Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Biuletyn Informacji Publicznej

advertisement
Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu ochrony zwierząt w 2011 r.
Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
A. Rodzaj wspieranych zadań
I. Sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt na terenie miasta Częstochowy.
Wysokość dotacji – do 90 % całkowitego kosztu zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2010 – 45 000 zł.
Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2011 – 15 000 zł.
 Cel zadania:
 zmniejszenie populacji bezdomnych kotów i psów na terenie miasta Częstochowy.
 Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
 wyłapywanie bezdomnych zwierząt w celu przeprowadzenia sterylizacji i kastracji,
 przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt w gabinetach
weterynaryjnych,
 opieka nad bezdomnymi zwierzętami poddanymi zabiegom sterylizacji i kastracji na czas ich
rekonwalescencji.
 Koszty pokrywane z dotacji:
 usługi lekarsko-weterynaryjne,
 inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji przedsięwzięć określonych w punkcie 2.
W 2010 r. z ww. zakresu zlecono realizację 1 spośród 1 złożonej oferty, na kwotę 45 000 zł. Szczegóły
dotyczące zadań zleconych znajdują się na stronie internetowej www.ngo.czestochowa.pl.
B. Zasady i warunki przyznania dotacji:
I. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań
powinny spełniać następujące warunki ogólne:
1) Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, mającej osobowość prawną do
złożenia oferty i podpisania umowy, do dysponowania środkami finansowymi oraz do ich rozliczenia.
2) Złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3) Posiadać kadrę o stosownej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu oraz odpowiednie zaplecze lokalowe
do realizacji zadania.
II.
Termin i sposób składania ofert:
1) Kompletne oferty, wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28.04.2011 r.
(czwartek) godz. 15.30 w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pok. 6 lub
nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem „Konkurs ofert – ochrona zwierząt 2011” (o terminie
wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz wpłynięcie oferty w terminie 28.04.2011 r. do
Kancelarii Urzędu Miasta).
Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku
zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania.
2) Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e). Uprawnienie to powinno być
udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
3) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących
stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego
podmiotu,
 sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników i informacja dodatkowa) za
ostatni rok,
 statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS,
 umowa partnerska lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem rodzaju i zakresu wsparcia, w
jakim partner będzie uczestniczyć w realizacji zadania publicznego.
Partner to podmiot niebędący stroną umowy, który uczestniczy w realizacji zadania publicznego nie
wykorzystując przy tym środków publicznych przekazanych w drodze dotacji.
Współpraca może obejmować w szczególności: aktywną wymianę umiejętności, doświadczeń i wiedzy na
każdym etapie realizacji zadnia publicznego.
Udział partnera w realizacji zadania publicznego może dotyczyć także nieodpłatnego wsparcia rzeczowego
(np. użyczenia zasobów rzeczowych potrzebnych do realizacji zadania),bezpośredniego poniesienia części
wydatków związanych z organizacją zadania) lub osobowego (np. udziału wolontariuszy innego podmiotu).
Parter nie może być podwykonawcą, a podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
 w przypadku złożenia oferty wspólnej - umowa zawarta między organizacjami pozarządowymi lub
innymi uprawnionymi podmiotami określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację
zadania.
5) Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do podpisania oferty.
III. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosków.
2) Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez
Prezydenta Miasta Częstochowy.
3) Ocenie podlegają następujące kryteria:
 merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
 zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
 ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu
w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
 zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców miasta z realizacji zadania i liczba osób
objętych projektem,
 ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności
wykonania,
 merytoryczne uzasadnienie w przypadku zatrudnienia etatowego realizatora programu,
 ocena dotychczasowego wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim
przez Miasto Częstochowę,
 udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
 zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
4) Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta Częstochowy lub na
rzecz jego mieszkańców.
5) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
IV. Postanowienia końcowe:
1) Dotacji nie można wykorzystać na:
 prowadzenie działalności gospodarczej,
 realizację zadań już zleconych danemu podmiotowi przez Prezydenta Miasta Częstochowy,
 remonty, z wyjątkiem związanych z realizacją zadania w obiektach komunalnych,
 projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
 prowadzenie działalności politycznej.
2) Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do
odwołania.
3) Termin realizacji w 2011 roku zadań zgłoszonych do konkursu ofert rozpoczyna się z dniem podpisania
umowy i upływa z dniem określonym w umowie dotacji nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 roku.
4) Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego
sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zgodnie z umową zadania.
5) Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz 759 z późn.zm.)
6) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy
pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa, a podmiotem składającym ofertę.
7) Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji
zadania.
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta, tel.: (34)3707234 oraz Biuro Inicjatyw Lokalnych i
Konsultacji Społecznych, tel.: (34)3707480.
Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U.
z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej
www.ngo.czestochowa.pl.
Częstochowa, dnia 31 marca 2011 r.
Download