowuje okoliczności, które doprowadziły do upadku Republiki Weimarskiej
i objęcia władzy przez Hitlera. Przedstawia wydarzenia i fakty, które wyniosły Hitlera do
funkcji kanclerza Niemiec. Uczniowie zapisują datę, która stanowi cezurę pomiędzy
Republiką Weimarską a III Rzeszą.
ii. b) Faza realizacyjna
Jeden z uczniów w formie referatu prezentuje biografię Adolfa Hitlera od czasów dzieciństwa
do roku 1933. Uczniowie oglądają fragment filmu dokumentalnego przedstawiający
przemawiającego A. Hitlera. Zastanawiają się nad cechami osobowości, które pozwoliły mu
zdobyć władzę dyktatorską.
Uczniowie dzielą się swoimi wiadomościami na temat ideologii nazistowskiej. Nauczyciel
uzupełnia wypowiedzi uczniów, którzy zapamiętują najważniejsze założenia i cele
formułowane przez nazistów.
Nauczyciel opisuje sytuację wewnętrzną III Rzeszy (gospodarka, życie społeczne),
przedstawia charakter funkcjonowania władzy. Uczniowie na podstawie własnych
wiadomości tłumaczą, czym jest ustrój totalitarny.
Nauczyciel omawia politykę zagraniczną III Rzeszy. Opowiada, jak Niemcy wykorzystywali
niezdecydowanie Zachodu wobec łamania przez nie postanowień traktatowych.
iii. c) Faza podsumowująca
Uczniowie zastanawiają się nad przyczynami, które doprowadziły do objęcia władzy przez
nazistów i ustanowienia rządów dyktatorskich w Niemczech. Nauczyciel podkreśla, że Hitler
funkcję kanclerza osiągnął w ramach reguł demokratycznego państwa. Uczniowie
zastanawiają się nad konsekwencjami i wnioskami płynącymi z powyższego faktu (m.in. nad
odpowiedzialnością społeczeństwa niemieckiego za powstanie państwa nazistowskiego oraz
nad specyfiką demokracji, która daje wolność narodowi, ale nie gwarantuje mu dobrego jej
wykorzystania).
e. 5. Bibliografia
1. Bullock A., Hitler. Studium tyranii, przekł. T. Evert, Iskry, Warszawa 1997.
2. Davies N., Europa, przekł. E. Tabakowska, Znak, Kraków 1999.
3. Rees L, Naziści. Ostrzeżenie historii, przekł. S. Kędzierski, Prószyński i S-ka,
Warszawa 2005.
4. Ryszka F., Noc i mgła. Niemcy w okresie hitlerowskim, wyd. 3. zm. i uzup., Książka
i Wiedza, Warszawa 1997.
f. 6. Załączniki
i. Zadanie domowe
„Demokracja ma sama w sobie niewiele zalet: jest tak samo dobra lub tak samo zła, jak
zasady ludzi, którzy ją uprawiają. W rękach ludzi liberalnych i tolerancyjnych przyniesie
rządy tolerancyjne i liberalne. W rękach kanibali – rządy kanibali”. W oparciu o wiadomości
z lekcji skomentuj pisemnie powyższe słowa Normana Daviesa. Praca powinna liczyć około
500 słów.
g. 7. Czas trwania lekcji
45 minut
h. 8. Uwagi do scenariusza
Lekcja ma charakter zarówno poznawczy, jak i problemowo-poszukujący. Ma ona przybliżyć
uczniom okoliczności powstania i funkcjonowania III Rzeszy, ale również powinna
uwrażliwić ich na fakt, że demokracja nie jest dana raz na zawsze, a jej kształt i kondycja
zależy wyłącznie od nas samych.
Download