pojecie-prawa-ue-i-jego-zrodla

advertisement
3
Pojęcie prawa UE i jego źródła
Jaka jest różnica pomiędzy prawem pierwotnym a prawem pochodnym Unii?
Prawo pierwotne - traktaty, akty o charakterze konstytucyjnym, ogólne zasady prawa. Zawarte jest
przede wszystkim w traktatach założycielskich, zmieniających, o przystąpieniu a także dołączonych
do nich protokołach aneksach itd.
Prawo pochodne - akty ustawodawcze (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje), akty
nieustawodawcze, akty delegowane, akty wykonawcze, inne akty np. zlecenia, opinie. Tworzone
jest przez instytucje UE na podstawie prawa pierwotnego, tj. na podstawie kompetencji określonych
dla instytucji w Traktatach.
Dlaczego niektóre akty Rady lub Rady Europejskiej stanowią prawo pierwotne Unii?
Ponieważ uchwalony akt w rezultacie pochodzi od państw członkowskich, ma charakter prawa
konstytucyjnego Unii. Akty konstytucyjne RE i Rady maja moc prawną taką samą jak traktaty i
stosuje się do nich te same zasady stosowania prawa, które dotyczą traktatów.
W jaki sposób działają w prawie Unii ogólne zasady prawa?
Stanowią prawo pierwotne
Są stosowane do interpretacji i oceny legalności
Aktów instytucji, jednostek i organów
Aktów państw członkowskich, które wykonują prawo Unii
Służą do wypełniania luk w prawie Unii i zapewniania sprawiedliwej interpretacji przepisom prawa
Unii. Są wśród nich zarówno zasady zapisane w Traktatach np. zasada proporcjonalności, jak i
niezapisane zasady wywiedzione przez TS, bądź ogólne zasady prawa uznane przez TS za zasady
ogólne prawa Unii (inkorporowane przez TS prawa podstawowe chronione na podstawie konstytucji
państw członkowskich).
Dlaczego umowy międzynarodowe Unii mogą być wydzielone w odrębna kategorię źródeł prawa
Unii lub zaliczone do prawa pochodnego?
Ponieważ maja podwójny charakter, są aktami zarówno prawa międzynarodowego jak i prawa
pochodzącego od instytucji. Ściślej, aktem łączącym umowę jako akt prawa międzynarodowego z
prawem Unii jest decyzja Rady wyrażająca zgodę na związanie Unii umową. Ponadto stosuje się do
nich specjalne zasady stanowienia prawa. Ponieważ prawo wtórne powinno być zgodne ze
zobowiązaniami międzynarodowymi Unii, uzasadnione jest wydzielenie umów jako osobnej
kategorii.
Kogo i dlaczego wiążą umowy międzynarodowe zawarte przez Unię?
Umowy zawarte przez Unię wiążą instytucje Unii i państwa członkowskie na podstawie art. 216
TFUE.
Jaka jest różnica między rozporządzeniem, dyrektywą a decyzją
Rozporządzenie - instrument ujednolicenia prawa UE - ma zasięg ogólny - może dotyczyć zarówno
działania instytucji i innych organów Unii, oragnów państw członkowskich, jak i podmiotów
prywatnych. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach
członkowskich. Jest aktem powszechnie obowiązującym, ma zastosowanie na terytorium wszystkich
państw członkowskich. Państwa członkowskie maja obowiązek zapewnienia pełnej efektywności
rozporządzeniom. Ma charakter ustawy w prawie krajowym.
(…)
… w zastosowaniu traktatów.
Jaka jest hierarchia aktów prawa Unii?
Traktaty, akty o charakterze konstytucyjnym, ogolne zasady prawa
Umowy miedzynarodowe
Akty ustawodawcze
Rozporządzenia
Dyrektywy
Decyzje
Akty nieustawodawcze (rozporządzenia, dyrektywy decyzje)
Akty delegowane
Akty wykonawcze
Inne akty
Zalecenia
Opinie
Porozumienia
Uchwały
Akty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa …
Źródła prawa Unii Europejskiej
Źródła prawa Unii Europejskiej
Unia Europejska i Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
protokół polsko-brytyjski
Prawo europejskie I - dyrektywy
Podstawowe pojęcia w prawie Unii Europejskiej-opracowanie
Traktat z Lizbony
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download