Tytuł Prezentacji w dwóch wierszach

advertisement
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz zasady
finansowania i rozliczania zadań publicznych
przez JST z zakresu współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
Artur Gluziński
Kołobrzeg 17-18 listopada 2011
Zmiany w ustawie dot. programu współpracy
• 19 sierpnia 2011 Sejm uchwalił kolejną nowelizację
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
• 12 września 2011 Prezydent podpisał nowelizację,
• 2 listopada 2011 weszły w życie
• Zmiany dot. Programu współpracy, organizacji
konkursów ofert, funkcjonowania komisji
konkursowych, małych grantów, inicjatywy lokalnej i
organizacji pożytku publicznego.
Zmiany dot. Programu współpracy
Organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia
każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok
poprzedni.
Sprawozdanie z programu
• Brak ustawowego wskazania co powinno zawierać
sprawozdanie.
• Nie wskazano jak ma wyglądać przekazanie Radzie
sprawozdania.
• Nie wskazano czy umieszczenie sprawozdania w BIP
oraz przekazanie Radzie ma się odbyć równocześnie,
Proponowany zakres sprawozdania
• 1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych;
• 2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
• 3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;
• 4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy;
• 5) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań;
• 6) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu
gminy na realizację zadań publicznych przez podmioty;
• 7) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych
przez podmioty.
Kwota w programie
• Nie będzie już obowiązku wskazania dokładnej kwoty
przeznaczonej na realizacje programu współpracy, a
co za tym idzie zmieniania uchwały gdy kwota
ulegnie zmianie,
• Nowelizacja w programie będzie wskazywana
wysokość środków planowanych na realizację
programu
Inne zmiany – obsługa konkursu
•
•
•
•
•
•
•
Obsługa konkursu może być zlecona organizacjom pozarządowym,
Doprecyzowanie tego co nie może być zlecone:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert,
powołania komisji konkursowej,
wyboru ofert,
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert,
zawierania umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o
powierzenie
• realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami
pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
• unieważnienia otwartego konkursu ofert,
Komisja konkursowa-zmiany
• W skład komisji konkursowej wchodzą osoby
wskazane przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem
osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział
w konkursie
• Komisja konkursowa może działać bez udziału osób
wskazanych przez organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
• 1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu
komisji konkursowej lub
• 2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach
komisji konkursowej, lub
• 3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej
osoby podlegają wyłączeniu
Rozstrzygnięcie konkursu
• Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia
wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru
lub odrzucenia oferty.
• Do tej pory nie było wskazanego terminu, kiedy
można domagać się uzasadnienia.
Małe granty
• Doprecyzowanie, że wniosek w trybie małych
grantów ma być złożony na formularzu ofertowym,
Inicjatywa lokalna
• Wnioskodawca może otrzymać od jednostki
samorządu terytorialnego na czas trwania umowy
rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej –
usunięto zapis o umowie użyczenia,
Ważne zmiany dot. spółdzielni socjalnych
• 19 sierpnia 2011 Sejm uchwalił także ustawę o
zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, która
zmienia także ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
• W myśl tych zmian do spółdzielni socjalnych nie mają
zastosowania przepisy dot. inicjatywy lokalnej, opp.
• Powyższe zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni
do dnia ogłoszenia,
• Opublikowano w Dz.U. Nr 209 poz. 12 44 z 3
października 2011
• Zmiany wchodzą w życie 2 listopada 2011
• Będą zatem obowiązywać także do Programu
Współpracy na 2012 rok.
Przekazanie dotacji - wątpliwości
• Jednorazowy przelew – w terminie 30 dni od dnia
zawarcia umowy,
• Zawarcie umowy – „bez zbędnej zwłoki” a
gospodarność środkami publicznymi,
• Załączniki do umowy,
• Transze – ile i na jakich zasadach należy przekazać,
• Terminy przekazania transz,
• Rozliczenie kolejnych transz a zapisy umowy.
Obowiązki informacyjne
• Obowiązek informowania, że zadanie jest
współfinansowane/finansowane ze środków
otrzymanych od samorządu.
• Informacja na ten temat powinna się znaleźć we
wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach
dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach
publicznych dotyczących realizowanego zadania
publicznego.
• umieszczania logo samorządu na wszystkich
materiałach, w szczególności promocyjnych,
informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych,
dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych
środkach trwałych,
• proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w
sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
Uprawnienia samorządu
• rozpowszechnianie w dowolnej formie, w prasie,
radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach,
nazwy oraz adresu zleceniobiorcy, przedmiotu i celu,
na który przyznano środki, oraz informacji
o wysokości przyznanych środków.
Realizacja zadania
• Możliwość przesunięcia środków między pozycjami
kosztorysu, a nie kategoriami wydatków (koszty
merytoryczne, obsługi zadania, pozostałe w tym
wyposażenia i promocji)
• Bez dokonania aneksów jedynie w % wymiarze
określonym w umowie realizacji zadania,
• Przekroczenia limitów – dotacja pobrana w
nadmiernej wysokości
Harmonogram i inne ważne terminy
• Zmiany w harmonogramie realizacji jedynie w formie
aneksu,
• Daty wystawienia i płatności faktur/rachunków
jedynie w okresie realizacji zadania (zawartego w
umowie),
Prawidłowy opis faktur
• Faktury/rachunki, umowy (o dzieło, zlecenie)
związane z realizacją zadania winny być opisane
zgodnie z wymogami określonymi w Art.21 Ustawy o
rachunkowości
• na odwrocie winny zawierać:
• pieczęć organizacji oraz
• sporządzony w sposób trwały opis:
• a. „Operacja dotyczy realizacji zadania (nazwa
zadania i nazwa konkursu) ..........,
• b. zgodnie z zawartą umową nr ....... z dnia .....
• c. w przypadku aneksu do umowy należy dopisać:
oraz zgodnie z Aneksem nr ...... z dnia......)
• opis merytoryczny zadania, którego dotyczy (w tym
czas i miejsce)
• a. przeznaczenie zakupionej usługi, towaru lub
opłaconej należności.
• b. w jakiej części (kwotowo) została należność z
faktury/rachunku opłacona ze środków
pochodzących z dotacji.
• c. „Stwierdzam zgodność merytoryczną”
• data i czytelny podpis osoby/osób uprawnionych,
zgodnie z KRS
• sprawdzono pod względem rachunkowym i
formalnym”
• data i czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie ksiąg rachunkowych
• dekret księgowy - sposób ujęcia dowodu w księgach
rachunkowych wraz z podpisem osoby dokonującej
wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem
dowodu księgowego (data i podpis umożliwiający
identyfikację osoby podpisującej);
• a. numer z dziennika księgowego (numer należy
wpisać w prawym górnym rogu dokumentu)
• b. numer pozycji z kosztorysu (w prawym dolnym
rogu)
• Każda z faktur (rachunków) powinna zawierać
informację o stosowaniu ustawy „Prawo zamówień
publicznych” wraz z przywołaniem stosownego
artykułu ustawy
• Płatnicy podatku VAT są zobowiązani do opisu każdej
faktury VAT przedkładanej do rozliczenia z dotacji.
• Opis winien w sposób szczegółowy wskazywać czy
podatek VAT jest kosztem dla beneficjenta.
• Jeżeli do sprawozdania z realizacji zadania dołączane
są kserokopie dokumentów księgowych, winny być to
kserokopie dwustronne tak opisanych
faktur/rachunków.
• Kserokopie muszą być obustronnie potwierdzone za
zgodność z oryginałem z datą i podpisem osoby
uprawnionej, zgodnie z KRS
• Przykład opisu faktury - załacznik
• Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia
wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i
ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z
zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający
identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
• Oznacza to, że organizacja z chwilą podpisania
umowy o dofinansowanie realizacji zadania
publicznego zobligowana jest do prowadzenia
rozliczenia tej dotacji na odrębnych kontach
księgowych
Księgowość i kontrola zadania
• Zleceniobiorca zobowiązany jest do przechowywania
dokumentacji związanej
z realizacją zadania
publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym realizował zadanie
publiczne.
• Obowiązek poddania się kontroli w tym samym
terminie
Wykorzystanie odsetek
• Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania
przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją
uzyskał i na warunkach określonych umową.
• Dotyczy to także ewentualnych przychodów
uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można
było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji,
oraz odsetek bankowych od przekazanych środków,
które należy wykorzystać wyłącznie na realizację
zadania publicznego.
Rozliczenie wkładu własnego
• Rozliczenie wkładu finansowego – zestawienie faktur
rachunków,
• Rozliczenie wkładu osobowego (społeczna praca
członków/wolontariuszy) – przykład oświadczenia,
• Wydatkowanie wkładu własnego a zapisy umowy,
Dotacje na 2012- sposoby przekazania
• Otwarty konkurs ofert,
• Małe granty,
• Niefinansowe wsparcie zadania przez samorząd –
inicjatywa lokalna,
Dziękuję za uwagę.
Artur Gluziński
Download