Koordynator projektu „Ocean wiedzy i umiejętności – Akademia

advertisement
Koordynator projektu
„Ocean wiedzy i umiejętności – Akademia Dziecięcej Twórczej”
Zadania:
- bieżące zarządzanie projektem,
- nadzór merytoryczny, organizacyjny i finansowy nad realizacją projektu,
- podział obowiązków,
- nadzór realizacji projektu w terenie,
- składanie bieżącej sprawozdawczości,
- rekrutacja,
- promocja projektu.
Wymagania:
- posiadanie przedmiotowego wykształcenia wyższego II stopnia,
- odbyte i udokumentowane szkolenia i kursy z zakresu zarządzania i rozliczania projektów
współfinansowanych przez UE oraz realizacji projektów partnerskich,
- posiada doświadczenie w realizacji, zarządzaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych przez
UE, m.in. w ramach POKL.
Podania można składać do dnia 05 grudnia 2011 roku na adres:
Urząd Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk lub w sekretariacie.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Kramsku, po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Kramsku.
Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną
poinformowani o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie.
Projekt „Ocean wiedzy i umiejętności – Akademia Dziecięcej Twórczej” współfinansowany ze środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 9.1.
Download