Lokalne źródła prawa – zarys J. Sroka

advertisement
LOKALNE ŹRÓDŁA PRAWA – ZARYS
Julita Sroka
Lokalne źródła prawa- generowane są przez
organy administracji, które nie mają
ogólnopolskiej właściwości działania.
WPROWADZENIE



Aby zaliczać oświadczenia woli organu
administrującego, do kryteriów lokalnych źródeł
prawa, muszą one spełniać odpowiedni warunek,
jakim jest ich normatywny charakter.
Normatywny charakter – oznacza to, że akty, zawierają
co najmniej jedną regułę postępowania o charakterze
generalnym i abstrakcyjnym.
W przypadku aktów prawa miejscowego, dochodzi
również wymóg powszechnego obowiązywania.
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
Źródła prawa miejscowego mają ograniczony
terytorialne zasięg obowiązywania.
 Są one przeciwieństwem regulacji,
ustanawianych przez organy naczelne i
centralne, ponieważ nie mogą być stosowane w
podobnych sytuacjach, na terenie całej RP.

Takie ograniczenie nie jest wadą
Największą rolę, w tego rodzaju źródłach,
odgrywają organy administracji publicznej,
które ograniczone są cenzusem właściwości
miejscowej, znaczonej podziałem terytorialnym
(np. gminy, powiatu, województwa)
 Znaczącą rolę, odgrywają też przepisy
stanowione przez organy zakładów
administracyjnych.

PODZIAŁ LOKALNYCH ŹRÓDEŁ PRAWA
Możemy wyróżnić trzy grupy lokalnych źródeł
prawa :
 Prawo miejscowe;
 Prawo zakładowe;
 Prawo samorządów specjalnych
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO






zawierają normy powszechnie obowiązującego prawa ( w
porównaniu do pozostałych lokalnych źródeł prawa, tylko one
zawierają takie normy),
stanowione przez niektóre organy administracji publicznej,
uznane przez Konstytucję, za źródła powszechnie
obowiązującego prawa – art. 87 i art. 94),
stanowione na podstawie delegacji ustawowej,
publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych,
podlegają bezpośredniej kontroli sądowej
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO




Akty normatywne powszechnie obowiązujące stanowione przez
organy administrujące, także zaliczane do aktów prawa
miejscowego mają charakter wykonawczy wobec ustaw.
Można podzielić je na : przepisy wykonawcze i przepisy
porządkowe.
Przepisy wykonawcze- tworzy je rada gminy w drodze uchwały, a
delegacja znajduje się w ustawie szczególnej lub w ustawie o
samorządzie gminnym
Przepisy porządkowe – ustanawia je rada gminy, na podstawie
ogólnej kompetencji
AKTY PRAWA ZAKŁADOWEGO






zawierają normy prawne, o zróżnicowanym charakterze ( normy
wewnętrznie obowiązujące, normy kierownictwa
wewnętrznego),
stanowione są przez organy zakładów administracyjnych,
ich stanowienie nie stanowi przedmiotu bezpośredniej regulacji
konstytucyjnej
stanowione są na podstawie delegacji ustawowej lub ogólnej
normy kompetencyjnej,
brakuje tym normom szczegółowej podstawy prawnej w akcie
rangi ustawy do ich publikacji w dzienniku urzędowym,
nie są poddane bezpośredniej kontroli sądowej
AKTY PRAWA ZAKŁADOWEGO
Stosunki między zakładem administracyjnym, a
użytkownikami zakładu są wewnętrzne,
 przepisy te mają najczęściej za zadnie
regulować usługi świadczone przez dany
zakład,
 przykładów regulacji, które upoważniają do
tworzenia prawa zakładowego dostarczają
przepisy różnych ustaw np. ustawy o systemie
oświaty, ustawy o szkolnictwie wyższym

ŹRÓDŁA :

J.Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2010 r
Download