doc

advertisement
1.Czyny:etycznie dobre,złe,obojętne.
2.Etyka:filozoficzna dziedzina
wiedzy,refleksja nad moralnością człowieka.
3.Ojciec Etyki-Sokrates
4.Podział czynów-Arystoteles
-Actus Humanus-akt ludzki nie podlega ocenie
człowieka
-Actus Hominis-akt konkretnego
człowieka,podlega ocenie etycznej,ale musi
być świadomy i dobrowolny
5.Cechy czynu aby podlegał ocenieświadomy i dobrowolny
6.Akty wg postępowania człowieka:
-rozumne-obejmują wszystkie czyny
człowieka,które pochodzą sprawczo od woli
człowieka,wprowadzone do działania przez
rozumne poznanie dobra, jako zamierzonego
przez nią skutku.
-nierozumne-wszystkie czyny człowieka, na
które nie ma wpływu rozum i wola człowieka
-akty zewn i wewn
-rozumny wolny-taki czyn człowieka, w
którym wola nieskrępowana przez przeszkody
zewn ani niepodana przymusowi działania
przez prawa przyrody dokonuje określonego
wyboru dobra spomiędzy kilku poznanych
możliwości działania. Typy dokonywania
wyborów:
a)wybór pomiędzy możnością działania lub
nie możnością
b)możność dokonania wyboru pomiędzy
dobrami krańcowo i całkowicie sobie
przeciwnymi
c) wybór pomiędzy dwoma dobrami
gatunkowo różnymi
Akty wolne:
-tzw akty samorodne-tzn że źródłem
postępowania człowieka jest jego wola
-cała grupa aktów Nakazowych-akty,których
źródłem są wszystkie inne władze człowieka
działające pod wpływem nakazu ze strony
woli
Akty Nakazane:
-wewn-takie akty gdzie wola wprawia w
działanie wewn akty
człowieka(wyobraźnia,pamięć)
-zewn-akty gdzie wola wprawia w działanie
zewn (chcę iść na spacer)
-akt spontaniczny(odruch człowieka)
- w pełni świadome-wszystkie czyny
człowieka,w których człowiek posiada pełną
świadomość dobra jako celu zamierzonego w
działaniu.
-częściowo świadome-akty w których bądź
wolność wyboru bądź też poznanie rozumowe
celu, do którego człowiek dąży jest
ograniczone przez działanie jakiejś
przeszkody.
Akty zamierzone:
-aktualnie zamierzone-wszystkie czyny
człowieka,którym towarzyszy świadoma
intencja dokonania tego aktu(czynu)
np.składanie przysięgi
-wirtualnie zamierzone-akty człowieka gdzie
istnieje nastawienie woli człowieka który
podjął świadomie decyzje spełnienia danej
czynności. Decyzji tej nie zmieni.Tkwi ona w
podświadomości człowieka i mocą tej decyzji
człowiek wykonuje pewne czynności, mimo
że w danym momencie sobie tego nie
uświadamia.
-Akt Habitualnie zamierzone-są to takie czyny
w których człowiek podjął w danym
momencie decyzje,że czegoś dokona,decyzji
tej nie odwoła,ale z czasem o niej zapomina,w
w wyniku podjęcia tej decyzji mogą spotkać
człowieka jej skutki.
Akty chcenia i niechcenia:
-akty chcenia-wszystkie akty,gdzie człowiek
jest w pełni przekonany,że chce coś zrobić
-akty niechcenia-akty w których zachodzi w
człowieku pewien opór i odwrócenie się woli
człowieka od konkretnego sposobu
postępowania.Akty niechcenia dzielimy:
*akty niechciane całkowicie-akty,kiedy
człowiek swoją siłą woli odwraca się od
jakiegoś postępowania czy przedmiotu
*postepowania połowiczego-„nie chcę czegoś
ale jestem zmuszony”
*akty zachcenia-wszystkie pragnienia
człowieka,które mogą być dobre i normalnie
wykonalne,ale dla tego konkretnego człowieka
w danych warunkach nie jest to osiągalne(np.
chęć przepłynięcia dookoła świata ale wiek nie
pozwala)
7.Przeszkody:
*pojęcie-Ogół czynników,które oddziałując na
określony akt ludzki bądź utrudniają normalne
funkcjonowanie rozumu lub woli bądź
całkowicie je uniemożliwiają.
-Aktualne-działają w danym konkretnym
momencie,zazwyczaj są
krótkotrwałe.(gr.Artus)
Na przeszkody aktualne mają wpływ:
a)Ignorantia – niewiedza;
b)Passiones-uczucia;moralnie
obojętne;człowiek
nie
ponosi
żadnej
odpowiedzialności etycznej za uczucia króre
w nim powstają
c)strach-stan niepokoju odczuwany przez
władze zmysłowe człowieka spowodowany
zagrożeniem ze strony zła trudnego do
uniknięcia(ciężki i lekki)
d)przymus-gwałt dana osoba spełnia określoną
czynność pod fizycznym naciskiem ze strony
innej osoby wbrew własnej woli:
*bezwzględny-człowiek jest zmuszany,
Istnieje w nim opór,znosi on całkowcie odpowiedzialność za popełniony czyn
*względny-istnieje przymus fizyczny,
ale temu się nie opiera wewn
-Habitualne:stałe
przeszkody
które
towarzyszą,przez długi okres czasu
Na przeszkody Habitualne maja wpływ
a)błedne
opinie
i
uprzedzenia-silne
przekonania
umysłowe
niezgodne
z
obiektywną prawdą moralną
b)wrodzone skłonności i nałogiwrodzone,często przekazywane genet.
skłonności do jakiegoś postępowania
c)choroby psychiczne-osoba zachowuje się
niezgodnie zobowiązującymi zasadami w
skutek choroby
9.Obiektywne normy moralne:
Norma w której dokonuje się oceny
Postępowania człowieka i wyznacza
się pewne granice między tym co jest
etycznie dobre i złe.
10.Normy moralne:
Intelektualizm moralny-jest to
przekonanie że człowiek rodzi
się jako tzw”niezapisana tablica” i w
procesie wychowania człowieka można
nauczyć, co jest etycznie dobre, co jest
etycznie złe.
Eudajmonizm agatyczny- Celem ludzkiego
życia jest dobro, czyli życie szczęśliwe. Jeżeli
wiemy czym jest dobre życie, to będziemy
naturalnie działać w taki sposób, by je
osiągnąć. Jeżeli dobrze się zastanowisz,
zawsze stwierdzisz, że dobry czyn jest dla
ciebie lepszy. Zło wynika z braku wiedzy.
Kiedy ludzie odkrywają, co jest słuszne - więc
dobre - to nigdy nie będą postępować
nikczemnie.
Eudajmonizm
perfekcjonistyczny
–
Najwyższym
dobrem
jest
szczęście
(posiadanie dóbr najwyższej miary), a nie
cnota. Jest ona tylko drogą do niego. Dobra
najwyższej miary to nic innego, jak działanie
duszy zgodnie z wymogami jej dzielności
(wlicza się: dzielność etyczna, rozsądek,
mądrość, dobrobyt zewnętrzny).
Eudajmonizm Aretczny-dobre jest to co
sprzyja człowiekowi w osiągnięciu
cnót w stopniu najwyższym,złe-to co
uniemożliwia
Eudajmonizm Hedonistyczny-dobre to co
powoduje że człowiek osiąga
przyjemność, złe to co uniemożliwia
Eudajmonizm Teologicznynajwiększe szczęście mozna osiągną tylko po
spotkaniu z Bogiem
Deontonizm-dobre etycznie jest to co jest
realizacją głosu jakiegos autorytetu
złe etycznie jest to co jest
nieposłuszeństwem wobec autorytetu.
a)hetonomiczny- źródło nakazu
moralnego znajduje się poza podmiote
b)autonomiczny-źródłem nakazu moral
jest sam podmiot.On sam określa co
jest dobre a co złe.
11.Godność:
-osobista-nabyta i utracalna
-osobowa-wrodzona, niezbywalna
12.Cechy które decydują o
wrodzonej godności:
-rozum
-wolna wola
-sumienie
-mowa-zdolność do wyrażania
pragnień na zewnątrz
13.Rodzaje dóbr Arystotelesa:
-Bonum Delectabile-dobro przyjemne
(przynosi przyjemność ale można się
bez tego obyć)
-Bonum Utile-dobro użyteczne
(dobra stanowiące środek do
osiągnięcia innego dobra
-Bonum Honestum-dobro godziwe,
wiążę się z godnością osoby ludzkiej
13.Sumienie
-Prawdziwe – jeśli osąd sumienia jest zgodny
z obiektywną normą moralną,
-błędne – osąd sumienia jest niezgodny z
obiektywną
normą
moralną,
ale
ta
niezgodność jest związana z tzw. dobrą wolą
czy dobrą wiarą,
-pewne – oznacza stan sumienia, w którym
człowiek w formowanych przez siebie
konkretnych sądach moralnych wyklucza
uzasadnione dostępnym mu potocznym
poznaniem rację wątpienia,
-Sumienie wątpliwe – oznacza stan sumienia,
w którym człowiek albo nie jest zdolny
uformować sobie jakiekolwiek sądu o wartości
moralnej konkretnego czynu albo też
formułuje taki sąd, ale z towarzyszącą mu
uzasadnioną
obawą
błędu,
czyli
z
uzasadnionym podejrzeniem, że zamierzony
akt jest zły i zakazany,
-Sumienie zawikłane – to takie kiedy człowiek
nie jest zdolny do przezwyciężenia
doznawanych trudności i sądu, że cokolwiek
uczyni popełni zawsze zło moralne
Download