Uploaded by wikase11

INTEGRACJA EUROPEJSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

advertisement
INTEGRACJA EUROPEJSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
1.Europejska jedność i różnorodność
- państwa i ludność europejska powiązana jest relacjami ekonomicznymi i wspólną historią
-zróżnicowanie etniczne Starego Kontynentu było przyczyną negatywnych zjawisk i źródłem
bogactwa kulturowego
-chrześcijaństwo, judaizm, islam- źródło sporów ideowych, przyczyna konfliktów politycznych
czy wojen religijnych
-idea tolerancji i wolności- najważniejsze wspólne wartości europejskie
2.Idea zjednoczeniowa w historii Europy
-Unia Europejska- forma integracji krajów Europy, powstanie spowodowało ścisłą
współpracę między państwami
-Imperium Romanum(średniowiecze)- Rzymianie utworzyli wspólnotę polityczną, kulturową
gospodarczą, później też religijną. Władcy dążyli do odnowienia idei uniwersalnej władzy
cesarskiej. Zrealizował ją Karol Wielki w 800r.
-papieże i cesarze dążyli do zjednoczenia duchowego i politycznego Europy
-Rzeczpospolita Obojga Narodów- dobrowolny i równorzędny związek Polski i Litwy;
podstawę stanowiła reguła suwerenności narodu politycznego wobec władzy
państwowej(nowożytność)
-idee filozoficzne, społeczne, polityczne, kult nauki i wiedzy, porządek feudalny; nieformalna
republika oświeconych(ludzi wierzących w postęp), koncepcje oświeceniowe zostały
wykorzystane w USA, we Francji podczas wielkiej rewolucji francuskiej(hasła wolności,
równości, braterstwa); powstał system napoleoński, który próbował zjednoczyć politycznie
Europę pod hegemonią francuską (oświecenie)
3. Ład wiedeński (1814-1815)
-sojusz wielkich mocarstw europejskich, które miały wspólnie zwalczać ruchy rewolucyjne i
dążenia niepodległościowe narodów europejskich
-przywrócenie porządku przedrewolucyjnego w życiu politycznym i społecznym;
-bunt młodej inteligencji, która próbowała obalić ład na drodze rewolucji ludów(wiosna
ludów- hasła wolności narodów i demokracji)
-1848-1849 wiosna ludów, realizacja jej postulatów (demokratyzacja systemu wyborczego,
ukształtowanie podstaw współczesnego parlamentaryzmu
-ład wiedeński nie został obalony, przetrwał do wybuchu I wojny światowej
4.Paneuropa
- I wojna światowa obaliła porządek wiedeński, upadły mocarstwa środkowo i
wschodnioeuropejskie, powstawały nowe państwa, które toczyły między sobą walki o
przygraniczne terytoria
-od wschodu groziła Europie ekspansja bolszewickiej Rosji, powstrzymana w 1920r. podczas
bitwy warszawskiej
-koncepcje integracji zwaśnionych rodów:
a) 1923r- austriacki arystokrata Richard Coudenhove-Kalergi utworzył ideę federacji państw
europejskich- Paneuropy. I Kongres Paneuropejski w Wiedniu- politycy dostrzegli zagrożenie
w związku z ograniczeniem suwerenności państw, obawiano się osłabienia pozycji Ligii
Narodów.
b) Aristide Briand, 1929r.- na posiedzeniu Ligii Narodów przedstawił propozycję powołania
federacji europejskiej, państwa tworzące federację miały zachować niepodległość i
funkcjonować wspólnie w obrębie Ligi Narodów. Miała powstać unia celna, dzięki której
powstałby wspólny rynek. Federacja miała składać się z konferencji europejskiej, komisji
politycznej, sekretariatu. Do federacji miały należeć wszystkie państwa europejskie z
wyjątkiem ZSRR i Turcji. Ostatecznie memorandum zostało odrzucone.
5.Droga ku współczesnej integracji
- II wojna światowa przyczyniła się do podważenia pozycji europejskich mocarstw
-przegrana Francji w wojnie z Indochinami oraz odzyskanie niepodległości przez Indie
rozpoczęły proces dekolonizacji; Europa ulegała podziałom ideologicznym,
-w Zachodniej Europie kształtowała się demokracja, a tam gdzie dotarła Armia Czerwonaustój komunistyczny,
-funkcjonowanie dwubiegunowego układu sił oraz podział żelazną kurtyną części
pojałtańskiej Europy
-integracja możliwa była w Zachodniej Europie, na wschód od linii Łaby, ZSRR
podporządkował sobie państwa satelickie i pozbawił suwerenności
-1949r.- powstanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej dzięki Józefowi Stalinowi; celem
miała być ekonomiczna integracja państw bloku wschodniego, w rzeczywistości był to
instrument podporządkowania i kontroli życia ekonomicznego krajów przez ZSRR
6.Pierwsze plany zjednoczenia
Download