Zarządzenie system rozwoju kompetencji

advertisement
Zarządzenie Nr III/69/11
Prezydenta Miasta stalowej Woli
z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie wprowadzenia systemu rozwoju kompetencji kluczowych
pracowników Urzędu Miasta Stalowej Woli
Działając na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.27
ust.1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
§ 1.
W celu zapewnienia usystematyzowanego rozwoju pracowników zgodnego z celami
Urzędu Miasta w Stalowej Woli wprowadzam system rozwoju kompetencji kluczowych
pracowników Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
Szczegółowy opis systemu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Szczegółowy opis kompetencji kluczowych poddawanych ocenie stanowi załącznik nr 2
do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Do skoordynowania i wykonania prac związanych z wdrażaniem systemu powołuje się
minimum 3 osobowy Zespół ds. Diagnozy Kompetencji.
Zespół odpowiedzialny jest za przygotowanie i realizację oceny kompetencji kluczowych
pracowników, zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik nr 1.
Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
§ 3.
Ocenę kompetencji kluczowych pracowników Urzędu Miasta w Stalowej Woli
przeprowadza się corocznie, w okresie nie późniejszym niż do 31 grudnia bieżącego roku
kalendarzowego.
W terminie nie późniejszym niż miesiąc przed datą planowanej oceny kompetencji
kluczowych Zespół ds. Diagnozy Kompetencji podaje do wiadomości pracowników
szczegółowy plan działań (plan oceny), zawierający co najmniej informacje o:
1) Celu przeprowadzenia oceny;
2) Kompetencjach poddawanych ocenie;
3) Wykorzystywanej skali oceny;
4) Formie wykonania oceny (papierowa, on-line);
5) Harmonogramie planowanych działań;
6) Osobach odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny, wchodzących w skład Zespołu
ds. Diagnozy Kompetencji.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 4.
1. Ocenie kompetencji kluczowych poddani zostają wszyscy pracownicy Urzędu Miasta w
Stalowej Woli za wyjątkiem:
1) Pracowników zatrudnionych w okresie późniejszym niż 3 miesiące przed dniem
rozpoczęciem oceny;
2) Pracowników nie wykonujących obowiązków służbowych, w szczególności
wynikających z absencji chorobowej, w okresie 3 miesięcy przed dniem rozpoczęcia
oceny;
3) Pracowników wykonujących obowiązki na podstawie powołania lub mianowania.
2. Listę pracowników objętych oceną opracowuje Zespół ds. Diagnozy Kompetencji na 14
dni przed datą planowanego rozpoczęcia oceny.
§ 5.
1. Do modelu kompetencji Urzędu Miasta w Stalowej Woli zaszeregowanych zostało 10
kompetencji kluczowych dla wszystkich pracowników Urzędu, tj.:
1) Orientacja pro kliencka;
2) Skuteczne komunikowanie się;
3) Organizacja pracy zorientowana na zadania;
4) Analiza problemów i formowanie wniosków;
5) Staranność;
6) Wytrwałość i osiąganie efektów w warunkach presji.
7) Współpraca;
8) Inicjatywa i zaangażowanie;
9) Zorientowanie na rozwój;
10) Elastyczność i adaptacyjność.
2. Ze względu na specyficzną rolę kadry zarządzającej, model kompetencji Urzędu
Miasta w Stalowej Woli przewiduje dodatkowe dwie kluczowe kompetencje
funkcjonalne dla osób zarządzających personelem tj.:
1) Kierowanie zorientowane na zadania;
2) Kierowanie zorientowane na ludzi.
3. Poziom wymagalności spełniania kompetencji kluczowych uzupełniających określa
Zespół ds. Diagnzoy Kompetencji w porozumieniu z Sekretarzem Miasta.
§ 6.
1. W oparciu o ogólne założenia wskazane powyżej, model kompetencji UM Stalowa
Wola w zakresie liczby i charakterystyki kompetencji rozróżnia następujące kategorie
pracowników:
1) Podwładni (osoby niezarządzające ludźmi) - model składa się z 10 kompetencji;
2) Przełożeni (osoby zarządzające ludźmi) - model składa się z 12 kompetencji, w
tym 10 kluczowych, i 2 funkcjonalnych dedykowanych kadrze zarządzającej.
2. W ramach dwóch powyższych kategorii możliwe jest zróżnicowanie profili
kompetencyjnych. Zróżnicowanie następuje w oparciu o zdefiniowanie na poziomie
poszczególnych komórek organizacyjnych różnego minimalnego stopnia
wymagalności spełniania kompetencji.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 7.
1. Wszystkie kompetencje wskazane w modelu opisane zostały poprzez:
1) nazwę kompetencji,
2) wskazanie definicji kompetencji,
3) wskazanie kluczowych, znamiennych zachowań dla danej kompetencji, tj.
zachowań w których przejawia się dana kompetencja,
2. Szczegółowy opis kompetencji wskazany został w Załączniku nr 2 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 8.
Wyniki oceny kompetencji kluczowych pracowników Urzędu Miasta w Stalowej Woli
przekazywane są:
1) Każdemu pracownikowi poddawanemu ocenie – w formie indywidualnego raportu
zawierającego wyniki oceny poziomu kompetencji tego pracownika;
2) Przełożonym pracowników poddawanych ocenie – w formie zbioru indywidualnych
raportów zawierających wyniki oceny poziomu kompetencji pracowników
bezpośrednio im podległych;
3) Sekretarzowi Urzędu Miasta w Stalowej Woli – w formie raportu grupowego,
zawierającego informację o wynikach oceny poziomu kompetencji wszystkich
pracowników poddanych ocenie.
§ 9.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr III/69/11
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 28.02.2011r.
w sprawie wprowadzenia systemu
rozwoju kompetencji kluczowych
pracowników Urzędu Miasta
Stalowej Woli
Procedura oceny kompetencji kluczowych pracowników Urzędu Miasta Stalowej Woli
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
§ 1.
Celem procedury jest zapewnienie sprawnego wykonania badania poziomu
kompetencji kluczowych pracowników Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
Za realizację procedury odpowiada Przewodniczący Zespołu ds. Diagnozy
Kompetencji.
§ 2.
Przewodniczący Zespołu ds. Diagnozy Kompetencji zwołuje posiedzenie Zespołu ds.
Diagnozy Kompetencji w miarę potrzeb.
W celu przeprowadzenia corocznej oceny kompetencji kluczowych Przewodniczący
Zespołu ds. Diagnozy Kompetencji zobowiązany jest do zwołania posiedzenia
Zespołu ds. Diagnozy Kompetencji w okresie nie późniejszym niż 2 miesiące przed
datą planowanej oceny kompetencji kluczowych.
Przed każdorazowym przystąpieniem do realizacji badania kompetencji, Zespół ds.
Diagnozy Kompetencji opracowuje Plan Działania, zawierający co najmniej
informacje wskazane w Zarządzeniu w sprawie wprowadzenia systemu rozwoju
kompetencji kluczowych pracowników Urzędu Miasta Stalowa Wola
Plan Działania zostaje podany do informacji pracowników.
§ 3.
Ocena kompetencji pracowniczych powinna przebiegać na dwa sposoby z
rozróżnieniem osób:
1) Zarządzających (zwanych dalej Przełożonymi) – osób mających w strukturze
osoby podległe oraz
2) Pozostałych, tj. nie mających osób im podległych, zwanych dalej Podwładnymi.
Zakłada się, iż Przełożeni w ramach planowanej oceny powinni być oceniani z
czterech perspektyw:
1) Przez bezpośredniego przełożonego (perspektywa I: przełożony);
2) Przez siebie samego dokonując samooceny (perspektywa II: samoocena);
3) Przez współpracowników regularnie współdziałających z osobą poddawaną ocenie
(perspektywa III: współpracownicy);
4) Przez swoich bezpośrednich podwładnych (perspektywa IV: podwładni).
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Zakłada się, iż Podwładni w ramach planowanej oceny powinni być oceniani z trzech
perspektyw:
1) Przez bezpośredniego przełożonego (perspektywa I: przełożony);
2) Przez siebie samego dokonując samooceny (perspektywa II: samoocena);
3) Przez współpracowników regularnie współdziałających z osobą poddawaną ocenie
(perspektywa III: współpracownicy).
4. Zespół ds. Diagnozy Kompetencji przed rozpoczęciem oceny opracowuje Mapę
Oceny, zawierającą imienną listę pracowników poddawanych ocenie oraz imienną
listę osób dokonujących oceny danego pracownika z podaniem informacji o
perspektywie, z której dokonywana jest ocena (zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej). Mapa
Oceny przygotowywana jest oddzielnie dla Przełożonych i Podwładnych.
5. Założeniem jest, iż oceny danej osoby z perspektywy współpracowników mogą
dokonywać tylko ci pracownicy, którzy mają możliwość realnego zaobserwowania
zachowań danej osoby w pracy.
6. Ocena dokonywana z perspektywy współpracowników oraz podwładnych jest oceną
anonimową i dla tych perspektyw powinno się wytypować przynajmniej po 3 osoby
oceniające, celem uśrednienia ocen a tym samym zapewnienia komfortu i
anonimowości oceny. W przypadku braku możliwości zapewnienia anonimowości
(np. przy nielicznych zespołach) Zespół ds. Diagnozy Kompetencji może podjąć
decyzję o odstąpieniu od dokonania diagnozy określonego pracownika z danej
perspektywy bądź podjąć decyzję o przekazaniu osobom dokonującym oceny, których
anonimowość nie może być zapewniona informacji, iż ocena będzie znana
pracownikowi ocenianemu.
7. W uzasadnionych przypadkach Zespół ds. Diagnozy Kompetencji może dokonać
zmian w Mapie Oceny w zakresie oceny z perspektywy współpracownika lub
podwładnego – z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika poddawanego ocenie
lub oceniającego. Zmiana w Mapie Oceny może być przy tym dokonana zarówno na
etapie przygotowań do oceny, jak i w toku jej realizacji.
§ 4.
1. Przed przystąpieniem do badania Zespół ds. Diagnozy Kompetencji opracowuje
arkusze oceny kompetencyjnej.
2. Arkusz oceny kompetencyjnej zawiera pytania dotyczące zachowań pracowników,
które są znamienne dla kompetencji kluczowych przyjętych w Urzędzie. Przyjmuje się
przy tym, iż każdy arkusz pozwala na ocenę co najmniej trzech zachowań pracownika
odnoszących się do każdej z kompetencji.
3. Każde zachowanie wskazane w arkuszu oceny kompetencyjnej oceniane jest w skali
sześcio- lub pięciostopniowej od A do F lub od A do E, gdzie granicznymi
odpowiedziami jest „zachowanie nie jest obserwowane nigdy w sytuacjach, w
których powinno wystąpić” oraz „zachowanie obserwowane jest zawsze w sytuacjach,
w których powinno wystąpić”. Wybór skali należy do Zespołu ds. Diagnozy
Kompetencji.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Opis kompetencji wraz z przykładowymi zachowaniami wskazany jest w Załączniku
nr 2. Zespół ds. Diagnozy Kompetencji może jednak podjąć decyzję o wykorzystaniu
w arkuszu oceny zachowań innych, niż wskazane w Załączniku nr 2 jeśli uzna, iż w
pełniejszym stopniu pozwolą one ocenić kompetencje pracowników.
1.
2.
3.
4.
§ 5.
Przed przystąpieniem do badania Zespół ds. Diagnozy Kompetencji podejmuje
decyzję o przeprowadzeniu badania w formie elektronicznej bądź papierowej.
Niezależnie od wyboru formy przeprowadzenia badania, Zespół ds. Diagnozy
Kompetencji jest zobowiązany do takiego przeprowadzenia oceny, aby:
1) Możliwe było jednoznaczne określenie tego, który pracownik poddany jest ocenie
i z której z perspektyw wskazanych w par. 3 ust. 2 lub 3 jest on oceniany;
2) Możliwe było opracowanie indywidualnego raportu z oceny dla każdej z osób
poddawanych ocenie zawierającego co najmniej informacje o:
a. Globalnej ocenie kompetencji danego pracownika oraz o ocenie
poszczególnych kompetencji kluczowych pracownika – łącznie ze
wszystkich perspektyw oraz z każdej perspektywy oceny niezależnie;
b. Ocenie poszczególnych zachowań pracownika poddawanych ocenie łącznie ze wszystkich perspektyw oraz z każdej perspektywy oceny
niezależnie;
c. Odniesienie wyników oceny poszczególnych kompetencji pracownika do
średnich wyników oceny w całym Urzędzie lub do profilu
kompetencyjnego pracownika.
3) Możliwe było opracowanie wyników zbiorczych dla całego Urzędu, zawierającego
co najmniej informacje o:
a. Globalnej ocenie kompetencji wszystkich pracowników oraz o ocenie
poszczególnych kompetencji kluczowych wszystkich pracowników –
łącznie ze wszystkich perspektyw oraz z każdej perspektywy oceny
niezależnie;
b. Ocenie poszczególnych zachowań wszystkich pracowników poddawanych
ocenie - łącznie ze wszystkich perspektyw oraz z każdej perspektywy
oceny niezależnie.
4) Możliwe było przygotowanie oddzielnego raportu zbiorowego dla Przełożonych i
Podwładnych.
W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu badania w formie elektronicznej
Przewodniczący Zespołu ds. Diagnozy Kompetencji pełni funkcję administratora
wybranego narzędzia diagnostycznego. W tym zakresie przygotowuje on także
instrukcję korzystania oraz odpowiedzialny jest za prawidłowe korzystanie z narzędzia
diagnostycznego.
W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu badania w formie papierowej
Zespołu ds. Diagnozy Kompetencji zapewnia:
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1) Powielenie arkuszy oceny w liczbie niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia
oceny;
2) Przekazanie osobom dokonującym oceny list pracowników, którzy będą przez te
osoby oceniane;
3) Przygotowanie
odpowiednich
warunków
przeprowadzenia
badania,
gwarantujących anonimowość osobom dokonującym oceny, w szczególności
poprzez zabezpieczenie urn lub dopuszczenie do składania wypełnionych arkuszy
w nieprzeźroczystych kopertach.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
§ 6.
Zespół ds. Diagnozy Kompetencji odpowiedzialny jest za bieżącą informację
dotyczącą realizowanej oceny kompetencji. W szczególności Zespół ds. Diagnozy
Kompetencji zobowiązany jest do:
1) Udostępnienia wszystkim pracownikom Planu Działania;
2) Przygotowania i wywieszenia informacji o celu i harmonogramie badania w
budynkach Urzędu;
3) Udzielania odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące przebiegu ocen.
Jeśli uzasadniają to okoliczności prowadzenia oceny, Zespół ds. Diagnozy
Kompetencji może podjąć decyzję o przeprowadzeniu innych działań promocyjnych
lub informacyjnych oraz działań szkoleniowych pozwalających na lepsze
przygotowanie pracowników do oceny, jednak pod warunkiem zapewnienia przez
Urząd finansowania powyższych działań.
§ 7.
Przyjmuje się, iż minimalnym terminem wypełnienia przez pracowników arkuszy
oceny jest okres 14 dni kalendarzowych. Zespół ds. Diagnozy Kompetencji może
jednak podjąć decyzję o wydłużeniu tego terminu zarówno na etapie przygotowań do
oceny, jak i w jej toku, podając tą informację do wiadomości wszystkich
zainteresowanych pracowników.
Przyjmuje się, iż raporty indywidualne zostaną przekazane pracownikom
podlegającym ocenie niezwłocznie po zakończeniu całego badania, jednak:
1) W przypadku realizacji badania w formie elektronicznej – w terminie nie
późniejszym niż 30 dni;
2) W przypadku realizacji badania w formie papierowej – w terminie nie
późniejszym niż 60 dni.
§ 8.
Za opracowanie indywidualnych raportów, o których mowa w par. 5 ust. 2 pkt 2) oraz
raportu grupowego, o którym mowa w par. 5 ust. 2 pkt 3) odpowiada Zespół ds.
Diagnozy Kompetencji.
Raporty indywidualne z oceny kompetencji kluczowych przekazywane są
poszczególnym pracownikom oraz ich bezpośrednim przełożonym w formie
elektronicznej lub papierowej, z zachowaniem warunków uniemożliwiających
zapoznanie się z ich treścią innym osobom.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 9.
Na podstawie przeprowadzonej oceny kompetencji kluczowych bezpośredni przełożeni
pracowników poddawanych ocenie zobowiązani są do przeprowadzenia z każdym z
pracowników rozmowy rozwojowej (sesja informacji zwrotnej), podczas której wspólnie
omówią wyniki oceny danego pracownika oraz określą założenia dotyczące
ukierunkowania rozwoju danego pracownika na kolejny rok, prowadzące do rozwoju
wybranych kompetencji.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr III/69/11
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 28.02.2011r.
w sprawie wprowadzenia systemu
rozwoju kompetencji kluczowych
pracowników Urzędu Miasta
Stalowej Woli
Opisy kompetencji kluczowych pracowników Urzędu Miasta Stalowa Wola
A. Orientacja pro-kliencka
Definicja:
Okazywanie szacunku, służenie pomocą, udzielanie kompletnej i wyczerpującej
informacji, właściwa i sprawna obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego nastawiona
na pomoc w zaspokojeniu potrzeb i rozwiązaniu problemów klienta w granicach
dopuszczalnych przez prawo. Rozumienie usługowej funkcji swojego stanowiska pracy.
Przykładowe zachowania, w których przejawia się kompetencja:
Dostępność dla klientów
 Pozostaje dostępny dla klienta Urzędu, w szczególności odpowiadając
na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną (e-mail).
Kierowanie się potrzebami klientów
 Przy podejmowaniu decyzji bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby klientów
(wewnętrznych i zewnętrznych). Szybko i adekwatnie reaguje na wnioski i prośby
klientów.
Służenie kompleksową informacją
 Gdy nie jest w stanie zrealizować sprawy klienta, informuje go w jaki sposób może on
rozwiązać swój problem w ramach kompetencji całego urzędu i innych instytucji.
Życzliwość w relacjach z klientami
 W kontaktach z klientami (zewnętrznymi i wewnętrznymi) odnosi się do nich z
szacunkiem, wrażliwością i cierpliwością, uwzględniając zdolność zrozumienia spraw
urzędowych. Prowadzi sprawy z wrażliwością, mając na względzie wiek, status
społeczny, zdolność rozumienia przepisów oraz możliwość realizacji żądań
stawianych przed klientem.
Odwracanie perspektywy
 Stawiając się w sytuacji klienta (lub kolegów), stara się obmyślić możliwości i
sposoby bycia pomocnym, stara się znaleźć rozwiązanie dla problemów klienta.
Perspektywa długoterminowa
 Inwestuje czas i wysiłek w zbudowanie pozytywnych relacji urzędu z klientami, dąży
do tego, by klienci mieli poczucie, iż zostali potraktowani właściwie, z należnym
szacunkiem, w sposób profesjonalny i odpowiadający ich potrzebom
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
B. Skuteczne komunikowanie się w mowie i piśmie
Definicja:
Umiejętność przedstawiania zrozumiałym językiem i w sposób dopasowany do odbiorcy
pomysłów, opinii, punktów widzenia oraz decyzji – werbalnie i w komunikacji pisemnej,
jak również umiejętność aktywnego słuchania. Okazywanie zainteresowania i zdolność
do wychwytywania istotnych informacji w czasie rozmów z innymi.
Przykładowe zachowania, w których przejawia się kompetencja:
Okazywanie zainteresowania
 W czasie rozmowy daje odczuć poprzez swoją postawę, kontakt wzrokowy, itp.,
że jest zainteresowany rozmówcą.
Aktywne słuchanie
 Pozwala rozmówcom wypowiedzieć się, przed udzieleniem odpowiedzi wysłuchuje
uważnie rozmówcę, zadaje pytania pozwalające na dokładne zrozumienie komunikatu,
dokonuje podsumowania tego, co usłyszał i sprawdza poprawność swego rozumienia
Zrozumiałość wypowiedzi
 Formując wypowiedzi werbalne oraz pisemne, zachowuje odpowiednią strukturę
pozwalającą odbiorcy bez trudu zrozumieć sens komunikatu i intencje nadawcy.
Jasność wypowiedzi i adekwatność komunikatów
 Używa słownictwa dopasowanego do odbiorcy komunikatu.
Poprawność językowa
 Mówi spokojnie i wyraźnie (tempo wypowiedzi, artykulacja głosu, głośność).
Zwięzłość wypowiedzi
 Wypowiedzi ustne są zwięzłe; mówiący potrafi dokonać poprawnego podsumowania
wypowiedzi we właściwym momencie.
Otwartość interpersonalna
 Jest otwarty w stosunku do ludzi, szanuje opinię i uczucia innych (nawet, gdy różnią
się od jego własnej opinii); potrafi docenić innych.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
C. Organizacja pracy zorientowana na zadania
Definicja:
Dążenie - mimo przeciwieństw, problemów, trudności i niedogodności do wykonania
powierzonego zadania bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem wszelkich niezbędnych
procedur, przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów, w tym swojego czasu.
Przykładowe zachowania, w których przejawia się kompetencja:
Skupienie na rezultacie
 Realizując zadania nie pozwala się rozpraszać i konsekwentnie dąży do osiągnięcia
zamierzonych rezultatów, planowanego zadania; głównym priorytetem,
przewyższającym inne cele jest dla niego osiągnięcie zamierzonych rezultatów,
wykonania zadania.
Priorytetyzacja zadań
 W sytuacji nadmiaru obowiązków określa sobie priorytetowość zadań i realizuje je
w odpowiedniej kolejności.
Monitoring postępu
 Monitoruje postęp prac i czyni dokładne ustalenia umożliwiające kontynuację tych
działań i kontrolę efektów; przewiduje kolejne etapy działań i kontroluje prawidłowy
postęp realizacji ustaleń i planów
Aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań
 Gdy istnieje ryzyko nieosiągnięcia zamierzonego rezultatu, poszukuje nowych,
efektywnych rozwiązań oraz niezwłocznie informuje przełożonego i zainteresowane
strony.
Czytelność zobowiązań
 Przy planowaniu i organizowaniu dokonuje jasnych ustaleń/ uzgodnień oraz wydaje
jasne dyspozycje (kto, gdzie, kiedy).
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
D. Analiza problemów i formułowanie wniosków
Definicja:
Umiejętność formowania dobrze ugruntowanych osądów (wniosków) w wyniku
krytycznej analizy danych i procesów, na podstawie adekwatnych i obiektywnych
kryteriów. Umiejętność sygnalizowania problemu, poszukiwania możliwych jego
przyczyn i analizowania ważnych informacji skutkująca przedstawieniem możliwości
jego rozwiązania.
Przykładowe zachowania, w których przejawia się kompetencja:
Obiektywizm
 Wykonuje powierzone mu zadania wyłącznie w oparciu o obiektywną, wszechstronną
ocenę stanu faktycznego i prawnego poszczególnych spraw, przy wykorzystaniu
wszelkich dostępnych dowodów i informacji, w oparciu o aktualną i całościową
wiedzę na temat możliwych rozwiązań, unikając wpływu emocji na przebieg
postępowania oraz podejmowane rozstrzygnięcia
Pozyskiwanie danych
 Dyskutując na temat problemów stawia odpowiednio ukierunkowane pytania, by
uzyskać przejrzysty obraz sytuacji. Nie zadowalają go niepełne informacje, wypytuje i
szuka, zanim podejmie decyzję.
Logiczne wnioskowanie
 Podczas analizowania problemu potrafi połączyć dane. Dostrzega relacje pomiędzy
tymi danymi, ich znaczeniem i samym problemem. Potrafi wyciągnąć logiczne
wnioski.
Określanie istotności informacji
 W swojej pracy potrafi szybko odróżnić informacje istotne od nieistotnych.
Proponowanie rozwiązań
 Natrafiając na problem wskazuje przełożonemu sugerowane rozwiązanie problemu, a
nie sam fakt zidentyfikowania problemu.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
E. Staranność
Definicja:
Zorientowanie na szczegółowe informacje i detale oraz umiejętność ich starannego
i efektywnego wykorzystania. Przewidywanie kolejnych etapów działań i kontrola
prawidłowego postępu realizacji ustaleń i planów.
Przykładowe zachowania, w których przejawia się kompetencja:
Precyzja pracy
 Jest dokładny(a) w pracach szczegółowych, wymagających skupienia uwagi na
detalach; dba o szczegóły wykonywanych zadań; nie pozwala by niedokładne,
nieestetyczne, nieprecyzyjne wykonanie mniej istotnych czynności wpłynęło na ocenę
całości wykonania zadania.
Kontrolowanie odstępstw
 Szybko zauważa małe odchylenia i błędy w pracy własnej i innych.
Stała uważność
 W zadaniach rutynowych jest krytyczny i wyczulony na odchylenia od normy.
Doprecyzowanie informacji
 Zawsze szczegółowo kontroluje (doprecyzowuje) ważniejsze informacje, sprawdza i
określa detale, dane i liczby.
Terminowość
 W ramach wykonywanych przez siebie zadań dba o wywiązywanie się bez zbędnej
zwłoki z terminów określonych przepisami lub określonych przez przełożonego.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
F. Wytrwałość i osiąganie efektów w warunkach presji
Definicja:
Umiejętność poświęcenia się przez dłuższy okres czasu jednemu zadaniu, nawet w
obliczu przeciwności i przeszkód. Wytrwałe realizowanie planu w środowisku
stresogennym, aż do osiągnięcia założonego rezultatu. Umiejętność utrzymania wysokiej
efektywności działania i dążenia do rezultatu w sytuacji wykonywania pracy pod presją
czasu, w warunkach większej ilości zadań lub ich trudności, presji społecznej lub w
obliczu niepowodzeń, rozczarowania, kryzysów lub oporu otoczenia.
Przykładowe zachowania, w których przejawia się kompetencja:
Konsekwencja
 Niełatwo daje się odwieść od wytyczonych celów, prze do przodu nawet, jeśli zadanie
wymaga długotrwałego wysiłku / jest skomplikowane (nie poddaje się)
Determinacja
 Cały czas działa i dąży do ustalonego celu mimo przeciwieństw, rozczarowania
lub niepowodzeń, próbuje ciągle od nowa.
Opanowanie
 Pozostaje opanowany nawet przy dużej ilości zadań do wykonania oraz presji czasu i
sytuacji. Nie daje się ponieść emocjom.
Chłodna analiza i racjonalność
 W stresujących sytuacjach myśli i działa racjonalnie. Potrafi oddzielić emocje od
meritum sprawy.
Odporność
 Pozostaje produktywny, nawet przy nawale zdarzeń i pracy. Nawet w sytuacji
kryzysowej stara się pracować spokojnie, systematycznie, wydajnie i ustalać sobie
niezbędne priorytety.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
G. Współpraca
Definicja:
Przyczynianie się do wspólnego wyniku poprzez optymalne zgranie własnych cech
osobowych i interesów z cechami i interesami grupy/innej osoby.
Przykładowe zachowania, w których przejawia się kompetencja:
Inicjowanie pomocy
 Oferuje pomoc kolegom z pracy, gdy widzi że mogliby jej potrzebować.
Aktywne poszukiwanie pomocy
 W sytuacji w której sam nie jest w stanie rozwiązać problemu, aktywnie szuka
pomocy.
Przekazywanie informacji
 W odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób przekazuje dalej informacje
lub doświadczenia, mające duże znaczenie dla kolegów z pracy.
Prymat grupy
 Daje w widoczny sposób do zrozumienia, że wyżej stawia wspólny wynik zespołu
od własnych, indywidualnych osiągnięć.
Klimat grupowy
 Potrafi wykreować dobrą atmosferę pracy dzięki swojej otwartości, uwadze i
szacunkowi okazywanemu innym.
Otwartość interpersonalna
 Jest otwarty w stosunku do ludzi i szanuje opinię i uczucia innych (nawet, gdy różnią
się od jego własnej opinii); potrafi docenić innych.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
H. Inicjatywa i zaangażowanie
Definicja:
Dostrzeganie i reagowanie na nowe sytuacje i problemy – zgłaszanie nowych,
zoptymalizowanych sposobów funkcjonowania i wykonywania pracy wynikające z
poczucia obowiązku maksymalnie efektywnego wykonywania swej pracy.
Sygnalizowanie i szybkie rozwiązywanie problemów lub zaistniałych przeszkód.
Wychodzenie z propozycjami rozwiązań.
Przykładowe zachowania, w których przejawia się kompetencja:
Zarządzanie informacją
 Sam z własnej inicjatywy poszukuje potrzebnych mu informacji, przedkłada tematy
do dyskusji, zgłasza problemy do porządku obrad, często poszukując odpowiedzi na
pytanie: „Dlaczego?”.
Podejście do problemów
 W przypadku zaistnienia problemów, nie zwleka, nie uzależnia ich rozwiązania od
innych czynników, lecz sam zabiera się do działania, zbiera potrzebne informacje i
stara się rozwiązać problem.
Nowatorskie podejście
 Dzięki własnemu zaangażowaniu stara się wprowadzić nowatorskie bądź innowacyjne
metody pracy, przedkłada nowe propozycje, tematy, sposoby rozwiązań oraz
przejmuje przewodzenie w ich realizacji.
Pomysły rozwojowe
 Przedkłada propozycje mogące uprościć / przyśpieszyć / ulepszyć procedury
wykonywania zadań w ramach swoich zadań / zadań swojej komórki organizacyjnej.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
I.
Zorientowanie na rozwój
Definicja:
Nastawienie na stałe podnoszenie swoich kompetencji. Zdolność szybkiego przyswajania,
analizowania i przetwarzania informacji i nowych idei oraz ich efektywnego zastosowania
w ramach pracy. Zdolność uczenia się na podstawie interakcji, współpracy i komunikacji
z innymi i szybkiego przekształcania zdobytej wiedzy w efektywne zachowania.
Umiejętność poznawania własnej wartości, słabych i mocnych stron, zainteresowań,
ambicji i tożsamości oraz podejmowania na ich podstawie działań zmierzających do
rozwoju kompetencji
Przykładowe zachowania, w których przejawia się kompetencja:
Aktywne poszukiwanie
 W obcowaniu z innymi daje się poznać jako osoba “żądna wiedzy”, poszukująca
informacji, priorytetowo traktująca swój rozwój, sprawdzająca dane i mechanizmy.
Otwartość na informacje o sobie
 Jest otwarty na informację zwrotną na temat swojego zachowania. Podejmuje
działania, aby lepiej poznać samego siebie, swoje własne mocne i słabe strony
Wykorzystywanie doświadczenia
 Bardzo szybko uczy się na błędach - zarówno własnych, jak i zaobserwowanych
wśród współpracowników, wynikających z błędnej bądź niekompletnej wiedzy.
Potrafi wyciągać szybkie i logiczne wnioski z niepowodzeń.
Wdrażanie wiedzy
 Potrafi szybko i efektywnie wykorzystywać w swojej pracy nowe i istotne informacje,
umiejętności, doświadczenia. Szybko wdraża nowe rozwiązania.
Rozwój kompetencji
 Rozwija swe kompetencje, potrzebne do jak najlepszego wykonywania pracy na swym
stanowisku pracy, w szczególności poprzez aktywne poszukiwanie wiedzy
pozwalającej na lepsze pełnienie swych obowiązków, udział w szkoleniach,
korzystanie
ze
wsparcia
bardziej
doświadczonych
współpracowników
oraz ze wsparcia przełożonego.
Świadomość zalet i wad
 Potrafi wymienić swoje mocne i słabe strony i podać konkretne przykłady. Zna swoje
ograniczenia i cechy, które należy rozwijać i potrafi podać, w jakich sytuacjach one
występują.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
J.
Elastyczność i adaptacyjność
Definicja:
Umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków pracy, zadań,
stylu pracy, zakresu odpowiedzialności, zmiany zachowania innych. Umiejętność
zmieniania swojego stylu zachowania, taktyki bądź strategii, w sytuacji pojawiających się
problemów lub szans, tak aby osiągnąć postawiony cel; zdolność do improwizacji i
umiejętność „przełączania się”.
Przykładowe zachowania, w których przejawia się kompetencja:
Adaptacja
 Bez trudu “przestawia się” z jednego działania na drugie (działania z obszarów
należących do różnych kompetencji). Nie ma problemu z wykonywaniem zadań
różnych rodzajowo.
Elastyczne dopasowanie się
• Efektywnie dopasowuje własną rolę, podejście, taktykę, strategię do rozmówcy(ów),
aby osiągnąć swój cel. Rozpoznaje moment, w którym należy zmienić swe podejście
lub zachowanie, aby osiągnąć cel (np. w sytuacji oporu) i robi to.
Kompensowanie negatywnych zmian
 Potrafi kontynuować pracę z dotychczasową efektywnością, przy niespodziewanej
zmianie zakresu zadania lub w przypadku konieczności załatwienia nagłych, bardzo
pilnych, chociaż niezwiązanych z danym zadaniem spraw.
Dostosowywanie terminarza
 Dopasowuje swój plan i sposób działania, gdy wymagają tego zmiany w środowisku
pracy (koledzy, organizacja pracy w urzędzie, klienci).
Skupienie na celu
 Potrafi zmienić swe plany, jeśli wymaga tego osiągnięcie założonego rezultatu. Znając
priorytety potrafi zmieniać formę realizacji zadań, jeśli umożliwi to szybsze
osiągnięcie celu.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
K. Kierowanie zorientowane na zadania
Definicja:
Umiejętność wyznaczania kierunku innym i kierowanie nimi w sposób zorientowany na
rezultat. Umiejętność jasnego formułowania celów i funkcji, rozdzielania zadań,
udzielania instrukcji, uzgadniania, monitorowania i kontrolowania postępów,
korygowania i odbioru wykonania zadania.
Przykładowe zachowania, w których przejawia się kompetencja:
Wyznaczanie zadań
 Jako przełożony wyznacza jasne, zrozumiałe zadania/instrukcje/polecenia, dokładnie
określa, czego oczekuje i czego będzie wymagał od pracowników.
Informowanie o zadaniach
 Jako przełożony dokładnie informuje, jaka jest obrana strategia działania, cel i zadania
organizacji, wydziału i poszczególnych pracowników.
Priorytetowość wyniku
 Głównym priorytetem, przewyższającym inne cele jest dla niego osiągnięcie
zamierzonych rezultatów / wykonanie zaplanowanych zadań.
Wspieranie podwładnych
 Służy pomocą swoim podwładnym kiedy zauważy, że mają trudności z realizacją
zadań.
Nadzorowanie /monitorowanie postępów
 Jako przełożony monitoruje postęp prac i czyni dokładne ustalenia umożliwiające
kontynuację działań i kontrolę efektów. Potrafi przewidzieć możliwość wystąpienia
problemów i dlatego ustala z góry etapy, punkty kontrolne, uzgodnienia dotyczące
postępu prac.
Wspólny kierunek działań
 Jako przełożony podejmuje regularne działania mające na celu ustalenie tego samego
kierunku działania przez wszystkich członków zespołu.
Ocena wykonania zadania
 Jako przełożony dokonuje oceny / podsumowanie wykonanych zadań. Dokonuje
odbioru zadania.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
L. Kierowanie zorientowane na ludzi
Definicja:
Kierowanie i coaching pracowników w inspirujący sposób. Dopasowywanie stylu i
metody zarządzania do indywidualnych pracowników. Stymulowanie współpracy.
Stymulowanie dążenia do osiągania założonych celów funkcyjnych lub organizacyjnych
przez podwładnego. Umiejętność reagowania na myśli, uczucia, punkt widzenia i sytuację
innej osoby, tak, aby zapobiegać lub niwelować niepotrzebne napięcia.
Przykładowe zachowania, w których przejawia się kompetencja:
Zainteresowanie pracownikiem
 Jako kierownik wykazuje duże zainteresowanie pracownikiem jako osobą i potrafi
zdobyć jego zaufanie.
Znajomość pracownika
 Jako kierownik potrafi dokładnie określić główne zalety pracownika, potrafi je
odpowiednio wykorzystać i stymulować jego dalszy rozwój.
Wspieranie osiągnięć
 Wspiera swoich pracowników w osiąganiu zamierzonych wyników, docenia ich i
udziela informacji zwrotnej dotyczącej ich zachowań.
Stymulowanie współpracy
 Potrafi stymulować i motywować swoich pracowników do współpracy.
Empatyczna perspektywa
 Potrafi wczuć się w sytuację innych, potrafi wyczuć, gdzie powstają zadrażnienia,
zwątpienia, emocje i zapytania, i liczy się z tego typu potrzebami.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download