Konkurs – Rozwój ekonomii społecznej

advertisement
Ogłoszono 01.03.2013 r.
Konkurs – Rozwój ekonomii społecznej
Działając na podstawie uchwały Nr XVI/166/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23.02.2012 r.
w sprawie trybu postępowania o udzieleni dotacji na inne zadania niż określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli
wykonywania zleconego zadania( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r.
poz. 1556 )
WÓJT GMINY KRAMSK
ogłasza otwarty konkurs ofert na rozwój w 2013r. podmiotów ekonomii społecznej działających w zakresie zapobiegania
wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Kramsk w formie wsparcia /dotacji z budżetu/
I. Adresaci konkursu
1. Uprawnionymi do złożenia wniosku są podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych
i nie działające w celu osiągnięcia zysku.
II. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom w/w realizacji zadania,
w formie dotacji zadań obejmujących:
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
III. Termin i warunki realizacji zadań
1. Konkurs obejmuje zadania, które powinny być wykonane w 2013 r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane w zakresie i na zasadach określonych w umowie, zawartej po
rozstrzygnięciu konkursu.
IV. Rodzaj zadania:
1. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
Cel zadania
przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 stworzenie stabilności zatrudnienia,
 możliwości rozwoju sektora ekonomii społecznej na terenie Gminy Kramsk,
 tworzenie więzi międzyludzkich i reintegracja społeczna.
V. Wysokość środków finansowych na zadania określone w ofercie konkursowej w roku 2013 50.000,00 zł. dotacja umożliwiająca stworzenie stabilności zatrudnienia.
VI. Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację wymienionych wyżej zadań określają przepisy:
uchwała
Nr
XVI/166/12
Rady
Gminy
Kramsk
z
dnia
23.02.2012
r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli
wykonywania zleconego zadania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r.
poz. 1556).
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
2. Wnioski należy składać według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia .
3. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone według obowiązującego wzoru, kompletne i złożone
w terminie.
4. Zlecenie zadań będzie miało formę wsparcia zadania.
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
6. Przyznane środki muszą być wykorzystane zgodnie z celem konkursu i rodzajem zadań.
7. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację
zadań powinny spełniać warunki ogólne:
- posiadać osobowość prawną potwierdzoną wpisem we właściwym rejestrze, dysponować
środkami finansowymi i możliwościami organizacyjnymi umożliwiającymi zrealizowanie zadania,
- złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
- wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego
zaplecza do realizacji przedmiotowego zadania.
8. Warunkiem zawarcia umowy o wykonanie zadania będzie posiadanie przez podmiot rachunku
bankowego.
9. Dotowany podmiot będzie zobowiązany w umowie do prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami - środków finansowych otrzymanych na
realizację zadania.
VII. Termin składania ofert
1. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca
2013 roku do godz. 1400.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem poczty
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kramsku, ul. Chopina 12. 62-511 Kramsk.
3. Koperta powinna być opisana następująco: „nazwa i adres podmiotu" oraz „nazwa zadania
określonego w konkursie".
4. Nie będą rozpatrywane oferty złożone po podanym wyżej terminie (w przypadku ofert
przesłanych pocztą decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).
5. Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru
(ważny 6 miesięcy od daty wystawienia), sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację. Kopie
załączników winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu .
VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Wybór oferty nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia składania ofert.
2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Kramsk po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej
powołanej zarządzeniem w/w Wójta
4. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą następujące zasady:
- kolejność wpływu wniosków o udzielenie dotacji ,
- wysokość udziału własnego w realizacji zadania,
- wysokość środków finansowych ( bez dotacji ) przeznaczonych na realizację zadania,
- wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację statutowych zadań w ciągu
ostatnich 3 lat poprzedzających rok udzielenia dotacji,
- rodzaj realizowanego zadania.
IX. Warunki i termin realizacji zadania
1. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w trybie
i na zasadach określonych w zawartej umowie.
2. Zadanie nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa
zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
3. Od oferenta wymaga się złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego
z wykonania zadania zgodnie z umową.
4. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku.
X. Postanowienia końcowe
1. Ogłoszenie o konkursie ofert oraz zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kramsku, na stronie internetowej www.kramsk.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Dotacji nie można wykorzystywać na cel niezgodny z jej przeznaczeniem.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kramsku
pod numerem telefonu (63) 24 700 04
Download