TEMAT KOMPLEKSOWY: „POLSKA – moja OJCZYZNA”. (2

advertisement
TEMAT KOMPLEKSOWY: „POLSKA – moja OJCZYZNA”. (2-6.11 Paulinka i 9-13 Kasia)
TREŚCI PROGRAMOWE:
o Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, , a stolicą Polski jest Warszawa.
(obszar 15)
o Nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii
Europejskiej. (obszar 15)
o Rozumie, że do symboli narodowych należy odnosić się z szacunkiem. (obszar 15)
o Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna najważniejsze instytucje i orientuje się w
rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby. (obszar 15)
o Słucha dłuższych opowiadań: rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć
się na jego temat ; próbuje formułować główną myśl opowiadania. (obszar 14)
o Potrafi wskazać na mapie granice Polski, stolicę, większe miasta i rzeki. (obszar 15)
o Rozróżnia krajobraz nizinny, nadmorski, górski. (obszar 15)
o Wie, że są różne regiony w kraju, które mają odmienne tradycje, język, kulturę. (obszar
15)
o Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa bez względu na narodowość , kolor skóry, płeć
(obszar 15)
o Wie, jak należy się zachowywać na uroczystościach np. ma koncercie, festynie,
przedstawieniu, w teatrze, kinie. (obszar 7)
o Dysponuje sprawnością rąk oraz współpracą ręki i oka potrzebną do rysowania,
wycinania i nauki pisania. (obszar 14)
o Interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki czytania i pisania. (obszar 14)
o Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe, chętnie
uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach, muzykowaniu. (obszar 8)
o Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski
w słowach o prostej budowie fonetyczne. (obsza14)
o Przejawia, w miarę swoich możliwości zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami
sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu. (obszar9)
o Odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i
ruchem. ( obszar 7)
o Przewidywanie czynności manipulacyjnych i łączenie przyczyny ze skutkiem:
- wie, jakie zmiany są nieodwracalne i próbuje ich unikać
- umie przewidzieć skutki określonych zachowań na podstawie posiadanej wiedzy i
doświadczeń
- opowiada o własnych przygodach ze wskazaniem na przyczyny i skutki wydarzeń.
(obszar 4)
TEMAT KOMPLEKSOWY: „JESTEŚMY BEZPIECZNI NA DRODZE”.
TREŚCI PROGRAMOWE:
o Przestrzega zasad bezpieczeństwa na drodze:
- zna i przestrzega podstawowe zasady poruszania się po drogach,
- wie, w jaki sposób można bezpiecznie przejść przez jezdnię na przejściu z
sygnalizacją świetlną i bez niej,
- rozpoznaje wybrane znaki drogowe (informacyjne i ostrzegawcze) i wyjaśnia ich
znaczenie,
- wie, że można zwrócić się do policjanta w sytuacji zagrożenia. (obszar 6)
o Zna numery telefonów alarmowych i wie w jakich sytuacjach trzeba z nich skorzystać.
(obszar 6)
o Dostosowuje sposób poruszania się do panujących warunków. (obszar 5)
o Organizuje samodzielnie zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. (obszar 5)
o Rozbudzanie zainteresowania regionem. (obszar 15)
o Dysponuje sprawnością rąk oraz współpracą ręki i oka potrzebną do rysowania,
wycinania i nauki pisania. (obszar 14)
o Interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki czytania i pisania (obszar 14)
o Rozumienie informacji przedstawionych w formie symbolu: rozumienie znaczenia
wybranych znaków drogowych. (obszar 14)
o Doskonalenie percepcji wzrokowej:
- opowiada i interpretuje treść obrazka
- dostrzega zmiany w uprzednio oglądanym układzie elementów
- układa klocki według wzoru i według własnego pomysłu. (obszar14)
o Układa i opowiada historyjki obrazkowe , wskazując związki przyczynowo – skutkowe.
(obszar 4)
o Wypowiada się na temat planowania prac plastycznych. (obszar 9)
o Rozpoznaje kształty figur geometrycznych płaskich. (obszar 13)
o Potrafi odwzorować kształty figur za pomocą dostępnego materiału. (obszar 13)
TEMAT KOMPLEKSOWY: „PRAWA MAŁYCH I DUŻYCH” cd”
TREŚCI PROGRAMOWE:
o Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych:
- podejmuje działania na rzecz innych
- szanuje własność innych
- rozumie postawy i zachowania dorosłych
- dostrzega wartości: dobro, piękno, odwaga, prawda, przyjaźń, tolerancja,
- radzi sobie w miarę samodzielnie w sytuacjach życiowych (obszar 1)
o Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to co mówią i czego oczekują; grzecznie
zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy (obszar 1))
o W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki
swoich zachowań (obszar 1)
o W zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach (obszar 3)
o Rozwijanie sprawności ruchowej: podejmuje chętnie różnego rodzaju aktywność fizyczną
proponowaną przez nauczyciela, spontaniczne podejmuje zabawy ruchowe, porusza się
sprawnie zachowując równowagę. (obszar 5)
o Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. (obszar 3)
o Stara się przestrzegać zasad zdrowego żywienia (obszar 5)
o Dba świadomie o zdrowie, stosując się do określonych zasad (obszar 5)
o Rozumie, jaką rolę pełni lekarz i inny personel medyczny w ochronie zdrowia i życia.
(obszar 5)
o Rozpoznawanie wyrazów do czytania globalnego w powiązaniu z obrazkiem lub
przedmiotem (obszar 14).
o Nabywanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi. (obszar 14)
o Dysponuje sprawnością rąk oraz współpracą ręki i oka potrzebną do rysowania,
wycinania i nauki pisania (obszar 14)
o Interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki czytania i pisania (obszar 14))
o Zdobywa doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej, stosując nowe techniki.
(obszar 9)
o Układa i opowiada historyjki obrazkowe , wskazując związki przyczynowo – skutkowe.
(obszar 4)
o Przewidywanie czynności manipulacyjnych i łączenie przyczyny ze skutkiem:
- wie, jakie zmiany są nieodwracalne i próbuje ich unikać
-umie przewidzieć skutki określonych zachowań na podstawie posiadanej wiedzy i
doświadczeń
- opowiada o własnych przygodach ze wskazaniem na przyczyny i skutki wydarzeń.
(obszar 4)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards